1 §Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

 1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

 2. avgångsersättning som på annan grund än kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,

 3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

 4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,

 5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,

 6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

  • en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller

  • en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 415 och 1725 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Lag (2019:865)

2 §En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 38 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 911 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1.000 kronor.

Lag (2019:326)

3 §I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2001:1232)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:326

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2019.

 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:865

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1990:659
Prop. 1989/90:110

SFS 1990:1426
Prop. 1990/91:54

SFS 1991:688
Prop. 1990/91:166

SFS 1991:1846
Prop. 1991/92:60

SFS 1992:494
Prop. 1991/92:129

SFS 1992:685
Prop. 1991/92:112

SFS 1992:1491
Prop. 1992/93:50

SFS 1992:1492
Prop. 1992/93:50

SFS 1993:1567
Prop. 1993/94:50

SFS 1994:747
Prop. 1993/94:220

SFS 1994:1924
Prop. 1994/95:25
Prop. 1994/95:122

SFS 1996:656
Prop. 1995/96:152

SFS 1996:676
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:1068
Prop. 1995/96:209

SFS 1996:1215
Prop. 1996/97:19
Prop. 1996/97:21

SFS 1997:940
Prop. 1997/98:1

SFS 1998:331
Prop. 1997/98:146

SFS 1998:340
Prop. 1997/98:133

SFS 1998:685
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:967
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1263
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:988
Prop. 2000/01:8

SFS 2001:1232
Prop. 2001/02:25

SFS 2002:198
Prop. 2001/02:84

SFS 2004:820
Prop. 2003/04:152

SFS 2006:1339
Prop. 2006/07:1

SFS 2007:650
Prop. 2006/07:113

SFS 2007:1250
Prop. 2007/08:24

SFS 2010:1244
Prop. 2009/10:222

SFS 2015:772
Prop. 2015/16:1

SFS 2019:326
Prop. 2018/19:82

SFS 2019:865
Prop. 2018/19:162