Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

(senast ändrad genom SFS 2008:1156)

Inledande bestämmelse

1 §I lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg ges bestämmelser om tillstånd för en utlänning att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd).

Undantag från kravet på anställningstillstånd

2 §En utlänning behöver inte ha anställningstillstånd om han eller hon

  1. har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket,

  2. enligt 5 kap. 2 § första stycket 5 eller 3 § utlänningsförordningen (2006:97) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, eller

  3. i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på svenskt fartyg,

  4. efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst fem månader samt är anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt första stycket 3 jämställs väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av sjukdom eller skada.

Förordning (2007:916)

3 §En utlänning får befrias från skyldigheten att ha anställningstillstånd

  1. för resa till närmaste bestämmelsehamn, eller

  2. för en tid av högst 30 dagar eller för resa till närmaste lastnings- eller lossningshamn som fartyget anlöper under resan eller, om sådan hamn inte anlöps under denna tid, till nästa hamn.

Beslut om befrielse får meddelas i efterhand och tiden för befrielse får förlängas, om det finns särskilda skäl.

Befrielse från tillståndsskyldigheten får medges endast om utlänningens arbetsgivare har åtagit sig att, om utlänningen inte väljer att stanna i den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa till den hamn där han tillträtt anställningen eller resa till en närmare belägen plats efter det att giltighetstiden för befrielsen gått ut utan att anställningstillstånd har beviljats.

Beslutande myndighet

4 §Ärenden om anställningstillstånd och befrielse från tillståndsskyldigheten enligt 3 § prövas av Arbetsförmedlingen. Sådana ärenden ska prövas av handläggare med kunskap om sjöarbetsförhållanden (sjöarbetsförmedling).

Förordning (2007:916)

Ansökan om anställningstillstånd

5 §En ansökan om anställningstillstånd ges in till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att ärendehanteringen enligt denna förordning samordnas nationellt.

Förordning (2007:916)

Handläggningen

6 §Innan ett ärende om anställningstillstånd avgörs ska berörda svenska organisationer av redare och ombordanställda få tillfälle att yttra sig.

Förordning (2007:916)

Särskilt medgivande

7 §Har ett fartygs redare eller ägare helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg inte ska gälla i fråga om anställning för befattning på fartyget eller inom avdelning av fartyget. Medgivandet ska begränsas till viss tid och får förenas med de villkor som behövs.

Beträffande handläggningen av frågor om medgivande enligt första stycket och om överklagande av beslut i sådana frågor finns bestämmelser i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Förordning (2008:1156)

Omprövning m.m.

8 §Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

Förordning (2007:916)

8 a §Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Förordning (2007:916)

Indrivning

9 §Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Förordning (1993:1253)

Föreskrifter

10 §Arbetsförmedlingen får, efter samråd med Transportstyrelsen, Migrationsverket, andra myndigheter som berörs samt redarnas och de ombordanställdas organisationer, meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Förordning (2008:1156)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...