1 §Lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland skall träda i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1985 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 26 mars 1984.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1–3.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

  2. Genom förordningen upphävs

    1. kungörelsen (1968:769) om tillämpning av avtal den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter,

    2. kungörelsen (1974:716) om kupongskatt för person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, m.m., och

    3. förordningen (1981:253) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

  3. De upphävda kungörelserna under punkt 2 a och b tillämpas dock fortfarande beträffande inkomst som förvärvas före den 1 januari 1985 samt på förmögenhet som taxeras före år 1986.

  4. Den upphävda förordningen under punkt 2 c tillämpas fortfarande beträffande inkomster på vilka avtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter är tillämpligt.