1 §Lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago skall träda i kraft den 1 mars 1985 och tillämpas beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs till person med hemvist i Trinidad och Tobago den 1 januari 1985 eller senare och beträffande andra inkomstskatter på inkomst som förvärvas den 1 januari 1985 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 12 december 1984.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1 – Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Trinidad och Tobago.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt beskattningsreglerna i Trinidad och Tobago anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Trinidad och Tobago skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör beskickning eller lönat konsulat som Trinidad och Tobago har i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Trinidad och Tobago.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5. I art. 2 punkt 1 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna.

till art. 6–22

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas endast i Trinidad och Tobago kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst *(jfr art. 23 punkt 2 b)*). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Trinidad och Tobago, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2–7. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 3 och 4 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige samt Trinidad och Tobago skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1.Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Trinidad och Tobago, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på utdelningen som erlagts i Trinidad och Tobago. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av skatt som tagits ut i Trinidad och Tobago enligt art. 10 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till utdelningen har i Trinidad och Tobago, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

4.När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1.Vad som förstås med uttrycket ”ränta'' anges i art. 11 punkt 4.

2.Ränta, som betalas från Trinidad och Tobago till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till räntan. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan som erlagts i Trinidad och Tobago. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av trinidadisk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 11 punkt 3 får trinidadisk skatt inte tas ut på räntan.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, tillämpas art. 7. Trinidadisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Trinidad och Tobago och som enligt svensk skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt gällande svenska regler inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse, beskattas räntan enligt art. 11 punkt 2 i Sverige – utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 – under förutsättning att den fordran för vilken räntan betalas inte äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i Sverige eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2. Skatten får därvid inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av räntans bruttobelopp.

Om den som har rätt till räntan har fast driftställe i Sverige och räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2 gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på räntan (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1.Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 a) gäller följande.

Royalty, som betalas från Trinidad och Tobago till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för skatt på royaltyn som erlagts i Trinidad och Tobago. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av trinidadisk skatt som tagits ut enligt artikel 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 12 punkt 4 får trinidadisk skatt inte tas ut på royaltyn.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, tillämpas art. 7. Trinidadisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Om inte annat följer av art. 12 punkt 4, skall royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago, beskattas här enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 20 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 20 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.

2.Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

1.Vad som förstås med uttrycket ”ersättning för företagsledning” anges i art. 13 punkt 3.

Ersättning för företagsledning, som betalas från Trinidad och Tobago till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är ersättningen inte hänförlig till tjänster, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som uppbär ersättningen har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på ersättningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till ersättningen. Avdrag medges dock inte för skatt på ersättningen som erlagts i Trinidad och Tobago. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av skatt som tagits ut i Trinidad och Tobago enligt art. 13 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 12,5 % av ersättningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för företagsledning och ersättningen är hänförlig till tjänster som äger verkligt samband med fast driftställe som den som uppbär ersättningen har i Trinidad och Tobago eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, tillämpas art. 7. Ersättningen skall i detta fall beskattas i Sverige men skatt på ersättningen som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Ersättning för företagsledning, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Trinidad och Tobago, beskattas i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om inte fall som avses i art. 13 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på ersättningen inte överstiga 12,5 % av ersättningens bruttobelopp.

till art. 14

1.Vad som förstås med ”fritt yrke” exemplifieras i art. 14 punkt 2.

2.Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Om arbetet utförs i den andra staten och ersättningen som förvärvas där under ifrågavarande inkomstår överstiger ett bruttobelopp motsvarande 6 000 US-dollar samt ersättningen betalas av eller på uppdrag av person med hemvist i denna andra stat eller ett fast driftställe som är beläget där, får inkomsten beskattas i denna andra stat.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet som får beskattas i Trinidad och Tobago, får inkomsten beskattas i Sverige men trinidadisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3 samt i art. 16, 20 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

Beskattningen av pension på grund av enskild tjänst regleras av bestämmelserna i art. 18.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller ersättning som avses i art. 16 punkt 2 till en person med hemvist i Trinidad och Tobago, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Trinidad och Tobago, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Trinidad och Tobago avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Detta gäller enligt art. 17 punkt 3 även i fråga om inkomst som förvärvas av företag i den andra avtalsslutande staten genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande yrkesutövare. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension som omfattas av art. 18 får beskattas i den stat från vilken pensionen härrör. Detta innebär bl. a. att sådan pension från Sverige som betalas till person med hemvist i Trinidad och Tobago, beskattas här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler.

Person med hemvist i Sverige som från Trinidad och Tobago uppbär pension som omfattas av art. 18 beskattas här för sådan inkomst. Svensk skatt på inkomsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a) genom avräkning av den skatt på inkomsten som erlagts i Trinidad och Tobago. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av, eller från fonder inrättade av, en av staterna eller dess lokala myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b) endast i denna andra stat.

Ersättning och pension, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16, 18, 20 och 21.

till art. 22

Enligt art. 22 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den andra staten får inkomsten enligt art. 22 punkt 3 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, vilken uppbär inkomst som avses i art. 22 punkt 3 och som härrör från Trinidad och Tobago, beskattas här för sådan inkomst men trinidadisk skatt på inkomsten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a). I fråga om avräkning i vissa fall av högre trinidadisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1.Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Trinidad och Tobago, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten beskattas även i Trinidad och Tobago, medges lättnad vid beskattningen i Trinidad och Tobago enligt art. 23 punkt 1.

2.Inkomst från Trinidad och Tobago, som förvärvas av en person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Trinidad och Tobago. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 23 punkt 2 a), om inte fall föreligger som anges i punkt 3 nedan.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Trinidad och Tobago och som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a) ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Trinidad och Tobago. Beträffande storleken av skatt på utdelning, ränta, royalty och ersättning för företagsledning i Trinidad och Tobago hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11, punkt 1 av anvisningarna till art. 12 och punkt 1 av anvisningarna till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 3 högre trinidadisk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Trinidad och Tobago på inkomst av rörelse som har bedrivits i Trinidad och Tobago, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7 och att, i det fall skatt också tagits ut på inkomst som överförts från fast driftställe, denna beräknats enligt art. 10 punkt 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete utredning om den skatt som har erlagts i Trinidad och Tobago eller skulle ha erlagts om inte sådan befrielse eller nedsättning som avses i art. 23 punkt 3 hade meddelats.

Avräkning av skatt på viss inkomst som erlagts eller skulle ha erlagts i Trinidad och Tobago får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Trinidad och Tobago belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomsten från Trinidad och Tobago till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor vilken skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Trinidad och Tobago.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den trinidadiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Trinidad och Tobago med ett belopp motsvarande 10 000 kronor. På inkomsten antas ha erlagts skatt i Trinidad och Tobago med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av olika förvärvskällor i hemortskommunen med ett belopp av 165 000 kronor vid den statliga taxeringen och 150 000 kronor vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7 000 kronor. Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000 + 165 000 – 7 000 =) 167 000 resp. (9 000 + 150 000 – 7 000 =) 152 000 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Trinidad och Tobago skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av 9 000/174 000 av hela den statliga inkomstskatten och 9 000/159 000 av hela den kommunala inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3.Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8 eller art. 19 punkt 1 eller punkt 2 skall beskattas endast i Trinidad och Tobago, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Trinidad och Tobago. Denna del skall utgöra lika stor andel av den totala skatten som den minskning av den beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om inkomsten från Trinidad och Tobago inte tagits med, utgör av den verkliga beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som skulle uppkomma om inkomsten från Trinidad och Tobago inte tas med, blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske till ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten beräknas utan beaktande av inkomsten från Trinidad och Tobago.

Exempel: En medborgare i Trinidad och Tobago med hemvist i Sverige uppbär pension från Trinidad och Tobago på grund av arbete som utförts i denna stats tjänst med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 160 000 kronor och åtnjuta underskottsavdrag i hemortskommunen med 20 000 kronor, övriga allmänna avdrag med 4 500 kronor och grundavdrag med 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 160 000 – 20 000 – 4 500 =) 145 500 kronor och kommunalt (10 050 + 160 000 – 20 000 – 4 500 – 7 500 =) 138 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (160 000 – 20 000 – 4 500 =) 135 500 kronor och kommunalt (160 000 – 20 000 – 4 500 – 7 500 =) 128 000 kronor. Den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatten, beräknas på 145 500 resp. 138 000 kronor, nedsätts med (145 500 – 135 500)/145 500 resp. (138 000 – 128 000)/138 000.

I förekommande fall skall s.k. extra avdrag behållas

I förekommande fall skall s. k. extra avdrag behållas oförändrat vid beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Trinidad och Tobago inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2 – Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Trinidad och Tobago

1.Den som enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago har hemvist i Trinidad och Tobago kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2.Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Trinidad och Tobago visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Trinidad och Tobago.

3.Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4.Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Trinidad och Tobago

5.Den som enligt lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago har hemvist i Trinidad och Tobago och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6.Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från myndighet eller bank i Trinidad och Tobago visa att han har hemvist i Trinidad och Tobago.

7.Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).