Förordning (2003:968).

Regeringen föreskriver att prövningen enligt 3 § tredje stycket lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall göras av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:549

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter skall upphöra att gälla. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tiden före den 1 juli 1994.