Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

(senast ändrad genom SFS 2019:778)

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om registrering av och underrättelse om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Med biträdesförbudsregister avses i förordningen det register som anges i 7 § nämnda lag.

Biträdesförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för

 1. samordnad registrering och information om meddelade förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

 2. framställning av intyg och registerutdrag, och

 3. framställning av bevis om meddelade förbud och bevis om frihet från förbud.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i biträdesförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

Förordning (2018:1933)

2 §De allmänna domstolarna skall till biträdesförbudsregistret sända uppgifter om domar och beslut i vilka rätten har

 1. meddelat förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

 2. ändrat eller upphävt förbud,

 3. meddelat undantag från förbud eller återkallat sådant undantag,

 4. förlängt tiden för förbud, eller

 5. förordnat att beslut om biträdesförbud tills vidare inte skall gälla.

När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 skall i förekommande fall anges vilket slag av biträde som avses med undantaget.

Förordning (2001:393)

3 §Uppgifter om domar varigenom förbud har meddelats skall sändas in till biträdesförbudsregistret så snart domen har vunnit laga kraft. Har i domen förordnats att förbudet skall gälla trots att domen inte har laga kraft, skall uppgiften dock sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall skall domstolen, sedan tid för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida domen har överklagats.

Uppgifter om domar och beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 skall sändas in till registret så snart domen eller beslutet har meddelats.

Förordning (2001:393)

4 §Om en advokat meddelas förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, ska domstolen sända en kopia av domen till Sveriges advokatsamfund så snart domen har fått laga kraft. Domstolen ska på samma sätt underrätta Revisorsinspektionen om en auktoriserad eller godkänd revisor meddelas förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde. Om det i domen har förordnats att förbudet ska gälla trots att domen inte har laga kraft, ska uppgiften om förbudet sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall ska domstolen, när tiden för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida domen har överklagats.

I fråga om domar och beslut om upphävande eller ändring av ett förbud samt beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 ska motsvarande underrättelser lämnas så snart domen eller beslutet har meddelats.

Förordning (2018:1933)

5 §Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket närmare föreskrifter om hur domstolarna skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 2, 3 och 4 §§.

Förordning (2004:352)

6 §Kungörelser enligt 7 a § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall skall ske i en tidning som Bolagsverket ger ut. Verket meddelar närmare föreskrifter om sådana kungörelser.

Förordning (2004:352)

7 §När Bolagsverket har fått en uppgift från en domstol om att ett förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde har upphört att gälla, skall uppgiften om förbudet genast tas bort ur biträdesförbudsregistret.

Förordning (2004:352)

8 §Biträdesförbudsregistret skall innehålla uppgifter om

 1. fullständigt namn, personnummer eller om sådant saknas födelsedatum, och postadress beträffande den person som har fått förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde,

 2. den tid förbudet avser,

 3. huruvida förbudet har ändrats eller förlängts,

 4. undantag från förbudet, och

 5. vilken domstol som har meddelat domen eller beslutet om förbud samt målnummer.

I förekommande fall skall anges om förbudet gäller trots att det inte har laga kraft.

Förordning (2001:393)

9 §Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utdrag skall lämnas ur biträdesförbudsregistret.

Förordning (2004:352)

10 §Om någon som i tjänsten tar befattning med ett utdrag ur biträdesförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, skall han eller hon genast anmäla det till Bolagsverket.

Förordning (2004:352)

11 §har upphävts genom förordning (2019:778).

12 §Biträdesförbudsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall biträdesförbudsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  1. som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,

  2. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

  3. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i registret.

 2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i biträdesförbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de ändamål som anges i första stycket.

Förordning (2001:812)

13 §Bolagsverket får medge direktåtkomst till biträdesförbudsregistret för de ändamål som anges i 12 § och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

En myndighet får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel. Andra än myndigheter får endast medges direktåtkomst till sådana personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 3 kap. 9 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:1933)

14 §har upphävts genom förordning (2018:1933).

15 §har upphävts genom förordning (2018:945).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:778

Denna förordning träder i kraft vid utgången av 2019.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...