1 §Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräknad enligt 2 §.

Lag (1997:941)

2 §Beskattningsunderlaget ska beräknas som den under beskattningsåret uppkomna skillnaden mellan

 • å ena sidan summan av följande poster:

  a)

  avgift för tjänstepensionsförsäkring,

  b)

  avsättning till pensionsstiftelse,

  c)

  ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

  d)

  utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring,

  e)

  utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,

  f)

  överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 • å andra sidan summan av följande poster:

  g)

  gottgörelse från pensionsstiftelse,

  h)

  ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen,

  i)

  minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

  j)

  85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, dock lägst 0 procent,

  k)

  erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,

  l)

  negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket ska inte räknas med avgift för sådan gruppsjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 4 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska posten j i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma ska gälla om avsättning som avses i posten j helt upplöses under beskattningsåret.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som övertar utfästelsen under posten k i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska bokföringsmässiga grunder tillämpas.

Lag (2016:1238)

3 §En enskild person eller ett dödsbo som drar av utgifter för premier för pensionsförsäkring enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall för det beskattningsåret till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som drar av utgifter för inbetalning på pensionssparkonto enligt nämnda paragraf.

Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) eller, vad avser arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 § första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Lag (2000:993)

4 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskattningsår för staten, regioner, kommuner och kommunalförbund avses dock i denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag räkenskapsåret.

Lag (2019:874)

5 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala.

Lag (2011:1343)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:874

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1991:687
Prop. 1990/91:166

SFS 1991:1848
Prop. 1991/92:60

SFS 1992:1493
Prop. 1992/93:50

SFS 1993:949
Prop. 1992/93:187

SFS 1993:1570
Prop. 1993/94:50

SFS 1993:1571
Prop. 1993/94:50

SFS 1994:1926
Prop. 1994/95:25
Prop. 1994/95:91
Prop. 1994/95:122

SFS 1996:1069
Prop. 1995/96:209

SFS 1996:1403
Prop. 1996/97:12

SFS 1997:540
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:941
Prop. 1997/98:1

SFS 1998:333
Prop. 1997/98:146

SFS 1998:697
Prop. 1997/98:151

SFS 1998:1669
Prop. 1998/99:16

SFS 1999:634
Prop. 1998/99:109

SFS 1999:1273
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:993
Prop. 2000/01:8

SFS 2005:1173
Prop. 2005/06:22

SFS 2011:1343
Prop. 2010/11:166

SFS 2014:284
Prop. 2013/14:147

SFS 2016:1238
Prop. 2016/17:24

SFS 2019:874
Prop. 2018/19:162