1 §Lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs till person med hemvist i Thailand den 1 januari 1990 eller senare och beträffande andra skatter på inkomst, för beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 26 september 1989.

2 §Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkt 1 eller 2 i avtalet beskattas endast i Thailand eller enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 3 b i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1989:814

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1962:93) om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt förordningen (1975:855) om kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand, m.m.

    De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs till person med hemvist i Thailand före den 1 januari 1990 och beträffande andra skatter på inkomst för beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar före den 1 januari 1990. Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den upphävda kungörelsen sista gången vid 1990 års taxering.