1 §Denna lag gäller statliga garantier som

 • har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och

 • inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 §Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 §Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m.m.

 2. Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål

 3. Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

 4. Rennäringsförordningen (1971:438)

 5. Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti

 6. Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

 7. Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering

 8. Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

 9. Förordningen (1978:507) om industrigarantilån

 10. Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m.m.

 11. Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

 12. Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

 13. Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

 14. Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet

 15. Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

 16. Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

 17. Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

 18. Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m.

 19. Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m.m.

 20. Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m.m.

 21. Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

Lag (1990:611)