1 §I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.

Lag (2014:1451)

2 §Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas antingen i det land där fordonet är registrerat eller i det land till vilket fordonet ska införas, beroende på i vilket av dessa länder som köparen har ingått avtalet om försäkring.

Lag (2023:669)

3 §På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i det EES-land som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.

Lag (2023:669)

4–13 §§har upphävts genom lag (2014:1451).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:669

Denna lag träder i kraft den 23 december 2023.

Propositioner

SFS 1993:645
Prop. 1992/93:222

SFS 1993:1646
Prop. saknas

SFS 1997:252
Prop. 1996/97:107

SFS 1998:698
Prop. 1997/98:151

SFS 2007:335
Prop. 2006/07:50

SFS 2007:1007
Prop. 2006/07:117

SFS 2010:1256
Prop. 2009/10:222

SFS 2010:2056
Prop. 2009/10:246

SFS 2014:1451
Prop. 2013/14:243

SFS 2023:669
Prop. 2022/23:142