Förordning (1993:960) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Lagen (1992:856) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz skall träda i kraft den 1 augusti 1993 och tillämpas

  1. om inte bestämmelserna i b föranleder annat, på källskatt som tas ut på utdelning som uppbärs den 1 januari 1994 eller senare,

  2. på källskatt på sådan utdelning som anges i artikel 10 paragraf 2 sista meningen i avtalet, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 10 mars 1992, och som uppbärs den 1 januari 1992 eller senare.

Protokollet om ändring i avtalet träder i kraft den 8 juli 1993.