Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

(senast ändrad genom SFS 2009:462)

Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 17 § första stycket tryckfrihetsförordningen och om förvaring av dessa handlingar sedan de överlämnats. I lagen ges också bestämmelser om sådana organs skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I fråga om allmänna handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar finns bestämmelser i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Lag (2009:462)

Förvaring av allmänna handlingar hos enskilda organ

2 §Regeringen får föreskriva att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en statlig myndighet får överlämnas till ett enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna om

  1. myndigheten skall läggas ned eller upphöra med en viss verksamhet,

  2. den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen skall bedrivas av det enskilda organet och

  3. det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten.

Förvaras allmänna handlingar hos ett enskilt organ med stöd av föreskrift enligt första stycket får regeringen föreskriva att handlingarna får överlämnas till ett annat enskilt organ och förvaras där under viss tid, om förutsättningarna enligt första stycket 2 och 3 är uppfyllda.

3 §Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får under samma förutsättningar som anges i 2 § föreskriva att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.

Vården och tillsynen av de allmänna handlingarna

4 §Bestämmelser om enskilda organs vård av allmänna handlingar och om arkivmyndigheters tillsyn av dessa organs arkiv finns i arkivlagen (1990:782).

5 §Det enskilda organet skall vid förvaring och handhavande av de allmänna handlingarna se till att dessa lätt kan särskiljas från andra handlingar hos organet.

Om det enskilda organet för sin verksamhet behöver göra tillägg i allmänna handlingar skall tilläggen utföras så att det tydligt framgår när och av vem de har gjorts såvida det inte av omständigheterna klart framgår att tilläggen gjorts av det enskilda organet.

6 §Det enskilda organet skall så snart som möjligt underrätta regeringen, kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige om det enskilda organets organisation eller arbetssätt på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse förändras på sätt som kan antas inverka på dess hantering av de enligt 2 eller 3 § överlämnade handlingarna.

Det enskilda organets skyldigheter mot allmänheten

7 §Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Av 2 kap. 17 § första stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar.

Lag (2009:462)

8 §Det enskilda organet är skyldigt att lämna ut eget material, om detta är en nödvändig förutsättning för att en allmän handling skall kunna lämnas ut med hänsyn till det sätt på vilket materialet tillförts den handlingen.

Särskilt om statliga arkiv

9 §Ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig myndighet skall ersätta arkivmyndigheten för dess kostnader för den fortsatta förvaringen av de allmänna handlingarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:462

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

Propositioner

SFS 1994:1383
Prop. 1993/94:113

SFS 1999:314
Prop. 1998/99:38

SFS 2009:462
Prop. 2008/09:150