1 §Lagen (1993:1275) om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall träda i kraft den 1 februari 1994 och tillämpas beträffande inkomst och realisationsvinst som förvärvas den 1 februari 1994 eller senare.

Det protokoll om ändring i dubbelbeskattningsavtalet som undertecknades den 1 juli 1993 träder i kraft den 20 januari 1994.

2 §Äldre föreskrifter i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland1 skall dock till och med den 31 december 1994 alltjämt tillämpas på utdelning från ett i Irland hemmahörande bolag såvitt avser vinst som sådant bolag förvärvat före den 20 januari 1994. Beträffande vinst av finansiell verksamhet gäller detta emellertid endast om sådan överenskommelse som anges i artikel 24 punkt 8 b i avtalet träffats om detta.

Avtalet i dess ursprungliga lydelse tillämpades beträffande inkomst och realisationsvinst som förvärvas fr.o.m. 1989-01-01; RSV:s anm.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:2

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

  2. Bestämmelserna i 2 § förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall tillämpas sista gången vid 1994 års taxering.