1 §Lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe skall träda i kraft den 1 februari 1991 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 5 december 1990.

2 §Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Zimbabwe eller enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxeringen i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1991:2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.