1 §Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Lag (2011:1320)

2 §Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Fastighetsskatt beräknas för kalenderår på grundval av det taxeringsvärde som gäller under kalenderåret.

Lag (2007:1417)

2 a §har upphävts genom lag (2007:1417).

3 §Fastighetsskatten utgör

 1. 1,0 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsenhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

  • bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

  • taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

 2. 0,4 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

 3. 1,0 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

 4. 0,5 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk,

 5. 0,2 procent av:

  • taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket e föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Lag (2017:398)

3 a §har upphävts genom lag (2007:1417).

4 §Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan enhet.

Lag (2009:106)

5 §har upphävts genom lag (1990:394).

6 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1320)

7 §har upphävts genom lag (2011:1320).

8 §Fastighetsskatt tillfaller staten.

Lag (1984:1078)

9 §Termer och uttryck i denna lag som används även i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden som i dessa lagar.

Lag (1999:1254)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:397

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2019.

2017:398

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2020.

Propositioner

SFS 1984:1052
Prop. 1984/85:18

SFS 1984:1078
Prop. 1984/85:70

SFS 1986:493
Prop. 1985/86:150

SFS 1986:1246
Prop. 1986/87:45
Prop. 1986/87:48

SFS 1987:565
Prop. 1986/87:150

SFS 1987:1157
Prop. 1987/88:34

SFS 1989:1019
Prop. 1989/90:50

SFS 1990:394
Prop. 1989/90:74

SFS 1990:652
Prop. 1989/90:110

SFS 1990:1383
Prop. 1990/91:47
Prop.1990/91:54

SFS 1991:1914
Prop. 1991/92:43

SFS 1992:842
Prop. 1991/92:150

SFS 1992:1593
Prop. 1992/93:122

SFS 1992:1594
Prop.1992/93:122

SFS 1993:1525
Prop. 1993/94:91

SFS 1993:1560
Prop. 1993/94:50

SFS 1994:51
Prop. saknas

SFS 1994:1872
Prop. 1994/95:25

SFS 1994:1910
Prop. 1994/95:53
Prop. 1994/95:91

SFS 1994:1911
Prop. 1994/95:53

SFS 1995:918
Prop. 1994/95:203

SFS 1996:432
Prop. 1995/96:101

SFS 1996:1173
Prop. 1996/97:1

SFS 1996:1402
Prop. 1996/97:12

SFS 1997:442
Prop. 1996/97:150

SFS 1997:529
Prop. 1996/97:100

SFS 1998:526
Prop. 1997/98:150

SFS 1998:1478
Prop. 1998/99:1

SFS 1999:632
Prop. 1998/99:109

SFS 1999:636
Prop. 1998/99:100

SFS 1999:995
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1254
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:950
Prop. 2000/01:1

SFS 2001:835
Prop. 2001/02:1

SFS 2001:1219
Prop. 2001/02:43

SFS 2003:1203
Prop. 2003/04:19

SFS 2006:3
Prop. 2005/06:1

SFS 2006:1008
Prop. 2005/06:143

SFS 2006:1353
Prop. 2006/07:1

SFS 2007:1417
Prop. 2007/08:11
Prop. 2007/08:27

SFS 2009:106
Prop. 2008/09:83

SFS 2009:1408
Prop. 2009/10:33

SFS 2010:773
Prop. 2009/10:206

SFS 2011:1320
Prop. 2010/11:166

SFS 2017:395
Prop. 2016/17:142

SFS 2017:396
Prop. 2016/17:142

SFS 2017:397
Prop. 2016/17:142

SFS 2017:398
Prop. 2016/17:142