Inledande bestämmelser

1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

Lag (2011:1252)

3 §I denna lag avses med

 • bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

 • hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,

 • artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

 • artist: den som utövar artistisk verksamhet,

 • idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,

 • idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,

 • artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

 • arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,

 • svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Lag (2007:766)

3 a §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattskyldighet

4 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

5 §Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet.

Lag (1999:1272)

5 a §Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller artistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska uppgift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldigheten avser.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.

Lag (2009:1061)

6 §har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattepliktig inkomst

7 §Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär.

Lag (1994:1981)

8 §Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,

 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,

 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,

 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,

 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,

 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,

 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Lag (2013:953)

Skattesats

9 §Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Förfarandet

10 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om slutlig skatt i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen.

Lag (2011:1252)

11 §har upphävts genom lag (2000:477).

12 §har upphävts genom lag (2011:1252).

13 §har upphävts genom lag (1997:498).

14–21 §§har upphävts genom lag (2011:1252).

22 §har upphävts genom lag (2009:1061).

23 §har upphävts genom lag (2011:1252).

24 §har upphävts genom lag (1993:918).

Propositioner

SFS 1991:591
Prop. 1990/91:159

SFS 1992:650
Prop. 1991/92:93

SFS 1993:466
Prop. 1992/93:196

SFS 1993:918
Prop. 1992/93:198

SFS 1994:1883
Prop. 1994/95:91

SFS 1994:1981
Prop. 1994/95:92

SFS 1996:166
Prop. 1995/96:121

SFS 1996:679
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:960
Prop. 1995/96:224

SFS 1996:1341
Prop. 1995/96:227

SFS 1997:498
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:499
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:1047
Prop. 1997/98:33

SFS 1998:253
Prop. 1997/98:134

SFS 1998:696
Prop. 1997/98:134
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:1272
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:53
Prop. 1999/2000:23

SFS 2000:477
Prop. 1999/2000:105

SFS 2001:1234
Prop. 2001/02:25

SFS 2003:658
Prop. 2002/03:99

SFS 2004:1141
Prop. 2004/05:19

SFS 2007:766
Prop. 2007/08:3

SFS 2009:807
Prop. 2008/09:165

SFS 2009:1061
Prop. 2008/09:182

SFS 2010:1247
Prop. 2009/10:222

SFS 2011:1252
Prop. 2010/11:165

SFS 2013:953
Prop. 2013/14:1