1 §När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

2 §har upphävts genom lag (1999:862).

Propositioner

SFS 1987:439
Prop. 1986/87:84

SFS 1991:1680
Prop. 1991/92:17

SFS 1999:862
Prop. 1998/99:138