Inledande bestämmelser

1 §Denna lag gäller vid handläggning hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag indrivning.

Lag (2006:715)

1 a §I lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar m.m.

Lag (2007:327)

2 §Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt

 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,

 2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 3. vägtrafikskattelagen (2006:227),

 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

 5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,

 6. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

 8. 19 kap. socialförsäkringsbalken,

 9. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

 10. bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg, i fråga om avgifter på allmän väg.

Lag (2024:177)

3 §Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 18 § skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

Lag (2007:327)

4 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

5 §har upphävts genom lag (2007:327).

Gäldenärsutredning

6 §Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 713 och 18 §§ (gäldenärsutredning).

Lag (2007:278)

Uppskov

7 §Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,

 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller

 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.

Uppskov enligt första stycket får beviljas endast om Skatteverket, efter utredning enligt 3 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, inte har något att invända mot det eller om verkets inställning uppenbarligen saknar betydelse.

Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning).

Lag (2007:327)

7 a §Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten, säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Lag (2011:1540)

7 b §Bestämmelser om uppskov med förfarandet vid sådant bistånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) finns i 5 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering.

Lag (2016:1233)

8 §Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att gäldenären skall kunna betala sin skuld.

Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

9 §Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens skuld trots att uppskov har beviljats.

Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalningsplanen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

Säkerhet

10 §När uppskov beviljas får kronofogdemyndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.

11 §Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara solidarisk.

Lag (2008:996)

12 §Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras när det finns anledning till det.

13 §Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs av

 1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,

 2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

 3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens.

Lag (2011:1540)

14–16 §§har upphävts genom lag (2007:327).

17 § har upphävts genom lag (2006:715).

Avbrytande av indrivning

18 §Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Kronofogdemyndigheten får även avbryta indrivningen om Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Har indrivningen avbrutits enligt första stycket första meningen skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt. Har indrivningen avbrutits enligt första stycket andra meningen får den återupptas, om det finns skäl för det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

Lag (2007:327)

Avräkningsordning i vissa fall

19 §Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt.

Lag (2011:1355)

Överklagande

20 §Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken tillämpas.

I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

Lag (2007:327)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1233

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2024:177

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2024.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som har påförts före den 1 maj 2024.

Propositioner

SFS 1993:891
Prop. 1992/93:198

SFS 1994:222
Prop. 1993/94:99

SFS 1994:423
Prop. 1993/94:143

SFS 1995:312
Prop. 1994/95:49

SFS 1996:133
Prop. saknas

SFS 1996:778
Prop. 1995/96:5

SFS 1996:1346
Prop. 1995/96:227

SFS 1997:500
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:501
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:1139
Prop. 1997/98:12

SFS 1998:1682
Prop. 1998/99:18

SFS 1999:1404
Prop. 1999/2000:10

SFS 2002:417
Prop. 2001/02:127

SFS 2003:545
Prop. 2002/03:49

SFS 2003:706
Prop. 2002/03:99

SFS 2004:492
Prop. 2003/04:96

SFS 2004:632
Prop. 2003/04:145

SFS 2006:232
Prop. 2005/06:65

SFS 2006:552
Prop. 2005/06:124

SFS 2006:715
Prop. 2005/06:200

SFS 2007:164
Prop. 2006/07:40

SFS 2007:278
Prop. 2006/07:34

SFS 2007:327
Prop. 2006/07:99

SFS 2007:332
Prop. 2006/07:99

SFS 2008:996
Prop. 2007/08:161

SFS 2010:1257
Prop. 2009/10:222

SFS 2011:1355
Prop. 2010/11:166

SFS 2011:1540
Prop. 2011/12:15

SFS 2014:55
Prop. 2013/14:25

SFS 2016:1233
Prop. 2016/17:26

SFS 2024:177
Prop. 2023/24:64