Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

(senast ändrad genom SFS 2014:1451)

1 §I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.

Lag (2014:1451)

2 §Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas.

Lag (2014:1451)

3 §På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.

Lag (2014:1451)

4–13 §§har upphävts genom lag (2014:1451).

Propositioner

SFS 1993:645
Prop. 1992/93:222

SFS 1993:1646
Prop. saknas

SFS 1997:252
Prop. 1996/97:107

SFS 1998:698
Prop. 1997/98:151

SFS 2007:335
Prop. 2006/07:50

SFS 2007:1007
Prop. 2006/07:117

SFS 2010:1256
Prop. 2009/10:222

SFS 2010:2056
Prop. 2009/10:246

SFS 2014:1451
Prop. 2013/14:243