Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

(senast ändrad genom SFS 2003:279 och ESV C 1998:12)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen som är bokföringsskyldiga enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. För affärsverken gäller dock inte 5 §.

Förordning (2000:607)

2 §Förordningen skall tillämpas vid anskaffning och förvaltning av redovisningssystem. Med redovisningssystem avses i denna förordning ett ADB-baserat system för bokföring enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Förordning (2000:607)

Allmänna bestämmelser

3 §En myndighets redovisningssystem skall vara såväl ändamålsenligt som kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet.

4 §Myndigheten skall tillgodose av Riksrevisionen specificerade krav på tillgång till data i redovisningssystemet.

Förordning (2003:279)

Samråd

5 §En myndighet som överväger att anskaffa eller utveckla ett redovisningssystem skall samråda med Ekonomistyrningsverket om vilka krav som skall ställas på systemet och vilka behov det bör täcka.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från samrådsskyldigheten.

ESVs föreskrifter till 5 §

Samråd med ESV gäller endast vid upphandling av redovisningssystem som innehåller den del av myndighetens centrala ekonomisystem där huvudboken finns dvs. det system där hela myndighetens redovisning sammanställs och där uppgifter till riksredovisningen1 tas fram.

Myndigheten skall redan i förstudiefasen skriftligen påkalla samrådet. ESV beslutar inledningsvis om omfattningen av samrådet.

Samrådet avseende den aktuella systemlösningen omfattar kraven enligt 4 och 6 §§ förordningen samt möjligheterna att tillgodose riksredovisningens1 behov av information enligt 3 § bokföringsförordningen (1979:1212)3 med föreskrifter.

Som samrådsunderlag skall myndigheten överlämna till ESV den del av kravspecifikationen som innehåller ESVs krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen1 enligt 3 § bokföringsförordningen3.

Numera: Statsredovisningen.

Numera: Statsredovisningen.

Numera: 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Numera: Statsredovisningen.

Numera: 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

ESVs allmänna råd till 5 §

Omfattningen av samrådet beror bl.a. på om det gäller anskaffning av ett nytt system, systemutveckling eller annan förändring av förutsättningarna för överföring till riksredovisningen6.

Myndigheter som utan upphandling anskaffar ett av ESV tillhandahållet redovisningssystem är undantagna från samråd med ESV.

Vid förmedling av betalningar via bank till och från en myndighet gäller även samråd med ESV enligt 7–10 §§ förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Numera: Statsredovisningen.

Förordning (1998:439)ESV C (1998:12)ESV C (1998:12)

Anslutning till riksredovisningssystemet

6 §Innan ett redovisningssystem får tas i bruk, skall Ekonomistyrningsverket godkänna att systemet, direkt eller indirekt, ansluts till statens centrala redovisningssystem (statsredovisningssystemet). Verket får dock, om det finns särskilda skäl, medge undantag från kravet på anslutning.

Ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos Ekonomistyrningsverket senast tre månader innan systemet är avsett att tas i bruk. Verket skall behandla ansökan skyndsamt.

ESVs föreskrifter till 6 §

Innan ett system får anslutas till riksredovisningssystemet7 skall dels samråd enligt 5 § förordningen ha skett, dels skall myndigheten ha överlämnat till ESV ett av myndigheten utfört och godkänt test gällande överföringen till riksredovisningen8.

För testet som skall ligga till grund för ESVs beslut om anslutning till riksredovisningssystemet7 tillhandahåller ESV särskilda anvisningar. Myndigheten skall ha överlämnat godkänt test till ESV innan systemet tas i bruk.

I ansökan om godkännande skall myndigheten ge förslag till tidplan för anslutningen. Vidare skall myndighet som inte har anskaffat ett av ESV tillhandahållet system bifoga den del av systemdokumentationen som avser ESVs krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen8 enligt 3 § bokföringsförordningen11.

Numera: Statsredovisningssystemet.

Numera: Statsredovisningen.

Numera: Statsredovisningssystemet.

Numera: Statsredovisningen.

Numera: 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

ESVs allmänna råd till 6 §

För ansökan om anslutning till riksredovisningssystemet12 tillhandahåller ESV särskild blankett.

Numera: Statsredovisningssystemet.

Förordning (2000:607)ESV C (1998:12)ESV C (1998:12)

7 §Bestämmelserna i 6  § gäller också om myndigheten behöver göra väsentliga förändringar i ett redovisningssystem som är anslutet till statsredovisningssystemet.

Förordning (2000:607)

Verkställighetsföreskrifter

8 §Ekonomistyrningsverket skall meddela föreskrifter om verkställigheten av 5 och 6 §§. Verket får i övrigt, med undantag av 4 §, meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Förordning (2003:279)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...