Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i förordning med instruktion för myndigheten eller i någon annan förordning.

Förordning (2007:744)

Definitioner

2 §Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna förordning samma betydelse och tillämpningsområde som i myndighetsförordningen (2007:515).

Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att i myndighetens ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten.

Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid myndigheten med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen.

Förordning (2007:744)

Personalföreträdarnas behörighet

3 §Vid affärsverken är personalföreträdarna ledamöter i styrelserna.

4 §Vid styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen eller nämnden.

Förordning (2007:744)

5 §har upphävts genom förordning (2007:744).

6 §Vid enrådighetsmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig när myndighetschefen slutligt handlägger sådana frågor som chefen har ansvar för enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) eller myndighetens instruktion.

Förordning (2007:744)

7 §Att personalföreträdarna är ledamöter i en personalansvarsnämnd vid myndigheten framgår av myndighetsförordningen (2007:515).

Förordning (2007:744)

Förordnande av personalföreträdare, m.m.

8 §För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda skäl till det, tre personalföreträdare.

Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare. Därvid tillämpas 911 §§.

Förordning (1988:383)

9 §Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de anställda vid en annan myndighet än ett affärsverk, utser och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar den organisation som är den näst största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda en av dem.

I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten vardera en av personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem.

Denna paragraf tillämpas bara i den mån något annat inte följer av kollektivavtal.

10 §Personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses och entledigas av regeringen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som företräder de anställda vid verket.

Förslagen avges med tillämpning av 9 §. Om verket ingår i en affärsverkskoncern, bör därvid beaktas att personalföreträdarna företräder också de anställda i de företag som ingår i koncernen.

11 §Personalföreträdare får bara den vara som är anställd vid myndigheten eller ett företag inom affärsverkskoncernen, om det inte finns särskilda skäl till något annat.

Förordning (2007:744)

12 §När personalföreträdarna företar resor med anledning av uppdraget, har de samma rätt till reseförmåner som gäller för statstjänstemän i allmänhet.

Jäv

13 §Personalföreträdarna får inte delta i eller närvara vid handläggningen av frågor som rör

  1. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

  2. uppsägning av kollektivavtal,

  3. arbetskonflikter,

  4. rättstvister mellan myndigheten och en arbetstagarorganisation.

14 §I 16 § första stycket 4 förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om det finns någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

Lag (2018:951)

Beslut

15 §Frågor om tillämpningen av 6 § prövas av myndighetschefen. Personalföreträdarna får då närvara och yttra sig.

Frågor om vad som ska anses som särskilda skäl enligt 8 eller 11 § prövas av myndighetschefen. När det gäller affärsverken, prövas de dock av regeringen.

Förordning (2007:744)

Överklagande

16 §har upphävts genom förordning (2003:476).

17 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Förordning (2003:476)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:951

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.