1 §Lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka skall träda i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1985 eller senare och beträffande förmögenhet som innehas den 31 december 1985 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 30 juli 1984.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1984:809

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1958:83) om tillämpning av ett mellan Sverige och Ceylon den 18 maj 1957 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter och kungörelsen (1972:538) om kupongskatt för person som är bosatt i Sri Lanka (Ceylon).

3. De upphävda kungörelserna tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1985.

Bilaga 1 – Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Sri Lanka.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt lankesiska beskattningsregler anses bosatt i Sri Lanka. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Sri Lanka, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt och som tillhör lankesisk beskickning eller lönat lankesiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sri Lanka.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5. I art. 2 punkt 3 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna.

till art. 6–21

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattning i Sverige kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 23 punkt 4). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet beskattas som inkomst av fast egendom. Detta medför att sådan inkomst beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket "fast driftställe" anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Sri Lanka, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2–5. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

1.Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

2.Inkomst av sjöfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning, med följande undantag:

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst i Sri Lanka av sjöfart i internationell trafik, får inkomsten beskattas i båda staterna, men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten. Härvid iakttas, att den lankesiska skatten har beräknats på en inkomst som inte överstiger 6% av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i Sri Lanka, samt att den sålunda beräknade skatten satts ned till halva beloppet (art. 8 punkt 2). I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik får inkomsten beskattas här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid beräkningen av den svenska skatten skall dock följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. I den mån den skattepliktiga nettointäkten därvid överstiger ett belopp motsvarande 6% av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i Sverige beräknas nettointäkten dock till sistnämnda belopp. Såväl den statliga som den kommunala inkomstskatten som belöper på nämnda inkomst skall nedsättas till halva beloppet (art. 8 punkt 2). Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att vederbörlig anteckning görs i skattelängden.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Sri Lanka, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1.Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 3.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Sri Lanka och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sri Lanka, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 6 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 6 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928: 370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för lankesisk skatt på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt 3 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt art. 10 punkt 2. Den lankesiska skatten får därvid inte överstiga 15% av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre lankesisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Sri Lanka och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sri Lanka, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om inte annat följer av art. 10 punkt 6, i detta fall beskattas i Sverige men lankesisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

4.När ett aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15% av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15% av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1.Vad som förstås med uttrycket "ränta" anges i art. 11 punkt 4.

2.Ränta, som betalas från Sri Lanka till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Sri Lanka, beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för t.ex. förvaltningskostnader. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 3 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Om inte fall föreligger som avses i art. 11 punkt 5 får denna skatt inte överstiga 10% av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre lankesisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i Sri Lanka, får räntan beskattas i Sri Lanka med tillämpning av art. 7. Lankesisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Sri Lanka och som enligt svensk skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse, beskattas räntan i Sverige – utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 – under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1.Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som betalas från Sri Lanka till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Sri Lanka, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för t.ex. förvaltningskostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Sri Lanka, får royaltyn beskattas i Sri Lanka med tillämpning av art. 7. Lankesisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10% av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden.

2.Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka förvärvar genom överlåtelse av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Sri Lanka har här (art. 13 punkt 2). Beskattningen sker i sådant fall enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämförd med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Vidare beskattas vinst på grund av överlåtelse av aktier och andelar i svenska bolag här enligt art. 13 punkt 4 om det kan ske enligt gällande beskattningsregler.

Vinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här om inte annat följer av art. 13 punkt 3. Enligt art. 13 punkt 1 får lankesisk skatt tas ut på vinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Sri Lanka. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Sri Lanka. Vidare får enligt art. 13 punkt 4 lankesisk skatt tas ut på vinst på grund av överlåtelse av aktier eller andelar utgivna i Sri Lanka.

Svensk skatt på vinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 3 genom avräkning av den lankesiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 14

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats eller i dess lokala myndigheters tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 14 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 14 punkt 1 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där uteslutande för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som betalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 14 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 14 punkt 2 b) endast i denna andra stat.

Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst eller fritt yrke får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, samt i art. 16, 18, 19 och 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Sri Lanka, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Sri Lanka, får inkomsten beskattas i Sverige men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension och livränta, som härrör från Sverige och som betalas till person med hemvist i Sri Lanka, får enligt art. 18 punkt 1 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension eller livränta från Sri Lanka, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 21

Enligt art. 21 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den andra staten får inkomsten enligt art. 21 punkt 3 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär inkomst som avses i art. 21 punkt 3 och som härrör från Sri Lanka, beskattas här för sådan inkomst men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1.Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller om förmögenhetstillgång belägen i Sverige.

Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Sri Lanka, medges lättnad vid den lankesiska beskattningen enligt art. 23 punkt 2.

2.Inkomst från Sri Lanka, som uppbärs av en person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Sri Lanka. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtas förmögenhetstillgång som är belägen i Sri Lanka vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 23 punkt 3, om inte fall föreligger som anges i punkt 3 av anvisningarna.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hanterliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för lankesisk skatt som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 3 ett belopp motsvarande den lankesiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av lankesisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11 resp. punkt 1 av anvisningarna till art. 12. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 5 högre lankesisk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har lankesisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Sri Lanka, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten resp. förmögenheten tas upp till beskattning, förete utredning om den lankesiska skatt som har erlagts för inkomsten resp. förmögenheten.

Avräkning av lankesisk inkomstskatt på viss inkomst får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Sri Lanka belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomsten från Sri Lanka till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor vilken skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Sri Lanka.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den lankesiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Sri Lanka med ett belopp av 10000 kronor. På inkomsten antas belöpa lankesisk skatt med ett belopp av 1500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1000 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av förvärvskällor i hemortskommunen med ett belopp av 165000 kronor vid den statliga taxeringen och 150000 kronor vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7000 kronor. Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9.000 + 165.000 – 7.000=) 167.000 kronor resp. (9.000 + 150.000 – 7.000 =) 152.000 kronor. I deklarationen antecknas: "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Sri Lanka skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av 9.000/174.000 av hela den statliga inkomstskatten och 9.000/159.000 av hela den kommunala inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår enligt lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3.Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 3, art. 14 punkt 1 a) eller punkt 2 a) skall beskattas endast i Sri Lanka, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Sri Lanka. Denna del skall utgöra lika stor andel av den totala skatten som den minskning av den beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om inkomsten från Sri Lanka inte tagits med, utgör av den verkliga beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som skulle uppkomma om inkomsten från Sri Lanka inte tas med, blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske till ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten beräknas utan beaktande av inkomsten från Sri Lanka. Vad som enligt huvudregeln gäller i fråga om inkomst som skall beskattas endast i Sri Lanka skall på motsvarande sätt gälla i fråga om förmögenhet som enligt art. 22 punkt 3 skall beskattas endast i Sri Lanka.

Exempel: En lankesisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från Sri Lanka på grund av arbete som utförts i lankesisk statlig tjänst med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 160.000 kronor och åtnjuta underskottsavdrag i hemortskommunen med 20.000 kronor, övriga allmänna avdrag med 4 500 kronor och grundavdrag med 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 160.000 – 20.000 – 4 500 =) 145 500 kronor och kommunalt (10 050 + 160.000 – 20.000 – 4 500 – 7 500 =) 138.000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (160.000 – 20.000 – 4 500 =) 135 500 kronor och kommunalt (160.000 – 20.000 – 4 500 – 7 500 =) 128.000 kronor. Den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatten, beräknad på 145 500 resp. 138.000 kronor, nedsatts med 145 500 – 135 500/145 500 resp. 138.000 – 128.000/138.000. I förekommande fall skall s.k. extra avdrag behållas oförändrat vid beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten. I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten.

Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Sri Lanka inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2 – Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Sri Lanka

1.Den som enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka har hemvist i Sri Lanka kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2.Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av lankesisk myndighet eller bank i Sri Lanka visar att den utdelningsberättigade har hemvist i Sri Lanka.

3.Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka, kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4.Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Sri Lanka

5.Den som enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka har hemvist i Sri Lanka och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6.Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det dä utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från lankesisk myndighet eller bank i Sri Lanka visa att han har hemvist i Sri Lanka.

7.Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).