Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

(senast ändrad genom SFS 2013:953)

Inledande bestämmelser

1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

Lag (2011:1252)

3 §I denna lag avses med

 • bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

 • hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,

 • artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

 • artist: den som utövar artistisk verksamhet,

 • idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,

 • idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,

 • artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

 • arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,

 • svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Lag (2007:766)

3 a §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattskyldighet

4 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

5 §Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet.

Lag (1999:1272)

5 a §Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller artistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska uppgift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldigheten avser.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.

Lag (2009:1061)

6 §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattepliktig inkomst

7 §Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär.

Lag (1994:1981)

8 §Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,

 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,

 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,

 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,

 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,

 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,

 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Lag (2013:953)

Skattesats

9 §Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Förfarandet

10 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om slutlig skatt i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen.

Lag (2011:1252)

11 §har upphävts genom lag (2000:477).

12 §har upphävts genom lag (2011:1252).

13 §har upphävts genom lag (1997:498).

14–21 §§har upphävts genom lag (2011:1252).

22 §har upphävts genom lag (2009:1061).

23 §har upphävts genom lag (2011:1252).

24 §har upphävts genom lag (1993:918).

Propositioner

SFS 1991:591
Prop. 1990/91:159

SFS 1992:650
Prop. 1991/92:93

SFS 1993:466
Prop. 1992/93:196

SFS 1993:918
Prop. 1992/93:198

SFS 1994:1883
Prop. 1994/95:91

SFS 1994:1981
Prop. 1994/95:92

SFS 1996:166
Prop. 1995/96:121

SFS 1996:679
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:960
Prop. 1995/96:224

SFS 1996:1341
Prop. 1995/96:227

SFS 1997:498
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:499
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:1047
Prop. 1997/98:33

SFS 1998:253
Prop. 1997/98:134

SFS 1998:696
Prop. 1997/98:134
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:1272
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:53
Prop. 1999/2000:23

SFS 2000:477
Prop. 1999/2000:105

SFS 2001:1234
Prop. 2001/02:25

SFS 2003:658
Prop. 2002/03:99

SFS 2004:1141
Prop. 2004/05:19

SFS 2007:766
Prop. 2007/08:3

SFS 2009:807
Prop. 2008/09:165

SFS 2009:1061
Prop. 2008/09:182

SFS 2010:1247
Prop. 2009/10:222

SFS 2011:1252
Prop. 2010/11:165

SFS 2013:953
Prop. 2013/14:1


För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...