Lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike skall träda i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas

 1. beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppbärs den 1 januari 1993 eller senare och

 2. beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut enligt 1994 eller senare års taxeringar.

Avtalet trädde i kraft den 1 april 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1992:154

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

 2. Genom förordningen upphävs

  • kungörelsen (1949:519) angående viss överenskommelse rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.,

  • kungörelsen (1956:85) angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall samt -kungörelsen (1973:1137) om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.

 3. De upphävda kungörelserna skall dock tillsammans med den genom lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike upphävda kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter fortfarande tillämpas

  1. beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppburits 1992 eller tidigare och

  2. beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut enligt 1993 eller tidigare års taxeringar.