1 §Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket.

Förordning (2010:1588)

2 §Innan ärendet avgörs ska Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda.

Förordning (2008:1160)

3 §Transportstyrelsen ska med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om

  1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller

  2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd.

Förordning (2008:1160)

4 §Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Förordning (2008:1160)