Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar

(senast ändrad genom SFS 2007:904)

Tillämpningsområde

1 §I denna förordning finns föreskrifter om anmälningar av lediga anställningar vid myndigheterna under regeringen.

Förordningen tillämpas inte på anställningar som lärare vid sameskolor eller specialskolor eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Förordning (2001:1202)

Platsanmälan

2 §När en myndighet kungör en anställning ledig till ansökan eller vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till en ledig anställning, skall den samtidigt anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen, om inte något annat följer av andra stycket eller av 5 §.

Någon platsanmälan behöver dock inte göras, om myndigheten avser att anställa någon som är uppsagd från en statligt reglerad anställning eller som är arbetshandikappad.

Förordning (1990:75)

3–4 §§har upphävts genom förordning (1990:75).

5 §Arbetsförmedlingen får medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 §, om det finns särskilda skäl för det.

Förordning (2007:904)

6 §En platsanmälan enligt 2 § skall innehålla uppgifter om bland annat

  • den myndighet där anställning skall ske,

  • tjänstgöringsorten,

  • arbetsuppgifterna, kompetenskraven,

  • anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen,

  • arbetets varaktighet,

  • arbetstiderna,

  • tillträdesdagen,

  • ansökningstiden.

7 §Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att Arbetsförmedlingen får tillfälle att förmedla sökande.

Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen.

Förordning (2007:904)

Avanmälan

8 §När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 § inte längre är ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till Arbetsförmedlingen.

Förordning (2007:904)

9 §har upphävts genom förordning (1990:75).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...