1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Singapore undertecknade den 17 juni 1968, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 september 1983, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämpningen av avtalet som ingåtts genom brev den 7 respektive den 28 juni 1991 gälla som lag här i landet.

Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga 1 till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §har upphävts genom lag (2011:1348).

4 §Singapores regering, ”the Monetary Authority of Singapore”, ”the Board of Commissioners of Currency” och ”the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd”. häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag som är officiellt registrerade vid Stockholms fondbörs om

 1. aktierna för vilka utdelningen betalas innehas endast i det allmännas intresse, och

 2. innehavaren eller innehavarna av aktierna tillsammans inte direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller innehar mer än fem procent av aktiekapitalet i det svenska aktiebolag som betalar utdelningen. Lag 11 juni 1992 (nr 857)1

Prop. 1991/92:114, SkU26, rskr. 256.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1991:1886

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

 2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1969:190) om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och förordningen (1975:853) om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.

2011:1348

Denna lag träder i kraft vid utgången av 2011.

Bilaga 1 Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Den engelska originaltexten finns i SFS 1991:1886; RSV:s anm.

Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel I Skatter som omfattas av avtalet

1 §.De skatter som avses i detta avtal är:

 1. Beträffande Sverige:

  1. Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

  2. ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

  3. bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

  4. den kommunala inkomstskatten, samt

  5. den statliga förmögenhetsskatten; skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”.

 2. Beträffande Republiken Singapore: Inkomstskatten; i det följande benämnd ”singaporeansk skatt”.

2 §.Detta avtal tillämpas även på alla andra skatter av i huvudsak likartat slag2, som framdeles uttages i Republiken Singapore eller i Sverige efter undertecknandet av detta avtal.

Jfr RÅ 1986 ref. 74 och prop. 1990/91:54 s. 288; RSV:s anm.

Artikel II Allmänna definitioner

1 §.Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige.

 2. Uttrycket ”Singapore” åsyftar Republiken Singapore.

 3. Uttrycken ”en av de avtalsslutande staterna” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Singapore, alltefter som sammanhanget kräver.

 4. Uttrycket ”skatt” åsyftar svensk skatt eller singaporeansk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

 5. Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 6. Uttrycket ”person” inbegriper varje sammanslutning av personer, vare sig denna utgör en juridisk person eller ej.

  1. Uttrycket ”person med hemvist i Sverige åsyftar varje person, som enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och uttrycket ”person med hemvist i Singapore åsyftar varje person, som enligt singaporeanska beskattningsregler anses bosatt i Singapore.

  2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en fysisk person äger hemvist i båda avtalsslutande staterna3, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

   1. Han anses äga hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han äga hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast.

   2. Om det icke kan avgöras, med vilken avtalsslutande stat hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han äga hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

   3. Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

  3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en person, som ej är fysisk person, äger hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses denna äga hemvist i den avtalsslutande stat, där ledningen och övervakningen av personen i fråga äger rum.

 7. Uttrycken ”person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och ”person med hemvist i den andra avtalsslutande staten” åsyftar en person med hemvist i Sverige eller en person med hemvist i Singapore, alltefter som sammanhanget kräver.

 8. Uttrycken ”svenskt företag” och ”singaporeanskt företag” åsyftar ett industriföretag, ett gruv- eller skogsföretag, ett handelsföretag, en plantage eller ett jordbruk, som bedrives av en person med hemvist i Sverige, respektive ett industriföretag, ett gruv- eller skogsföretag, ett handelsföretag, en plantage eller ett jordbruk, som bedrives av en person med hemvist i Singapore.

 9. Uttrycken ”företag i en av de avtalsslutande staterna4 och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett svenskt företag eller ett singaporeanskt företag, alltefter som sammanhanget kräver.

 10. Uttrycken ”inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt företag” och ”inkomst av rörelse som förvärvas av ett singaporeanskt företag” innefattar icke hyresavgift eller royalty för kinematografisk film eller för inspelade band för televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång eller inkomst i form av utdelning, ränta, hyresavgift, royalty eller realisationsvinst. Uttrycken innefattar vidare icke arvode eller annan ersättning för ledning eller övervakning av ett annat företags eller en annan koncerns handels- eller affärsrörelse eller annan verksamhet och icke heller ersättning för arbete eller personliga tjänster eller inkomst av sjö- eller luftfart.

  1. Där icke bestämmelserna i denna punkt föranleder annat, förstås med uttrycket ”fast driftställe en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

  2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

   1. plats för företagsledning,

   2. filial,

   3. kontor,

   4. fabrik,

   5. verkstad,

   6. jordbruk eller plantage,

   7. gruva, oljekälla, stenbrott, plats för skogsavverkning eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,

   8. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader.

  3. Uttrycket ”fast driftställe anses icke innefatta:

   1. användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

   2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

   3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

   4. innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning, innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

  4. Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som utföres i denna andra stat.

  5. En person som är verksam i en av de avtalsslutande staterna för ett företag i den andra avtalsslutande staten härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 1) behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om

   1. han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning, eller

   2. han innehar i denna förstnämnda stat ett företaget tillhörigt varulager, från vilket han regelbundet effektuerar order på företagets vägnar.

  6. Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses icke ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av en mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att dessa personer därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

  7. Den omständigheten, att ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget.

 11. Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar för Sveriges vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud och för Singapores vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud;

 12. 5Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar transport av passagerare, post, kreatur eller gods med skepp eller luftfartyg som används av företag i en av de avtalsslutande staterna, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten eller uteslutande mellan sådana platser och en eller flera anläggningar som används för utforskandet eller utnyttjandet av naturtillgångar.

Se RÅ 1987 not 309; RSV:s anm.

Se RÅ 1991 not 228; RSV:s anm.

Art. II § 1 n) har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

2 §.Då en av de avtalsslutande staterna tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke särskilt angivits, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet6.

Se t.ex. RÅ 1987 ref. 162 och RÅ 1991 ref. 107; RSV:s anm.

Artikel III Inkomst av rörelse

1 §.a) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt företag, beskattas endast i Sverige, såvida icke företaget bedriver rörelse i Singapore från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må Singapore beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

    b) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett singaporeanskt företag, beskattas endast i Singapore, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sverige från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må Sverige beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

2 §.Om ett företag i en av de avtalsslutande staterna bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe, hänföres i vardera staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som driftstället kan antagas skola ha förvärvat, om detta varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3 §.Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för alla kostnader härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning för vilka avdrag skulle ha medgivits om det fasta driftstället varit ett oberoende företag, i den mån kostnaderna skäligen kan anses hänförliga till det fasta driftstället, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4 §.Inkomst anses icke hänförlig till ett fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes eller transporteras genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

Artikel IV Inkomst av fastighet

1 §.Inkomst av fastighet må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

2 §.Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

3 §.Bestämmelserna i 1 § äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

4 §.Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på inkomst av fastighet som förvärvas av ett företag.

Artikel V Sjöfart7

Art. V har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

1 §.Utan hinder av bestämmelserna i artikel III får inkomst som företag i en av de avtalsslutande staterna förvärvar genom att bedriva sjöfart i internationell trafik beskattas i den andra avtalsslutande staten endast om inkomsten uppburits från denna andra stat. Därvid gäller dock följande bestämmelser:

 1. Då ett singaporeanskt företag uppbär inkomst från Sverige genom att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i Sverige utgående skatten på inkomsten med ett belopp som motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet avräknas från den singaporeanska skatt som belöper på inkomsten enligt bestämmelserna i artikel XIX § 2.

 2. Då ett svenskt företag uppbär inkomst från Singapore genom att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i Singapore utgående skatten på inkomsten med ett belopp som motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet avräknas från den svenska skatt som belöper på inkomsten enligt bestämmelserna i artikel XIX § 3.

2 §.Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

3 §.Vid tillämpningen av denna artikel förstås med inkomst som uppburits från den andra avtalsslutande staten inkomst genom befordran av passagerare, post, kreatur eller gods som tagits ombord i den staten. Däremot inbegrips inte inkomst som är hänförlig till passagerare, post, kreatur eller gods som befordrats till denna andra stat endast för vidarebefordran med ett annat skepp eller för omlastning från ett luftfartyg till ett skepp.

Artikel V A Luftfart8

Art. V A har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

1 §.Utan hinder av bestämmelserna i artikel III beskattas inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom att bedriva luftfart i internationell trafik, endast i denna stat.

2 §.Bestämmelserna i 1 § tillämpas beträffande inkomst som det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) förvärvar men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Deltagande i pool etc. 3 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som förvärvas av företag i de avtalsslutande staterna genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel VI Företag med intressegemenskap

 1. ett företag i en av de avtalsslutande staterna direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en av de avtalsslutande staterna som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, må alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Paragrafen har erhållit denna numrering genom protokollet den 28 september 1983.

Art. VI § 2 har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

Artikel VII Utdelning11

Art. VII §§ 1 6 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983 och den tidigare 6 § har blivit 7 §.

1 §. Skattesatsen i fråga om svensk skatt på utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till en person med hemvist i Singapore får, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Då utdelningsmottagaren är ett moderbolag med hemvist i Singapore, får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

2 §.Utdelning från ett bolag med hemvist i Singapore till en person med hemvist i Sverige är, om mottagaren har rätt till utdelningen, undantagen från varje singaporeansk skatt som tas ut på utdelning utöver skatt på bolagets vinst. Därvid gäller dock följande bestämmelser:

 1. Denna paragraf berör inte de föreskrifter i singaporeansk lag enligt vilka skatt, som belöper på utdelning från ett bolag med hemvist i Singapore från vilken singaporeansk skatt har avräknats eller anses vara avräknad, kan ändras att utgå efter den skattesats som gäller för det taxeringsår i Singapore som följer omedelbart efter det då utdelningen utbetalades.

 2. Om Singapore efter undertecknandet av detta avtal inför en skatt på utdelning som ett bolag med hemvist i Singapore har gjort från sin vinst eller inkomst, kan denna skatt tas ut men därvid får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Då utdelningen utbetalas till moderbolag med hemvist i Sverige, får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

3 §.Med uttrycket ”moderbolag” förstås vid tillämpningen av denna artikel ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som direkt eller indirekt äger minst 25 procent av aktiekapitalet i det utbetalande bolaget med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

4 §.Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas artikel III.

Befrielse från svensk kupongskatt, se 4 § lagen 5 §. Singapores regering, ”the Monetary Authority of Singapore , ”the Board of Commissioners of Currency” och ”the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.” häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag, under förutsättning att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har träffat överenskommelse om omfattningen av skattebefrielsen. Sådan skattebefrielse medges dock inte beträffande aktier som innehas för annat ändamål än i det allmännas intresse och inte om innehavet utgör en väsentlig andel.

Förbud mot extraterritoriell beskattning 6 §. Om bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

7 §.Om principerna för beskattning av bolagsvinst eller utdelning i endera avtalsslutande staten ändras, kan de behöriga myndigheterna överlägga med varandra i syfte att fastställa om bestämmelserna i denna artikel behöver ändras till följd därav.

Artikel VIII Ränta m.m.12

Art. VIII §§ 1, 2, 4, 7 och 8 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

1 §.Ränta och annan inkomst av obligationer, värdepapper, skuldsedlar, debentures eller varje annat slags fordran, som antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får, om mottagaren

har rätt till inkomsten, inte beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten efter högre skattesats än 15 procent av inkomstens bruttobelopp.

Undantag från 1 § Kreditinstitut, källskatt med max. 10% 2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får skatten på ränta, som uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av ett kreditinstitut med hemvist i den andra avtalsslutande staten, i den förstnämnda staten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp, under förutsättning att mottagaren har rätt till inkomsten och att det företag som betalar räntan bedriver sådan industriell verksamhet som avses i 3 § i denna artikel.

3 §.Uttrycket ”industriell verksamhet” åsyftar varje verksamhet som består av:

 1. tillverkning, sammansättning och förädling,

 2. byggnadsarbete, väg- och vattenbyggnad samt skeppsbyggnad,

 3. produktion av elektricitet, hydraulisk kraft, gas eller tillhandahållande av vatten, eller

 4. fiske.

4 §.Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas artikel III.

5 §.Sveriges regering är befriad från singaporeansk skatt på ränta som regeringen uppbär från källa i Singapore.

6 §. Singapores regering är befriad från svensk skatt på ränta som regeringen uppbär från källa i Sverige.

7 §.Vid tillämpningen av 5 och 6 §§ inbegriper uttrycket ”regering”

 1. beträffande Singapore:

  1. ”the Monetary Authority of Singapore och ”the Board of Commissioners of Currency”;

  2. ”the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.;

  3. ”the Export Credit Insurance Company of Singapore Limited”; och

  4. ett statligt organ;

 2. beträffande Sverige:

  1. Sveriges riksbank;

  2. riksgäldskontoret;

  3. exportkreditnämnden; och

  4. en kommun.

8 §.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel IX Royalty13

Art. IX §§ 1, 3 och 5 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

1 §.Royalty, som härrör från källa i en av de avtalsslutande staterna och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten är, om mottagaren har rätt till royaltyn, undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2 §.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till vetenskapliga verk, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod ävensom för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket inbegriper däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas för upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk, för kinematografisk film, för inspelade band för televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

3 §.Belopp, som uppbärs av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna från källa i den andra avtalsslutande staten på grund av överlåtelse av varje rättighet eller egendom för vilken royalty som avses i 2 § i denna artikel erhålls eller kan erhållas, är, om mottagaren har rätt till inkomsten, undantaget från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

4 §.Bestämmelserna i 1 och 3 §§ tillämpas icke på royalty eller försäljningsbelopp, som uppbäres av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, om sådan royalty eller sådant belopp är hänförligt till ett fast driftställe, som denna person har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall behandlas royalty eller försäljningsbelopp, som är hänförligt till det fasta driftstället, såsom inkomst av rörelse enligt bestämmelserna i artikel III.

5 §.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller inkomsten eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet eller inkomsten, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet, egendom eller upplysning för vilken de betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller inkomsten om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel X Realisationsvinst

1 §.Vinst på grund av avyttring av sådan fastighet som avses i artikel IV § 2 må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

2 §.Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett fast driftställe, vilket ett företag i en av de avtalsslutande staterna har i den andra avtalsslutande staten, däri inbegripen vinst genom avyttring av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget), må beskattas i den andra avtalsslutande staten. Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som avses i artikel XVII c), beskattas dock endast i den avtalsslutande stat, där sådan egendom må beskattas enligt nämnda artikel.

3 §.Vinst på grund av avyttring av annan än i 1 och 2 §§ angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat, där överlåtaren äger hemvist.

4 §.Om en person äger 25 procent eller mer av aktiekapitalet i ett bolag och bolagets anläggnings- eller driftkapital helt eller huvudsakligen utgöres av fastighet, beskattas vinst på grund av avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan hinder av bestämmelserna i 3 §, endast i den avtalsslutande stat, där sådan fastighet är belägen.

5 §.Om ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, som icke är ett sådant bolag som avses i 4 §, äger 25 procent eller mer av aktiekapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas vinst på grund av avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan hinder av bestämmelserna i 3 och 4 §§, endast i den andra avtalsslutande staten.

Artikel XI Oskiftat dödsbo

1 §.Om enligt bestämmelserna i detta avtal en person med hemvist i Singapore är befriad från eller berättigad till nedsättning av svensk skatt, tillgodoräknas motsvarande befrielse eller nedsättning ett oskiftat dödsbo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna äger hemvist i Singapore.

2 §.Svensk skatt, som påföres ett oskiftat dödsbo, avräknas från singaporeansk skatt enligt artikel XIX, i den mån inkomsten tillkommer en dödsbodelägare med hemvist i Singapore.

Artikel XII Enskild tjänst och fritt yrke

1 §.Där icke bestämmelserna i 2 och 3 §§ i denna artikel samt artiklarna XIII, XIV, XV och XVI föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar på grund av arbetsanställning samt inkomst av fritt yrke enligt följande regler.

Person med hemvist i Sverige a) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person med hemvist i Sverige beskattas endast i Sverige, såvida icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i Singapore. Om arbetet utföres i Singapore, må ersättning eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

Person med hemvist i Singapore b) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person med hemvist i Singapore beskattas endast i Singapore, såvida icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i Sverige. Om arbetet utföres i Sverige, må ersättning eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

Ersättning till direktör och styrelsearvode; Jfr SINK 2 §. Beträffande ersättning, som en direktör i ett bolag uppbär från bolaget, tillämpas bestämmelserna i denna artikel och artikel XV som om ersättningen utgår till anställd på grund av anställning. Styrelsearvode och liknande ersättning, som uppbäres av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, anses ha förvärvats på grund av anställning som utövas i denna andra stat och må beskattas där.

Anställd ombord på luftfartyg 3 §14. Person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna är befriad från skatt i den andra avtalsslutande staten på ersättning för arbete som utförs ombord på luftfartyg i internationell trafik.

Anställd ombord på skepp 4 §15. Ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp som används i internationell trafik av ett företag i en av de avtalsslutande staterna, får beskattas i denna stat.

Art. XII § 3 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

Art. XII § 4 har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

Artikel XIII Offentlig tjänst

1 §.Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas av Sveriges regering till en fysisk person på grund av arbete, som utförts i svenska statens tjänst, är undantagna från singaporeansk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en person med hemvist i Singapore, som icke är svensk medborgare.

2 §.Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas av Singapores regering till fysisk person på grund av arbete, som utförts i singaporeanska statens tjänst, är undantagna från svensk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en person med hemvist i Sverige, som icke är medborgare i Singapore.

3 §.Bestämmelserna i denna artikel tillämpas icke på ersättningar, vilka utbetalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivits i förvärvssyfte.

4 §.Vid tillämpningen av denna artikel innefattar uttrycket ”regering” politiska underavdelningar och lokala myndigheter i endera avtalsslutande staten.

Artikel XIV Pension, livränta

1 §.Där icke bestämmelserna i artikel XIII föranleder annat, må varje slag av pension eller livränta, som uppbäres från källa i en av de avtalsslutande staterna av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2 §.Med uttrycket ”livränta förstås ett fastställt belopp, som skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av en förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för ett däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

3 §.Med uttrycket ”pension” förstås i denna artikel en periodisk utbetalning som utgör ersättning för utfört arbete eller för liden skada eller som utgår enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring.

Artikel XV Montörregel

1 §.En fysisk person med hemvist i Sverige är befriad från singaporeansk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet), som utföres i Singapore under ett beskattningsår, under förutsättning att

 1. han vistas i Singapore under en tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 2. arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med hemvist i Sverige,

 3. ersättningen är skattepliktig i Sverige, och

 4. ersättningen vid beskattning i Singapore icke kan som omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person har i Singapore.

2 §.En fysisk person med hemvist i Singapore är befriad från svensk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet), som utföres i Sverige under ett beskattningsår, under förutsättning att

 1. han vistas i Sverige under en tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 2. arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med hemvist i Singapore,

 3. ersättningen är skattepliktig i Singapore, och

 4. ersättningen vid beskattning i Sverige icke kan som omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person har i Sverige.

3 §.Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i denna artikel tillämpas på ersättningar, löner och liknande inkomster, som skådespelare, filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, idrottsmän och andra liknande yrkesutövare förvärvar under sin verksamhet i en av de avtalsslutande staterna endast under förutsättning att deras vistelse i denna avtalsslutande stat åtnjuter betydande bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande statens regering.

4 §.I fall då de tjänster som avses i 3 § i denna artikel tillhandahålles i en av de avtalsslutande staterna av ett företag i den andra avtalsslutande staten, må utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal inkomst som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten, såvida icke företaget åtnjuter betydande bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande statens regering i samband med verksamheten.

5 §.Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Artikel XVI Studerande och praktikanter

1 §.En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de avtalsslutande staterna och omedelbart dessförinnan äger hemvist i den andra avtalsslutande staten uteslutande såsom studerande vid ett erkänt universitet, högskola eller skola i denna förstnämnda stat eller såsom affärs- eller hantverkspraktikant där, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på

 1. belopp, som utbetalas från den andra avtalsslutande staten för att bestrida hans uppehälle, undervisning eller utbildning, och

 2. 16ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten i syfte att öka de medel som han förfogar över för nyssnämnda ändamål, under förutsättning att ersättningen icke under något kalenderår överstiger 12.000 svenska kronor, respektive motsvarande belopp i singaporeanska dollar.

Art. XVI § 1 b) och § 2 b) har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

2 §.En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de avtalsslutande staterna och omedelbart dessförinnan äger hemvist i den andra avtalsslutande staten för studier, forskning eller utbildning uteslutande såsom innehavare av stipendium, anslag eller annat penningunderstöd som utbetalas av en stiftelse eller inrättning med uppgift att främja ett vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål eller som utgår inom ramen för ett tekniskt biståndsprogram som antagits av regeringen i en av de avtalsslutande staterna, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på

 1. stipendiet, anslaget eller penningunderstödet, och

 2. 17ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att arbetet äger samband med studierna, forskningen eller utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfälligt samt att ersättningen icke under något kalenderår överstiger 12.000 svenska kronor, respektive motsvarande belopp i singaporeanska dollar.

Art. XVI § 1 b) och § 2 b) har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

3 §.18Skattebefrielse enligt 1 § b) och 2 § b) medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda utbildningen, studierna, forskningen eller praktiken i fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens om sådana ändringar av de i 1 § b) och 2 § b) nämnda beloppen som är skäliga med hänsyn till förändring i penningvärde, levnadskostnader, ändrad lagstiftning i en av de avtalsslutande staterna eller liknande omständighet.

Art. XVI § 3 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

4 §.Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Artikel XVII Förmögenhet19

Om skatt på förmögenhet förekommer i båda avtalsslutande staterna, tillämpas följande bestämmelser:

 1. Förmögenhet, bestående av sådan fastighet som avses i artikel IV § 2, må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 2. Med förbehåll för vad som stadgas i punkt a) må förmögenhet, bestående av tillgångar som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe, beskattas i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 3. Fartyg och luftfartyg, som ett företag i en av de avtalsslutande staterna använder i internationell trafik, samt tillgångar, som är att hänföra till användningen av sådana fartyg och luftfartyg och ej utgöres av fastighet, beskattas endast i den avtalsslutande stat, där företaget äger hemvist.

 4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehaves av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, beskattas endast i denna stat.

Art. XVII första stycket har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

Artikel XVIII ”Källregler”

Vid tillämpningen av detta avtal gäller följande:

1 §.a) Utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige anses härröra från källa i Sverige.

    b) Utdelning från ett bolag med hemvist i

        1) Singapore anses härröra från källa i Singapore, i den mån icke utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före taxeringsår 1966 och som anses härröra från källa i Malaysia,

        2) Malaysia anses härröra från källa i Singapore, i den mån utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före taxeringsår 1966 och som anses härröra från källa i Singapore, allt enligt bestämmelserna i artikel VII i dubbelbeskattningsavtalet mellan Singapore och Malaysia.

2 §.Ränta, som avses i artikel VIII och som utbetalas av regeringen i en av de avtalsslutande staterna eller en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, anses härröra från källa i denna avtalsslutande stat. Om den person som utbetalar räntan, vare sig han äger hemvist i en av de avtalsslutande staterna eller ej, har ett fast driftställe i en av de avtalsslutande staterna för vilket upptagits det lån som räntan avser, och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från källa i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

3 §.Royalty, som avses i artikel IX § 2, anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där egendom som avses i nämnda paragraf nyttjas.

4 §.Vinst på grund av avyttring av rättigheter eller egendom som avses i artikel X § 2, anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där rättigheterna eller egendomen nyttjas.

5 §.Royalty för nyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där gruvan, oljekällan, stenbrottet eller naturtillgången är belägen.

6 §.Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Artikel XVIII A Remittance -regel20

Art. XVIII A har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

1 §.Då detta avtal föreskriver (med eller utan andra villkor) att inkomst från källa i Sverige är undantagen från beskattning där eller skall beskattas där med nedsatt skattesats, och inkomsten enligt gällande lagstiftning i Singapore beskattas där endast till den del den överförs till eller mottages i Singapore och inte till hela sitt belopp, skall den enligt detta avtal i Sverige medgivna skattebefrielsen eller skattenedsättningen avse endast den del av inkomsten som överförs till eller mottages i Singapore.

2 §.Denna begränsning gäller dock inte beträffande inkomst som uppbärs av Singapores regering eller annan person som den behöriga myndigheten i Singapore godkänt för tillämpning av denna punkt. Uttrycket ”Singapores regering” inbegriper dess underlydande myndigheter och statliga organ.

Artikel XIX Metodartikeln21

Art. XIX §§ 4, 5, 6, 7, 8 och 9 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983 och förutvarande 7 § har blivit 10 §.

1 §.Lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten tillämpas alltjämt vid beskattning av inkomst, som uppkommit i respektive stat, eller av där belägen förmögenhet, såvida icke annat uttryckligen föreskrives i detta avtal. Om inkomst eller förmögenhet är underkastad beskattning i båda avtalsslutande staterna, undanröjes dubbelbeskattningen enligt nedanstående bestämmelser i denna artikel.

2 §.a) I enlighet med singaporeansk lagstiftning i fråga om avräkning från singaporeansk skatt av skatt, som skall utgå i annat land än Singapore, avräknas, såvida icke bestämmelserna i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel XIII föranleder annat, svensk skatt, som utgår antingen direkt eller genom skatteavdrag för inkomst från källa i Sverige, från singaporeansk skatt som belöper på samma inkomst.

Avräkning för bakomliggande bolagsskatt b) Om sådan inkomst utgöres av utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Singapore, som äger minst 25 procent av aktiekapitalet i det förstnämnda bolaget, medräknas vid avräkningen (förutom varje svensk skatt på utdelningen) den svenska skatt, som det utbetalande bolaget har att erlägga för sin vinst.

3 §.Om inkomst från källa i Singapore eller där belägen förmögenhet enligt singaporeansk skattelagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i Singapore antingen direkt eller genom skatteavdrag samt bestämmelserna i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel XIII icke föranleder annat, avräknas singaporeansk skatt, som utgår för sådan inkomst eller förmögenhet, från varje svensk skatt som belöper på inkomsten eller förmögenheten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga beloppet av den del av svensk inkomstskatt eller förmögenhetsskatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst respektive förmögenhet som är underkastad beskattning i Singapore.

4 §.Utdelning från bolag med hemvist i Singapore till bolag med hemvist i Sverige skall, utan hinder av bestämmelserna i

3 § i denna artikel, vara undantagen från svensk skatt i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast

 1. om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt, eller

 2. den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Singapore uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

5 §.Utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, medges avräkning från svensk skatt på följande inkomstslag från källa i Singapore:

 1. Beträffande utdelning medges avräkning med ett belopp motsvarande 15 procent av nettoutdelningen. Om emellertid Singapore enligt bestämmelserna i artikel VII § 2 b) tar ut skatt på utdelning utöver skatt på det utbetalande bolagets vinst, medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent av bruttoutdelningen.

 2. Beträffande ränta, som avses i artikel VIII §§ 1 och 2, medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent av räntans bruttobelopp.

Avräkningsbeloppet skall dock inte i något fall överstiga den del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på utdelningen respektive räntan. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas efter detta datum.

6 §.Då royalty, som avses i artikel IX § 2 uppbärs av person med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall, utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, 50 procent av royaltybeloppet utgöra skattepliktig inkomst i Sverige medan återstående 50 procent skall vara undantagna från svensk skatt till den 31 december 198522. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas efter detta datum.

Förordningen (1985:789) finns på s. 63f; RSV:s anm].

Gällde enligt SFS 1985:789 också under perioden 1986-01-01-1990-12-31.

7 §.Vid tillämpningen av 3 § i denna artikel skall uttrycket ”singaporeansk skatt” anses innefatta singaporeansk skatt som skulle ha erlagts på inkomst av rörelse, som avses i artikel III, eller på inkomst av arbete, som avses i artikel XII, om inte befrielse från eller nedsättning av skatt hade medgivits enligt särskilda bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att främja ekonomisk utveckling.

8 §.Vid tillämpning av 4 § i denna artikel skall uttrycket ”den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller en därmed jämförlig inkomstskatt” anses innefatta singaporeansk inkomstskatt som skulle ha erlagts, om inte befrielse från eller nedsättning av skatt hade medgivits enligt särskilda bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att främja ekonomisk utveckling.

9 §.Bestämmelserna i 7 och 8 §§ skall tillämpas till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i dessa paragrafer skall tillämpas efter detta datum.

10 §.Svensk progressiv skatt, som påföres personer med hemvist i Sverige, må beräknas efter den skattesats, som skulle ha tillämpats, om även sådan inkomst eller förmögenhet som enligt detta avtal är undantagen från svensk skatt inräknats i hela inkomsten eller förmögenheten.

Artikel XX Utbyte av upplysningar

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar, som enligt respektive skattelagar står till dessa myndigheters förfogande under deras sedvanliga tjänsteutövning och som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal, för att förebygga bedrägeri eller undandragande av skatt på annat sätt än genom bedrägeri, och för att tillämpa givna föreskrifter till förebyggande av skatteflykt i fråga om skatter som avses i detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas såsom hemliga och får icke yppas för andra personer, befattningshavare vid domstolar inbegripna, än dem som handlägger taxering och uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill. Sådana upplysningar får emellertid icke utbytas, vilka skulle röja affärshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel XXI Förbud mot diskriminering

1 §.Medborgare i en av de avtalsslutande staterna skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade23.

Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de avtalsslutande staterna att medge medborgare i den andra avtalsslutande staten, vilka icke äger hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten, personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Se RÅ 1986 not 785 och RÅ 1988 ref. 154; RSV:s anm.

2 §.Uttrycket medborgare betyder:

 1. Beträffande Sverige alla fysiska personer, som äger svenskt medborgarskap, och alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

 2. Beträffande Singapore alla fysiska personer, som äger singaporeanskt medborgarskap, och alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande singaporeansk lag.

3 §1 mom. 1 st. c SFL 3 §. Beskattningen av ett fast driftställe, som ett företag i en av de avtalsslutande staterna har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i den andra avtalsslutande staten, som bedriver samma verksamhet.

Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de avtalsslutande staterna att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4 §.Företag i en av de avtalsslutande staterna, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.24

Se t.ex. RÅ 1987 ref. 158 och RÅ 1993 ref. 91; RSV:s anm.

5 §.I denna artikel åsyftar uttrycket ”beskattning” skatter, som avses i detta avtal.

Artikel XXII Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1 §.När en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medfört eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han äger hemvist.

2 §.Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3 §.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4 §.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer.

Artikel XXIII Ikraftträdande

1 §.Detta avtal träder i kraft

 1. i Sverige efter ratifikation av Hans Majestät Konungen av Sverige med riksdagens samtycke och

 2. i Singapore när vederbörande minister har förordnat, att avtalet skall tillämpas.

2 §.De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när åtgärder enligt 1 § vidtagits. Sådana meddelanden skall utväxlas i Singapore snarast möjligt.

3 §.Sedan dessa meddelanden utväxlats, tillämpas avtalet:

 1. I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvats den 1 januari 1966 eller senare, samt, såvitt avser den statliga förmögenhetsskatten, i fråga om skatt, som utgår på grund av taxering år 1967 eller senare år.

 2. I Singapore: Beträffande taxeringsår, som börjar den 1 januari 1967 eller senare.

Artikel XXIV Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än år 1970 på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 1. I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det uppsägningen ägde rum eller senare, samt, såvitt avser förmögenhetsskatt, i fråga om skatt, som utgår på grund av taxering under andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum eller senare.

 2. I Singapore: Beträffande varje taxeringsår, som börjar den 1 januari andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härå har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Singapore den 17 juni 1968 i två exemplar på engelska språket.

Bilaga 2 Överenskommelse om tillämpning av arbetet

I enlighet med artikel XIX §§ 5, 6 och 9 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, som undertecknades i Singapore den 17 juni 1968 och som ändrats genom det protokoll som undertecknades i Singapore den 28 september 1983, har jag äran föreslå att

 1. bestämmelserna i artikel XIX § 5 beträffande de belopp med vilka avräkning skall medges från svensk skatt på utdelning och ränta som uppburits från Singapore skall tillämpas under en tidrymd av tio år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990. Dock skall, såvitt avser utdelning som delas ut efter den 31 december 1991, i fall då en generell avräkning medges från svensk skatt med tio procent av utdelningens bruttobelopp enligt svensk intern lagstiftning nämnda paragraf förstås på det sättet att den skattskyldige erhåller en ytterligare avräkning med fem procent av den mottagna utdelningens nettobelopp;

 2. i de fall royalty som anges i artikel IX § 2 uppbärs av person med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall 50 procent av royaltybeloppet vara undantaget från svensk skatt som anges i artikel XIX § 6 under ytterligare en tidrymd av tio år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990;

 3. de bestämmelser som anges i artikel XIX § 9 beträffande betydelsen av uttrycken singaporeansk skatt och den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller en därmed jämförlig inkomstskatt skall vid tillämpningen av artikel XIX §§ 3 och 4 gälla under ytterligare en tidrymd av ett år räknat från utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990;

 4. de bestämmelser som anges i artikel XIX § 9 såvitt de hänför sig till följande bestämmelser i följande paragrafer i singaporeansk lagstiftning om lättnader i inkomstbeskattningen [the Singapore Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act]:

§ 13

Skattebefrielse för inkomst av pionjärföretag.

§ 19

utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i § 13 till tjänsteproducerande pionjärföretag.

§ 19B(5)

Angående beviljandet av en förmånlig skattesats som fastställs av ministern, dock ej understigande tio procent, för inkomster som förvärvas av företag efter det att företaget förlorat sin pionjärstatus. Beskattningen enligt denna förmånliga skattesats sker under en tidsperiod av högst fem år, dock från och med taxeringsåret 1991, tio år.

§ 24(5)

Skattebefrielse avseende inkomst av expansionsökning hos ett expanderande företag.

§ 28

§ 28 utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i § 24(5) till tjänsteproducerande expanderande företag.

§ 39(3)

Skattebefrielse för 90 procent av kvalificerande exportinkomster hos exportföretag. (Perioden för denna skattebefrielse varierar från tre till 15 år enligt § 32).

§ 44F(2)

Skattebefrielse för 90 procent av kvalificerande exportinkomster hos tjänsteproducerande exportföretag.

§ 51(2)

Skattebefrielse för hälften av den exportinkomstökning hos ett internationellt handelsföretag som kvalificerar för denna befrielse.

§ 72

(§ 72 utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i §§ 53(3) och 53(6) till bolag som erhåller särskilt investeringsavdrag). Dessa regler innebär att i annat fall skattepliktig inkomst förvärvad av bolag som härigenom blir skattefri kan delas ut av bolaget utan vidare skattekonsekvenser (detta gäller ej utdelning på preferensaktier).

§ 81(2)

Skattebefrielse för hälften av kvalificerande exportinkomst som förvärvas av bolag som bedriver lagrings-, magasinerings- eller tjänsteproducerande verksamhet. (Perioden för denna skattebefrielse uppgår till fem år från det att verksamheten påbörjades).

§ 89(2)

Skattebefrielse för hälften av kvalificerande inkomst som består av provisioner på konsulttjänster avseende vissa godkända utländska projekt som utförs av konsultfirma. Vad som förstås med konsulttjänster definieras i § 85. (Perioden för denna skattebefrielse uppgår till fem år från det att verksamheten påbörjades); i den mån dessa bestämmelser var i kraft den 31 december 1990 och därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkats, skall gälla under ytterligare en tidrymd från den 1 januari 1992 till och med den 31 december 2000; och e) de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om de under punkterna a), b) och d) ovan angivna tidrymderna skall utsträckas ytterligare. Om dessa förslag kan godtas av Er, utgör detta brev samt Ert brev, varigenom förslagen godtas, en överenskommelse enligt artikel XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Konungariket Sveriges regerings och Republiken Singapores regerings behöriga myndigheter. Jag har etc. Undertecknat i Singapore den 7 juni 1991.

(Översättning)

Jag har äran att erkänna mottagandet av Ert brev daterat den 7 juni 1991, vilket har följande lydelse:

I enlighet med behöriga myndigheter.

Jag har äran att meddela Er, att jag godtar ovanstående förslag och att Ert brev daterat den 7 juni 1991 och förevarande brev tillsammans utgör en överenskommelse enligt XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Republiken Singapores regerings och Konungariket Sveriges regerings behöriga myndigheter. Jag har etc.

Undertecknat i Stockholm den 28 juni 1991.