Konkursförordning (1987:916)

(senast ändrad genom SFS 2021:548)

Allmänna bestämmelser

1 §Denna förordning gäller handläggning av konkurser enligt konkurslagen (1987:672).

2 §har upphävts genom förordning (2021:548).

3 §I förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs finns föreskrifter om ersättning till staten för tillsynen över förvaltningen.

Förordning (1998:1360)

4 §har upphävts genom förordning (2006:766).

Konkursansökan m.m.

5 §I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket eller 5 § konkurslagen (1987:672) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

6 §När en tingsrätt enligt 2 kap. 2 a § konkurslagen (1987:672) överlämnar handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, ska det framgå vilken dag ansökan kom in till den förra tingsrätten.

Förordning (2021:548)

7 §I en kallelse enligt 2 kap. 16 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) ska tingsrätten uppmana gäldenären att till rätten anmäla

 1. den adress till vilken gäldenären kan ta emot kallelser och underrättelser, om inte adressen är rätt angiven i konkursansökan, och

 2. varje borgenär som har en fordran på lön eller pension och en sådan borgenärs adress.

Förordning (2021:548)

Säkerhetsåtgärder

8 §I beslut varigenom någon ålagts att lämna ifrån sig sitt pass skall rätten erinra om att den som inte rättar sig efter beslutet kan häktas.

Konkursbeslut m.m.

9 §Om rätten har grundat sin behörighet på någon annan omständighet än att gäldenären har eller vid sin död hade hemvist här i landet, skall det anges i konkursbeslutet.

Om flera konkursansökningar mot samme gäldenär har varit anhängiga samtidigt och om en annan ansökan bifalls än den som kom in först, skall det i konkursbeslutet anmärkas vilken dag som den första ansökningen kom in till tingsrätten.

Kungörelsen om konkursbeslutet

10 §Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § första stycket konkurslagen (1987:672) ska innehålla uppgifter om

 1. konkursbeslutet och dagen för det,

 2. gäldenärens namn och adress samt, om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person- eller organisationsnummer och företagsnamn eller annat näringskännetecken som gäldenären driver eller under det senaste året har drivit näringsverksamhet under,

 3. den tingsrätt där konkursen handläggs, och

 4. förvaltarens namn och adress, om denne har utsetts.

Om det före konkursbeslutet har utfärdats kallelse på gäldenärens okända borgenärer och tiden för att anmäla fordran ännu inte har löpt ut, ska rätten i kungörelsen upplysa om att kallelsen fortfarande gäller.

Kungörelsen ska hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på samtliga kansliorter.

Förordning (2021:548)

11 §I fråga om skyldighet för tingsrätten att i vissa fall kungöra konkursbeslutet utomlands finns det såvitt gäller Danmark, Finland och Norge föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och såvitt gäller Island föreskrifter i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Underrättelser om konkurs m.m.

12 §Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till

 1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

 2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

 5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

 6. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,

 7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,

 9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

 10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,

 13. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 14. svensk värdepapperscentral, om det är upplyst att det i boet finns finansiella instrument som är registrerade hos värdepapperscentralen,

 15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 16. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, och

 18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

Rätten ska genast underrätta Kronofogdemyndigheten om den har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2.

Förordning (2020:1181)

13 §I samband med underrättelse enligt 12 § första stycket skall uppgift lämnas om förvaltarens namn och adress, om inte detta framgår av kungörelsen om konkursbeslutet. Till en underrättelse enligt 12 § första stycket 8, 9 eller 10 skall fogas sådana uppgifter som är av betydelse för att mottagaren skall kunna identifiera egendomen. Underrättelse enligt 12 § första stycket 3 skall också innehålla uppgift om gäldenärens person- eller organisationsnummer, om inte uppgiften framgår av kungörelsen om konkursbeslutet.

Skall rätten enligt 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land kungöra ett beslut om konkurs i ett annat nordiskt land och är inskrivning av konkursen föreskriven i det andra landet, skall rätten begära att konkursen skrivs in i fastighetsbok eller domstolsprotokoll (tingslysning ) eller i annat offentligt register i det andra landet.

14 §Att uppgift om konkursen ska föras in i den förteckning över konkurser som förs av inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning framgår av förordningen (2003:552) om företagshypotek.

När inskrivningsmyndigheten har underrättats enligt 12 § första stycket 8, ska myndigheten göra en anteckning om konkursen i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har en myndighet underrättats enligt 12 § första stycket 10, ska anteckning om konkursen göras i inskrivningsregistret. Anteckningen ska göras på den första inskrivningsdagen efter det att underrättelsen kom in till myndigheten.

Att anteckning om konkursen i vissa fall ska göras även i fartygsregistrets skeppsdel och fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel framgår av sjölagen (1994:1009).

Förordning (2008:999)

15 §Rätten ska genast skicka en kopia av ett beslut enligt konkurslagen (1987:672) om skyldighet för gäldenären eller någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och tillsynsmyndigheten. Myndigheterna ska också underrättas så snart ett sådant beslut hävs eller passet återlämnas enligt 6 kap. 8 § konkurslagen.

Förordning (2014:1137)

Överklagande

16 §Överklagas tingsrättens konkursbeslut, skall rätten snarast underrätta förvaltaren och tillsynsmyndigheten om överklagandet.

Om en högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall tingsrätten genast underrättas. Tingsrätten skall kungöra den högre rättens beslut och underrätta alla som har fått underrättelse om konkursen enligt 12 § första stycket.

Överflyttning av en konkurs

17 §Om rätten enligt 2 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) beslutar att en konkurs ska handläggas av en annan tingsrätt, ska rätten underrätta gäldenären, varje känd borgenär och dem som enligt 12 § första stycket har underrättats om konkursen om överflyttningen.

Förordning (2021:548)

Bekräftelse av bouppteckningen och edgång

18 §Om gäldenären är en juridisk person med flera ställföreträdare och förvaltaren anser att någon av ställföreträdarna inte behöver bekräfta bouppteckningen enligt 6 kap. 4 § konkurslagen (1987:672), ska förvaltaren underrätta ställföreträdaren om detta.

Förordning (2021:548)

19 §har upphävts genom förordning (2021:548).

20 §har upphävts genom förordning (2021:548).

21 §Förvaltaren ska snarast underrätta gäldenärens make, om gäldenären är gift, och varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär om bouppteckningssammanträdet enligt 6 kap. 2 b § första stycket konkurslagen (1987:672).

Om edgångssammanträde ska hållas enligt 6 kap. 3 § andra stycket konkurslagen, ska rätten snarast underrätta dem som anges i första stycket om edgångssammanträdet.

Förordning (2021:548)

22 §Gäldenärens kallelse till bouppteckningssammanträdet enligt 6 kap. 2 b § andra stycket konkurslagen (1987:672) ska innehålla

 1. uppgifter om tiden och platsen för sammanträdet,

 2. en erinran om att gäldenären är skyldig att vid sammanträdet bekräfta bouppteckningen, och

 3. en erinran om att gäldenären enligt 6 kap. 6 § konkurslagen inte utan rättens medgivande får bege sig utomlands innan han eller hon har bekräftat bouppteckningen.

Första stycket gäller även för gäldenärens kallelse till ett edgångssammanträde enligt 6 kap. 3 § konkurslagen.

Förordning (2021:548)

22 a §Förvaltaren ska vid bouppteckningssammanträdet erinra gäldenären om dennes sanningsplikt och om konsekvenserna av att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Förordning (2021:548)

23 §Om gäldenären när han eller hon ska bekräfta bouppteckningen gör tillägg till eller ändringar av betydelse i bouppteckningen, ska förvaltaren underrätta rätten och tillsynsmyndigheten om dessa.

Om någon annan som ska bekräfta bouppteckningen eller viss uppgift i den enligt 6 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) gör tillägg till eller ändringar av betydelse i bouppteckningen, ska förvaltaren underrätta gäldenären, rätten och tillsynsmyndigheten om dessa.

Förordning (2021:548)

24 §har upphävts genom förordning (2021:548).

Förlikningsman

25 §En förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) skall hos rätten genast anmäla när en tvist som omfattas av hans uppdrag har förlikts.

Bevaknings- och anmärkningsförfarandet

26 §Om bevakning ska ske, ska rätten genast underrätta gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten, varje känd borgenär och dem som anges i 21 § om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

 1. innehållet i den kungörelse som har utfärdats enligt 9 kap. 3 § konkurslagen (1987:672),

 2. tingsrättens adress, och

 3. vad rätten enligt 9 kap. 8 § första stycket konkurslagen har bestämt i fråga om

  1. anmärkningstid,

  2. plats där bevakningshandlingarna ska hållas tillgängliga för granskning, och

  3. tidpunkten för det förlikningssammanträde som ska hållas inför rätten, om anmärkningar framställs.

Om rätten fattar beslut i de frågor som avses i första stycket 3 vid ett senare tillfälle än vid beslutet om bevakningsförfarandet, ska de som anges i första stycket underrättas särskilt om detta snarast därefter.

I en underrättelse enligt första stycket ska det upplysas om att borgenärerna i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket konkurslagen endast på begäran ges tillfälle att yttra sig över förvaltarens arvodesansökan och, om rätten håller förhandling i arvodesfrågan, kallas till förhandlingen.

Förordning (2021:548)

27 §Om en anmärkning enligt 9 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) framställs mot en fordran, skall rätten snarast underrätta borgenären om anmärkningen.

Åberopas en ny omständighet till stöd för en anmärkning vid något annat tillfälle än vid förlikningssammanträdet eller en förhandling, skall borgenären också underrättas.

Till underrättelsen skall fogas en kopia av anmärknings- eller ändringsskriften. Underrättelsen skall också innehålla en uppmaning till borgenären att till rätten inge skriftligt yttrande och bifoga de handlingar som styrker hans fordran, om inte handlingarna i fråga har getts in tidigare.

28 §Samtidigt med underrättelse enligt 27 § skall rätten också om anmärkningen och om förlikningssammanträdet underrätta

 1. gäldenären,

 2. tillsynsmyndigheten och

 3. varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär.

Om någon annan än förvaltaren har framställt en anmärkning eller skriftligen åberopat en ny omständighet till stöd för en anmärkning, skall rätten skicka en kopia av handlingen till förvaltaren.

29 §Bestämmer rätten att en sådan förhandling som avses i 9 kap. 15 § konkurslagen (1987:672) inte skall äga rum i omedelbar anslutning till förlikningssammanträdet, skall rätten särskilt underrätta gäldenären och tillsynsmyndigheten om förhandlingen. Den som var närvarande vid förlikningssammanträdet behöver inte underrättas särskilt.

Efterbevakning

30 §Har en borgenär efterbevakat enligt 9 kap. 20 § konkurslagen (1987:672) och betalar han inte efterbevakningsavgiften, skall rätten underrätta honom om att efterbevakningen inte föranleder någon åtgärd från rättens sida förrän avgiften har betalts.

Utdelningsförfarandet

31 §Förvaltaren ska efter bouppteckningssammanträdet underrätta varje känd borgenär om huruvida borgenären kan räkna med att få utdelning på sin fordran.

Om konkursen inte ska avskrivas, ska förvaltaren i underrättelsen även upplysa varje känd borgenär om att

 1. en borgenär kommer att underrättas om utdelningsförslag och slutredovisning endast om borgenären kommer i fråga för utdelning eller om borgenären särskilt begär hos rätten att få bli underrättad, och

 2. en borgenär i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) endast på begäran hos rätten ges tillfälle att yttra sig över förvaltarens arvodesansökan och, om rätten håller förhandling i arvodesfrågan, kallas till förhandlingen.

Förvaltaren ska sända en kopia av underrättelsen till rätten.

Förordning (2021:548)

32 §Rätten skall skicka en kopia av kungörelse enligt 11 kap. 6 § första stycket konkurslagen (1987:672) till

 1. varje borgenär som i utdelningsförslaget har tillagts utdelning,

 2. annan borgenär som har begärt att bli underrättad,

 3. annan borgenär, om det av särskilda skäl kan antas vara av betydelse för honom att bli underrättad,

 4. förvaltaren och

 5. tillsynsmyndigheten.

En borgenär som har tillagts utdelning skall också upplysas om den utdelning som i utdelningsförslaget har beräknats för honom.

En borgenär som avses i första stycket 3 skall upplysas om de omständigheter som motiverar underrättelsen.

33 §Om förhandling enligt 11 kap. 8 § andra stycket konkurslagen (1987:672) skall hållas, skall rätten underrätta tillsynsmyndigheten om förhandlingen.

Förvaltaren skall till rätten överlämna de handlingar som behövs för prövningen.

34 §När konkursen har avslutats ska rätten underrätta

 1. tillsynsmyndigheten,

 2. Kronofogdemyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. den registermyndighet som enligt 12 § första stycket 4 eller 17 har underrättats om konkursen, i förekommande fall med uppgift om att konkursen har avslutats med överskott, och

 5. Skatteverket.

Förordning (2007:793)

Anmälan till myndighet beträffande viss egendom som inte har sålts

35 §Om en konkurs i något annat fall än som avses i 2 kap. 25 § konkurslagen (1987:672) har upphört utan att försäljning har ägt rum av följande egendom, skall detta antecknas i angivna register.

Egendom

Register

1.  Fast egendom

Fastighetsregistrets inskrivningsdel

2.  Här i Sverige registrerat skepp eller andel i sådant skepp

Fartygsregistrets skeppsdel

3.  Här i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg.

Inskrivningsregistret för luftfartyg

Förvaltaren skall anmäla förhållandet till de myndigheter som har underrättats om konkursen.

Förordning (2005:146)

Ackord i konkurs

36 §har upphävts genom förordning (2021:548).

37 §Rätten bestämmer efter samråd med förvaltaren tid och plats för sammanträde enligt 12 kap. 8 § första stycket konkurslagen (1987:672).

Av kungörelsen med kallelse till sammanträdet skall framgå att ackordsförslaget finns tillgängligt hos förvaltaren.

När kungörelsen har utfärdats, skall rätten genast skicka en kopia av kungörelsen till gäldenären och alla kända borgenärer. Rätten skall samtidigt skicka en kopia av ackordsförslaget till borgenärerna. Blir en borgenär känd först senare, skall rätten så snart som möjligt skicka en kopia av kungörelsen och ackordsförslaget till honom.

38 §Medges ändring av ackordsförslaget och beslutas av den anledningen med stöd av 12 kap. 14 § andra stycket konkurslagen (1987:672) att ett fortsatt sammanträde skall hållas, skall rätten genast tillkännage tid och plats för det fortsatta sammanträdet. Varje röstberättigad borgenär med känd adress som inte var närvarande vid det sammanträde då tillkännagivandet gjordes skall underrättas om tid och plats för det fortsatta sammanträdet. I underrättelsen skall det anges vilken ändring som har gjorts i ackordsförslaget och om förvaltaren tillstyrker ändringen eller inte.

Beslutas ett fortsatt sammanträde av någon annan anledning än som avses i första stycket, behöver någon underrättelse inte skickas till de borgenärer som inte var närvarande vid det sammanträde då tid och plats för det fortsatta sammanträdet tillkännagavs.

39 §Skall sammanträde hållas enligt 12 kap. 19 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) för ny prövning av ackordsförslaget, skall kungörelsen om sammanträdet utfärdas snarast. Rätten skall samtidigt skicka en särskild underrättelse om kungörelsens innehåll till förvaltaren, gäldenären och varje röstberättigad borgenär med känd adress.

Förvaltarens slutredovisning

40 §När kungörelse enligt 13 kap. 6 § andra stycket konkurslagen (1987:672) utfärdas, skall rätten skicka en kopia av kungörelsen till förvaltaren, gäldenären och varje känd borgenär. Har redovisning avgetts enligt 13 kap. 2 § 8 konkurslagen, behöver kopia inte skickas till borgenärer med fordringar utan förmånsrätt.

Näringsförbud

41 §Om inte förvaltaren har gjort någon anmälan om näringsförbud enligt 7 kap. 16 § andra stycket konkurslagen (1987:672), skall tillsynsmyndigheten snarast göra en sådan anmälan, om det finns anledning till det. Tillsynsmyndigheten skall till sin anmälan foga den utredning som finns hos myndigheten.

Konkurskostnader

42 §Kostnader som enligt 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) skall betalas av staten utbetalas av Domstolsverket.

Förordning (2005:191)

43 §Ersättningen till staten för sådana konkurskostnader som avses i 14 kap. 1 § första stycket 6 konkurslagen (1987:672) tas ut enligt föreskrifter som meddelas av Domstolsverket.

44 §Den taxa för arvode som avses i 14 kap. 4 § tredje stycket konkurslagen (1987:672) fastställs av Domstolsverket på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen.

Förordning (1991:1407)

45 §I kallelse till förhandling enligt 14 kap. 8 § andra stycket konkurslagen (1987:672) skall gäldenären och de berörda borgenärerna erinras om att de i stället för att inställa sig till förhandlingen kan yttra sig skriftligen över arvodesframställningen.

46 §När konkursen avslutas på något annat sätt än som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) skall rätten underrätta Domstolsverket om beslut angående arvode till förvaltare.

Vissa kreditinrättningars konkurs

47 §I en konkurs hos ett kreditinstitut får det bestämmas att insättningsborgenärerna ska underrättas på något annat sätt än som anges i 26, 31, 32 och 37–40 §§, i den mån det är lämpligt. En upplysning om vad som har bestämts ska kungöras av rätten.

Förordning (2021:548)

48 §I en konkurs hos ett kreditinstitut ska förvaltaren skicka en sådan förteckning som avses i 7 kap. 13 § femte stycket konkurslagen (1987:672) till vart och ett av institutets kontor så att den under bevakningstiden kan hållas tillgänglig där för var och en som vill ta del av den. Förteckningen ska under samma tid hållas tillgänglig också hos rätten och förvaltaren.

Förordning (2021:548)

49 §En underrättelse enligt 26 § till en insättningsborgenär skall innehålla upplysning om att förteckning upprättats och var förteckningen finns att tillgå samt en erinran om att borgenär inte behöver bevaka sin fordran i den mån fordringsbeloppet har tagits upp i förteckningen.

Avslutande bestämmelser

50 §Kallelser och underrättelser enligt denna förordning ska ske med post eller på annat lämpligt sätt.

Förordning (2021:548)

51 §har upphävts genom förordning (2021:548).

52 §Är en handling som kommer in till rätten avfattad på danska eller norska eller är en handling från en utländsk borgenär som är bosatt utomlands avfattad på engelska, franska eller tyska, skall handlingen godtas utan översättning till svenska.

53 §Underrättelser eller andra handlingar som rätten skickar till eller delger den som vistas utomlands och som inte har något känt ombud här i landet skall vara avfattade på ett språk som mottagaren kan antas förstå. Utrikesdepartementet lämnar biträde för översättning av handlingar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1811

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2020:1181

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:548

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Om konkursen har beslutats före ikraftträdandet gäller 10, 17, 18, 21–23 och 26 §§ i den äldre lydelsen.

 3. De upphävda 19 och 20 §§ gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...