Innehåll

Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

(senast ändrad genom SFS 1995:1302)

1 §En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor samt förrättningar i anslutning till dessa.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte för

  1. den som utan att vara anställd får statlig utbildning,

  2. den som omfattas av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller av bestämmelser som meddelats med stöd av 1 § andra stycket den lagen,

  3. anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade uppdrag.

Förordning (1995:1302)

2 §Myndigheten avgör vad som är en tjänsteresa.

3 §Skyddet enligt 1 § skall alltid omfatta

  • ersättning vid dödsfall och invaliditet,

  • ersättning för förlorat personligt resgods,

  • ersättning för kostnader vid reseavbrott,

  • överfallsskydd och

  • rättsskydd.

Myndigheten får komplettera skyddet med ytterligare moment där så bedöms behövligt.

4 §Bestämmelserna om riskfinansiering och skadereglering i 4 och 5 §§ förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering skall tillämpas i fråga om försäkringsskydd enligt denna förordning.

Förordning (1995:1302)

5 §Kammarkollegiets beslut i ärenden om ersättning på grund av avtal som avses i 4 § får inte överklagas.