Inledande bestämmelser

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

Lag (2022:1292)

2 §Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt denna lag.

Lag (2022:1292)

Rätt till ledighet

3 §En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon får hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon får tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet.

Lag (2022:1292)

4 §Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet ska han eller hon så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen ska arbetstagaren om möjligt ange hur länge ledigheten är planerad att pågå.

Lag (2022:1292)

5 §En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Lag (2022:1292)

Begäran om flexibla arbetsformer

6 §Med flexibla arbetsformer avses förändringar av arbetsmönstret genom t.ex. distansarbete och flexibel arbetstid.

Lag (2022:1292)

7 §Om en arbetstagare som vårdar en svårt sjuk person begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Om begäran avslås eller den begärda förändringen senareläggs, ska arbetsgivaren motivera beslutet. Rätten till svar gäller om personen som vårdas är en son, dotter, far, mor, make, maka eller registrerad partner till arbetstagaren eller bor i samma hushåll som arbetstagaren.

Rätten till svar gäller endast om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader när begäran görs.

Om en begäran avser ledighet tillämpas i stället lagens bestämmelser om ledighet.

Lag (2022:1292)

8 §Om arbetsmönstret förändras till följd av en begäran enligt 7 § och förändringen gäller för en bestämd tid, har arbetstagaren rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut.

Om arbetstagaren på grund av ändrade omständigheter begär att få återgå till det ursprungliga arbetsmönstret innan tiden har löpt ut, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid.

Lag (2022:1292)

Förbud mot missgynnande behandling och repressalier

9 §En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk.

Om en uppsägning eller ett avskedande ändå sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag, ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det.

Lag (2022:1292)

10 §En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk är inte skyldig att enbart av detta skäl godta

  1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller

  2. någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

En arbetstagare som återvänder från ledighet enligt denna lag har rätt att återgå till samma eller ett likvärdigt arbete och har även rätt att ta del av eventuella förbättringar i arbetsförhållandena.

Lag (2022:1292)

11 §Om en arbetstagare gör gällande att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet eller en begäran om flexibla arbetsformer enligt denna lag, är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen eller avskedandet.

Uppgiften ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det och gör gällande ett samband med ledighet.

Lag (2022:1292)

12 §En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Lag (2022:1292)

Skadestånd

13 §En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Lag (2022:1292)

Rättegång

14 §Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Om talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande ska 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 3942 §§ och 43 § första stycket andra meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 6466 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Lag (2022:1293)

Bevisbörda

15 §Om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har missgynnats genom att ha blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet för vård av närstående, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande.

Lag (2022:1292)

Rätt att föra talan

16 §I en tvist enligt 9 eller 10 § får Diskrimineringsombudsmannen föra talan för en enskild arbetstagare. Talan förs vid Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan.

Lag (2022:1292)

17–19 §§har upphävts genom lag (2010:1241).

20 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

21 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

22 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

23 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

24 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

25 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

26 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

27 §har upphävts.

Lag (2022:1292)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2022:1292

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2022.

2022:1293

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

Propositioner

SFS 1988:1465
Prop. 1987/88:176

SFS 1989:1048
Prop. 1989/90:52

SFS 1991:225
Prop. 1990/91:80

SFS 1991:363
Prop. saknas

SFS 1991:1053
Prop. 1990/91:181

SFS 1991:1980
Prop. 1991/92:40

SFS 1992:274
Prop. 1991/92:106

SFS 1992:1705
Prop. 1992/93:31

SFS 1993:333
Prop. 1992/93:178

SFS 1994:47
Prop. 1993/94:59

SFS 1994:318
Prop. 1993/94:100

SFS 1995:1482
Prop. 1995/96:69

SFS 1997:279
Prop. 1996/97:121

SFS 1998:94
Prop. 1997/98:41

SFS 1999:815
Prop. 1998/99:119

SFS 2000:380
Prop. 1999/2000:95

SFS 2002:196
Prop. 2001/02:84

SFS 2004:818
Prop. 2003/04:152

SFS 2007:198
Prop. 2006/07:49

SFS 2008:483
Prop. 2007/08:136

SFS 2008:863
Prop. 2007/08:124

SFS 2008:940
Prop. 2008/09:6

SFS 2009:992
Prop. 2008/09:202

SFS 2009:1049
Prop. 2008/09:194

SFS 2010:419
Prop. 2009/10:120

SFS 2010:1241
Prop. 2009/10:222

SFS 2017:1125
Prop. 2017/18:10

SFS 2022:1292
Prop. 2021/22:175

SFS 2022:1293
Prop. 2021/22:175