Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning gäller handläggning av ärenden och mål om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Utbetalande myndighet enligt lönegarantilagen (1992:497) är de länsstyrelser som framgår av denna förordning.

Förordning (2019:588)

Handläggning m.m. hos konkursförvaltare och rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion

1 a §Underrättelser till den utbetalande myndigheten enligt 11, 12, 14, 17 och 18 §§ lönegarantilagen (1992:497) ska sändas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2019:588)

2 §Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall innehålla, förutom uppgifter om konkursgäldenären, dagen för konkursbeslutet och vilken domstol som har meddelat beslutet, uppgift om

 1. arbetstagaren,

 2. den fordran som arbetstagaren har mot konkursgäldenären och i vilken omfattning den skall betalas av garantin.

Konkursförvaltare skall också uppge vilken arbetstagarorganisation och semesterkassa som arbetstagaren tillhör, samt om han har ändrad beräkning av preliminär skatt eller utmätning av lön.

Av underrättelsen skall framgå om arbetstagaren skall utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden.

Förordning (1997:1082)

3 §Beslut enligt 16, 18 eller 21 § lönegarantilagen (1992:497) skall, innehålla

 1. uppgifter enligt 2 §, varvid det som sägs om konkurs skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om företagsrekonstruktion,

 2. uppgift om hur man överklagar och

 3. skälen för beslutet.

Förordning (2005:274)

4 §Utdelning som tillfaller staten enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) ska betalas till den länsstyrelse som har utbetalat garantibeloppet. Besked om betalningen ska lämnas till Skatteverket.

Förordning (2007:794)

Domstolarnas handläggning

5 §Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, ska rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslutet till Skatteverket och till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när tingsrätten hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när tingsrätten hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när tingsrätten hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när tingsrätten hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när tingsrätten hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när tingsrätten hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när tingsrätten hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2012:401)

6 §När en domstol har avgjort ett mål om lönegaranti ska en kopia av avgörandet sändas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären och förvaltaren eller, när fråga är om företagsrekonstruktion, till gäldenären och rekonstruktören.

Förordning (2012:401)

6 a §I fall som avses i 21 § lönegarantilagen (1992:497) ska domstolen sända en kopia av avgörandet i ett mål om lönegaranti till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären.

Förordning (2012:401)

Länsstyrelsernas handläggning

6 b §Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) betalas ut av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2019:588)

6 c §Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) som avser förhållanden i 21 § lönegarantilagen betalas ut av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2019:588)

7 §Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön, kontrolluppgifter till ledning för inkomstbeskattningen samt uppgift om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer.

Förordning (2017:392)

8 §Om det framgår av förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut att arbetstagaren skall utföra arbete för gäldenären under uppsägningstiden, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut även om arbetstagaren inte har lämnat försäkran enligt 25 § lönegarantilagen (1992:497).

Förordning (2005:274)

9 §Länsstyrelsen ska sända uppgift om förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut om lönegaranti för uppsägningslön till Försäkringskassan.

Länsstyrelsen ska lämna konkursgäldenären och förvaltaren, gäldenären vid företagsrekonstruktion och rekonstruktören samt Skatteverket besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp.

Förordning (2007:794)

9 a §Länsstyrelsen skall lämna uppgifter som sägs i 5 § förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister till Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:771)

10 §har upphävts genom förordning (2007:794).

11 §Fråga om återkrav av garantibelopp enligt 34 eller 35 § lönegarantilagen (1992:497) handhas av den länsstyrelse som har betalat ut beloppet.

12 §Medel för betalningar enligt lönegarantilagen (1992:497) rekvireras från Kammarkollegiet.

Förordning (1995:863)

13 §Om statens fordran på grund av utbetalat garantibelopp inte betalas inom den tid som länsstyrelsen föreskriver, ska länsstyrelsen begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Förordning (2007:794)

Avslutande bestämmelse

14 §Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning meddelas såvitt avser

 1. 2, 3 och 4 §§ samt bestämmelserna för länsstyrelsernas handläggning utom 12 §, av Kronofogdemyndigheten,

 2. 12 §, av Ekonomistyrningsverket.

Förordning (2006:771)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:392

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.

2019:588

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.