Ekonomisk plan

1 §En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt 3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla följande uppgifter:

 1. bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer,

 2. en beskrivning av fastigheten,

 3. tidpunkten för upplåtelse och inflyttning,

 4. utgiften för anskaffandet av föreningens fastighet,

 5. kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten,

 6. kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet,

 7. finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan),

 8. föreningens löpande kostnader och intäkter, inklusive avskrivningar, och

 9. driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Om någon av uppgifterna är preliminär ska detta anges.

Förordning (2023:646)

2 §Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter.

 1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt skall detta anges.

 2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning.

 3. Om föreningen har fler än ett hus, en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra.

 4. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.

 5. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning.

 6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus.

 7. Fastighetens försäkringar.

3 §I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges

 1. lånebelopp och lånevillkor,

 2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,

 3. insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna och

 4. övriga finansieringsposter.

4 §För löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall anges

 1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,

 2. intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter samt

 3. årsavgifternas fördelning på de olika bostadsrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a §En ekonomisk prognos enligt 3 kap. 1 a § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) ska avse

 1. kapitalkostnader,

 2. driftskostnader,

 3. avsättningar för underhåll,

 4. eventuella övriga avsättningar,

 5. underhållskostnader,

 6. övriga kostnader,

 7. intäkter genom årsavgifter, och

 8. övriga intäkter.

I prognosen ska det anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1–8 ska avse de sex första verksamhetsåren samt det tionde och det tjugonde verksamhetsåret.

Förordning (2023:646)

4 b §En känslighetsanalys enligt 3 kap. 1 a § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) ska avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer för de sex första verksamhetsåren samt det tionde och det tjugonde verksamhetsåret.

Förordning (2023:646)

5 §En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614).

Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till ansökningshandlingen.

Förordning (2008:105)

6 §En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska innehålla följande uppgifter.

 1. Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens företagsnamn.

 2. Bostadsföreningens behållna tillgångar.

 3. Medlemmarnas insatser.

 4. Överskott utöver insatserna.

Förordning (2018:1812)

7 §Boverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan.

Förordning (2023:646)

Kostnadskalkyl

8 §En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla uppgift om bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt, i den omfattning som det behövs för att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den ska även innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och intäkter som tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om kostnadskalkyl.

Förordning (2023:646)

Intygsgivare

9 §Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 bostadsrättslagen (1991:614). Boverket beslutar även om godkännande av den som bostadsrättsföreningen har utsett till intygsgivare enligt 3 kap. 3 a § bostadsrättslagen.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivare.

Förordning (2023:646)

10 §Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Förordning (2023:646)

10 a §För att någon ska ges behörighet som intygsgivare krävs att han eller hon har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 3 kap. 3 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614). Försäkringen ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får i enskilda fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren i en ansvarsförsäkring ska innebära att försäkringsskyddet är tillfredställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt. Villkoren ska i vart fall innebära att

 1. försäkringen gäller för

  1. krav som framställs mot den försäkrade så länge försäkringen gäller, dock inte för skador som har uppkommit före försäkringstiden och som var kända när försäkringen tecknades, och

  2. befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller,

 2. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att den täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

 3. försäkringen avseende krav som framställs enligt 1 gäller med ett försäkringsbelopp om 100 prisbasbelopp per skada och 350 prisbasbelopp per försäkringsår,

 4. försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

 5. försäkringen kan upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Boverket har underrättats om upphörandet.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid försäkringsårets början.

Förordning (2023:646)

10 b §Behörighet som intygsgivare ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan får behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare.

Förordning (2023:646)

10 c §Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

Förordning (2023:646)

10 d §I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Förordning (2023:646)

10 e §Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som

 1. inte uppfyller de krav som anges i 10 och 10 a §§, eller

 2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning eller erinran i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Boverket får bestämma att ett beslut om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart. Om Boverkets beslut om återkallelse har överklagats får även domstol bestämma att beslutet om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart.

Förordning (2023:646)

11 §Boverket ska underrätta Bolagsverket om meddelad behörighet, meddelat godkännande och återkallelse av behörighet.

En förteckning över intygsgivare ska finnas tillgänglig hos Boverket och Bolagsverket.

Förordning (2023:646)

Säkerhet

12 §Säkerhet för återbetalning av insats och upplåtelseavgift enligt 4 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

13 §Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 5 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614) ska täcka det sammanlagda beloppet av de förskott som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

Förordning (2023:646)

14 §Säkerheten enligt 12 och 13 §§ skall bestå av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSBs Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag.

Förordning (1995:1466)

15 §Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket.

Förordning (2004:361)

16 §Ansökan om återställande av säkerhet skall göras skriftligen hos Bolagsverket.

Förordning (2004:361)

17 §Till ansökningshandling om återställande av säkerhet enligt 12 § skall fogas en kopia av protokoll som utvisar att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats på en föreningsstämma. Vidare skall lämnas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten inte väckts inom ett år från det att den slutliga kostnaden redovisats på föreningsstämma eller, om sådan talan väckts, att målet är slutligt avgjort och föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts.

18 §Till ansökningshandling om återställande av säkerhet för förskott enligt 13 § ska det bifogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse. Försäkran ska avse att de lägenheter som förskott tagits ut för är upplåtna med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet eller till någon som avses i 5 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614) eller att mottagna förskott har återbetalats.

Förordning (2023:646)

19 §När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta upp förskott eller att upplåta bostadsrätt.

Förordning (2004:361)

Elektronisk ansökan

19 a §En ansökan, anmälan eller underrättelse enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller denna förordning som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och 5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska tillämpas.

Förordning (2023:646)

Avgifter

20 §För handläggning och prövning av en ansökan om godkännande av intygsgivare enligt 3 kap. 3 a § bostadsrättslagen (1991:614) ska sökanden betala en avgift. Boverket får meddela närmare föreskrifter om avgiften.

För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 8 § bostadsrättslagen ska sökanden betala en avgift om 1.000 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ansökan har påbörjats.

Förordning (2023:646)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:768

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2018:1553

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

2018:1812

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2023:646

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2024 i fråga om 10 a § och i övrigt den 1 januari 2024.

 2. De äldre lydelserna av 1, 4 a, 4 b och 8 §§ gäller fortfarande vid registrering av en ekonomisk plan eller en kostnadskalkyl som har upprättats och försetts med intyg av intygsgivare före ikraftträdandet.