1 §Lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på inkomst som förvärvas denna dag eller senare. Avtalet trädde i kraft den 27 september 1989.

Progressionsförbehåll

2 §Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Indonesien eller enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 1 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1989:813

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.