Lagens innehåll

1 §Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.

Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.

Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare.

Lag (2012:856)

2 §har upphävts genom lag (2012:856).

Arbetsförmedling för sjömän

3 §Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

4 §har upphävts genom lag (2012:856).

5 §har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 §Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete.

Lag (2012:856)

Ansvar

7 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lag (2012:856)

Propositioner

SFS 1993:440
Prop. 1992/93:218

SFS 1993:1499
Prop. 1993/94:67

SFS 2012:856
Prop. 2011/12:178