Tillämpningsområde

1 §I denna förordning finns föreskrifter om anmälningar av lediga anställningar vid myndigheterna under regeringen.

Förordningen tillämpas inte på anställningar som lärare vid sameskolor eller specialskolor eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Förordning (2001:1202)

Platsanmälan

2 §När en myndighet kungör en anställning ledig till ansökan eller vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till en ledig anställning, skall den samtidigt anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen, om inte något annat följer av andra stycket eller av 5 §.

Någon platsanmälan behöver dock inte göras, om myndigheten avser att anställa någon som är uppsagd från en statligt reglerad anställning eller som är arbetshandikappad.

Förordning (1990:75)

3–4 §§har upphävts genom förordning (1990:75).

5 §Arbetsförmedlingen får medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 §, om det finns särskilda skäl för det.

Förordning (2007:904)

6 §En platsanmälan enligt 2 § skall innehålla uppgifter om bland annat

  • den myndighet där anställning skall ske,

  • tjänstgöringsorten,

  • arbetsuppgifterna, kompetenskraven,

  • anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen,

  • arbetets varaktighet,

  • arbetstiderna,

  • tillträdesdagen,

  • ansökningstiden.

7 §Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att Arbetsförmedlingen får tillfälle att förmedla sökande.

Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen.

Förordning (2007:904)

Avanmälan

8 §När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 § inte längre är ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till Arbetsförmedlingen.

Förordning (2007:904)

9 §har upphävts genom förordning (1990:75).