Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

(senast ändrad genom SFS 2007:763 och ESV C 2019:5)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller dock inte 9 § andra och fjärde styckena samt 10 §.

Förordning (2007:710)

2 §En myndighet som enligt beslut av regeringen ska fördela medel från ett anslag till en annan statlig myndighet får överlåta ansvar och befogenheter enligt denna förordning till den mottagande myndigheten.

Förordning (2007:710)

3 §Med lokalförsörjning avses i denna förordning åtgärder för att, genom hyra eller arrende, förse en myndighet med lokaler, mark och anläggningar för myndighetens verksamhet.

4 §Bestämmelser om förvaltning av fast egendom som tillhör staten finns i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4 a §Att Ekonomistyrningsverket erbjuder myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

Förordning (2007:763)

Ansvar

5 §har upphävts genom förordning (1997:1297).

6 §Varje myndighet ansvarar för hur de lokaler som den disponerar används. Myndigheten företräder därvid staten som arbetsgivare i frågor enligt arbetsmiljölagstiftningen. Den företräder också staten som lokalhyresgäst eller arrendator i frågor enligt jordabalken.

Uppgiftsskyldighet avseende hyresavtal

7 §Varje myndighet ska lämna uppgifter om ingångna hyresavtal och om förändringar i dessa till Ekonomistyrningsverket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

ESVs föreskrifter till 7 §

Vilka hyresavtal avses?

Uppgiftsskyldigheten avser förhyrning av lokaler m.m. från samtliga hyresvärdar, även andra myndigheter. För fastighetsförvaltande myndighet avses även intern förhyrning av lokaler m.m. för egen verksamhet.

Vad ska lämnas?

De uppgifter som ska lämnas till Ekonomistyrningsverket är kopior av olika handlingar. De handlingar som avses är undertecknat hyresavtal eller motsvarande, tillägg till hyresavtal samt annullering av hyresavtal i samband med avflyttning samt andra liknande handlingar. Med hyresavtal avses i detta sammanhang även upplåtelseavtal mellan myndigheter.

Vidare ska uppgift lämnas, dels om lokalernas fördelning på skilda verksamheter, dels om eventuella andrahandsuthyrningar.

Myndigheter som delvis finansierar lokalkostnaderna över förvaltningsanslag ska redovisa i vilken omfattning som respektive hyresavtal inte varaktigt finansieras över myndighetens förvaltningsanslag. Myndigheter som endast disponerar lokaler enligt ett hyresavtal behöver inte göra denna redovisning.

När ska överlämnandet ske?

Handlingarna och andra uppgifter ska skickas in snarast möjligt efter undertecknandet, dock senast inom en månad.

Hur ska överlämnandet ske?

Handlingarna och andra uppgifter ska skickas i elektronisk form, som pdf-fil, eller annat vedertaget filformat med motsvarande säkerhet. Varje handling skickas som en separat fil som inte är lösenordskyddad.

Till vem ska handlingar och uppgifter lämnas?

Handlingar ska skickas till hyresavtal@esv.se.

ESV C (2019:5)

ESVs allmänna råd till 7 §

Uppgifter om lokalernas fördelning på skilda verksamheter

Om det är osäkert om eller hur fördelningen ska göras så bör kontakt tas med Ekonomistyrningsverket.

Undantag från uppgiftslämnande

Kravet gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Ritningar och omfattande tekniska beskrivningar som är inkluderade i hyresavtal bör inte bifogas. Med tekniska beskrivningar avses till exempel kravspecifikationer såsom lokalprogram/lokalförteckningar och handlingar som beskriver hur lokalerna byggnadstekniskt ska iordningställas.

ESV C (2019:5)

Förordning (2007:710)

7 a §Bestämmelser om hur en myndighet ska redovisa förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler finns i 9 kap. 3 a § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Förordning (2007:710)

Befogenheter

8 §Inom ramen för vad regeringen beslutat i fråga om lokalisering av myndigheten och med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§, får varje myndighet besluta om sin egen lokalförsörjning.

9 §Inom ramen för de resurser som myndigheten förfogar över får en myndighet ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Andra myndigheter än universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än sex år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Har avtalet en kortare löptid än sex år, krävs i stället regeringens medgivande till den ekonomiska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt följande formel blir större än 6:

(a × z) + b

  a

där

a = hyres- eller arrendekostnaden per år,

z = den avtalade löptiden i antal år, och

b = övriga kostnadsåtaganden i avtalet.

Universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än tio år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Har avtalet en kortare löptid än tio år, krävs i stället regeringens medgivande till den ekonomiska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt formeln i andra stycket blir större än 10. Detsamma gäller myndigheter som enligt beslut av regeringen är huvudman för högre utbildning och forskning, när de ingår avtal om lokaler m.m. för den verksamheten.

Myndigheten ska inhämta yttrande från Ekonomistyrningsverket om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Förordning (2007:710)

9 a §En myndighet får inte ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad.

Första stycket gäller inte

 1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som upplåter bostadslägenhet till

  1. utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller

  2. gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där,

 2. utlandsmyndigheter, eller

 3. om något annat följer av lag eller annan författning eller om regeringen i ett enskilt fall beslutat annat.

Förordning (2007:710)

10 §Om en planerad lokalförändring förutsätter ökad tilldelning av anslagsmedel, höjning av avgifter eller motsvarande får myndigheten besluta om förändringen endast efter medgivande av regeringen.

Begäran om sådant medgivande ska ges in när myndigheten lämnar sitt budgetunderlag till regeringen.

Förordning (2007:710)

10 a §Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

Förordning (2007:763)

Överklagande

11 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

12 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § första stycket.

Förordning (2007:710)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

ESV C 2019:5

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...