1 §Lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica skall träda i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas till eller tillgodoförs person med hemvist i Jamaica den 1 januari 1987 eller senare och beträffande andra inkomstskatter på inkomst som förvärvas den 1 januari 1987 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 7 april 1986.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1986:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom förordningen upphävs, i förhållandet mellan Sverige och Jamaica, kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter samt kungörelsen (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier.

3. De angivna kungörelserna tillämpas fortfarande i förhållandet mellan Sverige och Jamaica på aktieutdelning som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari 1987 och på annan inkomst som förvärvas före den 1 januari 1987.

Bilaga 1 – Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Jamaica.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt beskattningsreglerna i Jamaica anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 6. I art. 2 punkt 1 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna (punkt 2).

till art. 6–22

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas endast i Jamaica kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 23 punkt 2 b). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som enligt avtalet förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Jamaica, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Jamaica avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Jamaica bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2–7. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 3 och 4 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Jamaica skall länsskattemyndigheten anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1.Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jamaica och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Jamaica, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 4 finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Härvid iakttas att utdelningsbeloppet beräknas på sätt som anges i art. 23 punkt 2 a, andra stycket. Vid inkomstberäkningen medges avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på utdelningen som erlagts i Jamaica. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits ut i Jamaica enligt art. 10 punkt 2. Denna jamaicanska skatt får inte överstiga 22,5 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jamaica och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till utdelningen har i Jamaica, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Jamaica avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

4.När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Jamaica och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 22,5 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1.Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 11 punkt 4.

2.Ränta, som betalas från Jamaica till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till räntan. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan som erlagts i Jamaica. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av jamaicansk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna jamaicanska skatt får inte överstiga 12,5 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

I fall som avses i art. 11 punkt 3 får jamaicansk skatt inte tas ut på räntan.

Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Jamaicansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Jamaica får enligt avtalet – utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 – beskattas här. I den mån sådan beskattning kan ske enligt gällande svenska regler iakttas att skatten därvid inte får överstiga 12,5 % av räntans bruttobelopp.

Om den som har rätt till räntan har sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2 gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på räntan (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1.Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som betalas från Jamaica till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för skatt på royaltyn som erlagts i Jamaica. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av jamaicansk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna jamaicanska skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Jamaicansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Jamaica, beskattas här enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.

2.Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

1.Vad som förstås med uttrycket ”ersättning för företagsledning” anges i art. 13 punkt 3.

Ersättning för företagsledning, som betalas från Jamaica till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är ersättningen inte hänförlig till tjänster, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som uppbär ersättningen har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2, beräknas svensk skatt på ersättningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till ersättningen. Avdrag medges dock inte för skatt på ersättningen som erlagts i Jamaica. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits ut i Jamaica enligt art. 13 punkt 2. Denna jamaicanska skatt får inte överstiga 10 % av ersättningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för företagsledning och ersättningen är hänförlig till tjänster som äger verkligt samband med fast driftställe som den som uppbär ersättningen har i Jamaica eller med sådan verksamhet som avses i art. 7 punkt 2, tillämpas art. 7. Ersättningen skall i detta fall beskattas i Sverige men skatt på ersättningen som erlagts i Jamaica avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Ersättning för företagsledning, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Jamaica, beskattas i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Om inte fall som avses i art. 13 punkt 4 eller punkt 7 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på ersättningen inte överstiga 10 % av ersättningens bruttobelopp.

till art. 14

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Jamaica förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 14 punkt 1). Med fast egendom i Sverige likställs aktier eller liknande andelar i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i Jamaica har här (art. 14 punkt 2).

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 14 punkt 1 får jamaicansk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Jamaica eller av aktier eller liknande andelar i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Motsvarande gäller enligt art. 14 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Jamaica eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Jamaica.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den jamaicanska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 14 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 15

1.Vad som förstås med ”fritt yrke” exemplifieras i art. 15 punkt 2.

2.Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 15 punkt 1 a, eller vistas inkomsttagaren mer än 90 dagar under beskattningsåret i den andra staten (art. 15 punkt 1 b), får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns resp. inkomsttagaren vistas. Om arbetet utförs i denna andra stat och ersättningen som förvärvas där under ifrågavarande beskattningsår överstiger ett belopp av 40 000 svenska kronor eller motvärdet i jamaicansk valuta, får inkomsten också beskattas där under de övriga förutsättningar som anges i art. 15 punkt 1 c.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet som får beskattas i Jamaica, får inkomsten beskattas i Sverige, men jamaicansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om avräkning i vissa fall av högre jamaicansk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 3) samt om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3.Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m.fl. se anvisningarna till art. 18.

till art. 16

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 16 punkterna 2 och 3 samt i art. 17, 20 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m.fl. se anvisningarna till art. 18.

Beskattningen av pension, förmån enligt allmän socialförsäkringslagstiftning och livränta regleras av bestämmelserna i art. 22 punkt 3.

till art. 17

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller annan liknande ersättning som avses i art. 17 till en person med hemvist i Jamaica, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Jamaica, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Jamaica avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 18

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas (art. 18 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 18 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Detta gäller enligt art. 18 punkt 3 även i fråga om inkomst som förvärvas av företag i den andra avtalsslutande staten genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande yrkesutövare. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 18 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. I fall som avses i art. 18 punkt 4 tillämpas inte bestämmelserna i art. 18 punkterna 1, 2 och 3.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Beskattningen av pension, förmån enligt allmän socialförsäkringslagstiftning och livränta regleras av bestämmelserna i art. 22 punkt 3.

Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst av enskild tjänst enligt art. 16 och 17.

till art. 22

Enligt art. 22 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid pension, förmån enligt allmän socialförsäkring, livränta eller annan inkomst som inte behandlats särskilt i föregående artiklar härrör från den andra staten får inkomsten enligt art. 22 punkt 3 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, vilken uppbär inkomst som avses i art. 22 punkt 3 och som härrör från Jamaica, beskattas här för sådan inkomst men jamaicansk skatt på inkomsten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1.Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Jamaica, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av avtalet. Om inkomsten beskattas även i Jamaica, medges lättnad vid beskattningen i Jamaica enligt art. 23 punkt 1.

2.Inkomst från Jamaica, som förvärvas av en person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Jamaica. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art, 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning (art. 23 punkt 2 a), om inte fall föreligger som anges i punkt 3 nedan. Vid avräkningen tillämpas bestämmelserna i 4–18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt. Beträffande utdelning iakttas bestämmelserna i art. 23 punkt 2 a, andra stycket. Vid inkomstberäkningen medges avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Jamaica och som omfattas av avtalet. Beträffande storleken av skatt på utdelning, ränta, royalty och ersättning för företagsledning i Jamaica hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11, punkt 1 av anvisningarna till art. 12 och punkt 1 av anvisningarna till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 3 högre jamaicansk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Jamaica på inkomst av rörelse som har bedrivits i Jamaica, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete utredning om den skatt som har erlagts i Jamaica eller skulle ha erlagts om inte sådan befrielse eller nedsättning som avses i art. 23 punkt 3 hade meddelats.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den jamaicanska skatten på inkomsten och ange att denna skatt utgör en sådan skatt vartill rätt till avräkning föreligger enligt dubbelbeskattningsavtal. Taxeringsnämnden fastställer det belopp med vilket avräkning högst får ske med tillämpning av bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

3.Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller vinst som enligt art. 8, art. 14 punkt 3 eller art. 19 punkt 1 skall beskattas endast i Jamaica, tas inkomsten med vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Jamaica. Denna del skall utgöra lika stor andel av den totala skatten som den minskning av den beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om inkomsten från Jamaica inte tagits med, utgör av den verkliga beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som skulle uppkomma om inkomsten från Jamaica inte tas med, blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske till ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten beräknas utan beaktande av inkomsten från Jamaica. I förekommande fall skall s.k. extra avdrag behållas oförändrat vid beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Jamaica inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2 – Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Jamaica

1.Den som enligt lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica har hemvist i Jamaica kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2.Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Jamaica visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Jamaica.

3.Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4.Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Jamaica

5.Den som enligt lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica har hemvist i Jamaica och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6.Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från myndighet eller bank i Jamaica visa att han har hemvist i Jamaica.

7.Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).