Förordningens tillämpningsområde

1 §I denna förordning finns föreskrifter som gäller för anställningar vid myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken.

Förordning (2004:934)

2 §Med arbetskonflikt avses i förordningen strejk eller någon annan därmed jämförlig stridsåtgärd eller lockout.

Tjänstgöring

3 §De arbetstagare som deltar i en arbetskonflikt får inte tas i anspråk för sådan tjänstgöring som avses i förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten.

Nyanställning

4 §De arbetstagare som deltar i en arbetskonflikt vid en myndighet får nyanställas vid en annan myndighet bara om den nya anställningen skall gälla tidigast från och med den dag då arbetskonflikten har upphört.

Återbetalning av avlöningsförmåner

5 §Om en arbetstagare har fått en avlöningsförmån för en tid då han eller hon har deltagit i en arbetskonflikt, skall Arbetsgivarverket – eller den myndighet som verket bestämmer – besluta när och hur förmånen skall återbetalas.

Förordning (2004:934)