Innehåll

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

(senast ändrad genom SFS 2015:469)

1 §Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

 1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,

 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,

 3. träskyddsmedel, och

 4. ättika.

Lag (1998:1677)

2 §Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Lag (2015:469)

3 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1318)

4 §Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,

 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30.000 kronor.

Lag (2006:593)

5 §Skyldighet att betala skatt inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när

  1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,

  2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,

  3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager,

 2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige.

Lag (2006:593)

6 §har upphävts genom lag (1994:1706).

7 §har upphävts genom lag (2002:408).

8 §En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 1. som har förts ut ur landet,

 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

Lag (2002:408)

Propositioner

SFS 1984:410
Prop. 1983/84:176

SFS 1988:638
Prop. 1987/88:128

SFS 1993:484
Prop. 1992/93:196

SFS 1994:1706
Prop. 1994/95:75

SFS 1995:617
Prop. 1994/95:213

SFS 1998:824
Prop. 1997/98:90

SFS 1998:1677
Prop. 1998/99:18

SFS 1999:1252
Prop. 1999/2000:2

SFS 2002:408
Prop. 2001/02:127

SFS 2003:806
Prop. 2003/04:1

SFS 2006:593
Prop. 2005/06:125

SFS 2011:1318
Prop. 2010/11:166

SFS 2015:469
Prop. 2014/15:99
Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...