Lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna skall träda i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1993 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 12 augusti 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1992:946

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

  3. Den upphävda kungörelsen skall dock, tillsammans med den genom lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna upphävda kungörelsen (1968:771) om tillämpning av det under punkt 2 angivna avtalet samt förordningen (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna m.m., fortfarande tillämpas för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1993.