1 §Lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland skall träda i kraft den 1 november 1994 och tillämpas

 1. beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1995 eller senare,

 2. beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på förmögenhetstillgångar som innehas den 1 januari 1995 eller senare,

 3. beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 1 januari 1995 eller senare,

 4. beträffande gåvoskatt, på gåva som sker den 1 januari 1995 eller senare, och

 5. beträffande handräckning, som verkställs den 1 januari 1995 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 13 oktober 1994.

2 §Beträffande utdelning som betalas av ett i Sverige hemmahörande aktiebolag till ett bolag med hemvist i Tyskland skall följande gälla. De skattesatser som anges i artikel 9 punkterna 3 och 4 i avtalet den 17 april 1959 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter skall jämväl, om detta leder till lägre skatt, tillämpas på utdelning som avses i artikel 10 punkt 3 i avtalet den 14 juli 1992 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning och som betalas mellan den 1 januari 1990 och den 31 december 1991. På sådan utdelning som betalas mellan den 1 januari 1992 och den 31 december 1994 gäller bestämmelserna i artikel 10 punkt 3 i nämnda avtal av den 14 juli 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:1300

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

 2. De genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland upphävda kungörelsen (1935:567) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1960:549) om tillämpningen av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt samt förordningen (1975:846) om kupongskatt för person med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m.m., skall dock fortfarande tillämpas

  1. beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 31 december 1994 eller tidigare,

  2. beträffande förmögenhetsskatt, på skatter som tas ut på förmögenhetstillgångar som innehas den 31 december 1994 eller tidigare,

  3. beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 31 december 1994 eller tidigare, och

  4. beträffande handräckning, som verkställs den 31 december 1994 eller tidigare.