Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.

1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv som Sverige och Schweiz undertecknade den 7 februari 1979 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna förordning.

2 §I fråga om ansökan om skattelindring gäller 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning.

3 §Anstånd enligt 3 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges enligt det av följande alternativ som ger det lägsta beloppet, nämligen

  1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Schweiz för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller

  2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på samma egendom.

Om skatt inte erlagts i Schweiz och uppgift saknas om hur mycket skatt som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp, dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på egendom som enligt avtalet får beskattas i Schweiz.

4 §Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet eller om han underkastats gåvoskatt, kvarlåtenskapsskatt eller arvsskatt på gåva eller förskott på arv både i Sverige och Schweiz, kan han hos regeringen ansöka om rättelse enligt artikel 12 punkt 1 i avtalet respektive begära att åtgärder vidtas för att lösa frågan om dubbelbeskattning enligt artikel 12 punkt 4 i avtalet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1985:907

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

  2. Förordningen tillämpas på kvarlåtenskap efter person som avlidit den 11 november 1985 eller senare.

  3. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1967:725) om tillämpning av avtal den 16 oktober 1948 mellan Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap.

  4. Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på kvarlåtenskap efter person som avlidit före den 11 november 1985, eller, i fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt den upphävda kungörelsen, på kvarlåtenskap efter person som avlidit före förordningens ikraftträdande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...