Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen som är bokföringsskyldiga enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. För affärsverken gäller dock inte 5 §.

Förordning (2000:607)

2 §Förordningen skall tillämpas vid anskaffning och förvaltning av redovisningssystem. Med redovisningssystem avses i denna förordning ett ADB-baserat system för bokföring enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Förordning (2000:607)

Allmänna bestämmelser

3 §En myndighets redovisningssystem skall vara såväl ändamålsenligt som kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet.

4 §Myndigheten skall tillgodose av Riksrevisionen specificerade krav på tillgång till data i redovisningssystemet.

Förordning (2003:279)

Samråd

5 §En myndighet som överväger att anskaffa eller utveckla ett redovisningssystem skall samråda med Ekonomistyrningsverket om vilka krav som skall ställas på systemet och vilka behov det bör täcka.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från samrådsskyldigheten.

Förordning (1998:439)

Anslutning till riksredovisningssystemet

6 §Innan ett redovisningssystem får tas i bruk, skall Ekonomistyrningsverket godkänna att systemet, direkt eller indirekt, ansluts till statens centrala redovisningssystem (statsredovisningssystemet). Verket får dock, om det finns särskilda skäl, medge undantag från kravet på anslutning.

Ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos Ekonomistyrningsverket senast tre månader innan systemet är avsett att tas i bruk. Verket skall behandla ansökan skyndsamt.

Förordning (2000:607)

7 §Bestämmelserna i 6  § gäller också om myndigheten behöver göra väsentliga förändringar i ett redovisningssystem som är anslutet till statsredovisningssystemet.

Förordning (2000:607)

Verkställighetsföreskrifter

8 §Ekonomistyrningsverket skall meddela föreskrifter om verkställigheten av 5 och 6 §§. Verket får i övrigt, med undantag av 4 §, meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Förordning (2003:279)