Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

(senast ändrad genom SFS 2018:961)

Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning gäller registrering och andra åtgärder enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Registeruppgifter

2 §För varje inteckning som registreras i pantbrevsregistret skall i registret anges

 1. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,

 2. datum för registreringen av inteckningen.

I förekommande fall skall i registret anges

 1. pantbrevshavarens namn och datum för registreringen av pantbrevshavaren,

 2. uppgift som avses i 9 § andra meningen lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

 3. beslut enligt 10 eller 11 § lagen om pantbrevsregister.

Vid sådan redovisning av pantbrev som avses i 4 § tredje stycket lagen om pantbrevsregister skall i registret dessutom anges de ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av pantbrevet.

Förordning (2003:260)

Registrering av nya inteckningar

3 §En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om inteckning.

Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i inskrivningsärendet underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om ansökan. Underrättelsen ska lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:176)

3 a §I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

Förordning (2008:685)

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

4 §Föreskrifter om bevarande av sådana inteckningshandlingar som avses i 23 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken och som har givits in i ärenden om registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister meddelas av Lantmäteriet efter samråd med Riksarkivet.

Förordning (2008:685)

5 §I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:685)

Registrering av pantbrevshavare m.m.

6 §När Lantmäteriet vidtar en registreringsåtgärd enligt 7 eller 7 a § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till

 1. den som är sökande i ärendet, och

 2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:685)

Utfärdande av skriftligt pantbrev

7 §Ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister utfärdas av Lantmäteriet på blankett som Lantmäteriet fastställer.

Pantbrevet ska innehålla uppgifter om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,

 2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

 3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,

 4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,

 5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,

 6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Pantbrevet ska också innehålla uppgifter om att det har utfärdats av Lantmäteriet samt om datum för utfärdandet.

Förordning (2008:685)

8 §När Lantmäteriet utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:685)

Hinder mot avregistrering

9 §En begäran om att ett hinder mot avregistrering ska hävas enligt 10 § andra stycket lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten ska genast underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om begäran. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:685)

Ändring av namnuppgift

10 §Om en registrerad pantbrevshavare byter namn, får Lantmäteriet efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret.

Förordning (2008:685)

Rättelse m.m.

11 §Om Lantmäteriet finner att en uppgift i pantbrevsregistret är felaktig, ska Lantmäteriet, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret. Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera eller avregistrera en pantbrevshavare har överklagats, ska även detta anmärkas i registret. Anmärkningen ska tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga kraft.

Förordning (2008:685)

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

12 §En ansökan enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister görs skriftligen hos Lantmäteriet. Sökanden ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

Innan Lantmäteriet meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, ska Lantmäteriet ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. Finansinspektionen behöver dock inte ges tillfälle att yttra sig, om det är obehövligt.

Förordning (2008:685)

Elektronisk ingivning

13 §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om

 1. att någon annan än den som har fått tillstånd enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister får ge in ansökningar, medgivanden till registreringsåtgärder och framställningar om utlämnande av uppgifter genom ett elektroniskt dokument, och

 2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och framställningar ges in till Lantmäteriet genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

Innehavare av tillstånd enligt 14 § lagen om pantbrevsregister ska underrätta Lantmäteriet om ändring i personalorganisationen eller andra omständigheter som medför att lösen ska fastställas, ändras eller upphävas.

Förordning (2008:685)

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

14 §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid förandet av pantbrevsregistret.

Förordning (2008:685)

Avgifter

15 §I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall sökanden betala avgifter enligt följande.

Registrering av ny inteckning (5 §)

3 kr

Registrering av tidigare beviljad inteckning (6 §)

4 kr

Registrering av pantbrevshavare (7 §), per inteckning

5 kr

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare (7 a §), per inteckning

5 kr

Avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev (8 § första meningen)

20 kr

Förordning (2003:260)

15 a §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att avgift enligt 15 § ska betalas när ansökan ges in. Om Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat avgiften, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Förordning (2008:685)

15 b §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 15 §.

Förordning (2008:685)

16 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas.

Förordning (2018:961)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:961

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...