1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Amerikas förenta stater undertecknade den 1 september 1994, i den lydelse avtalet har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 30 september 2005, skall tillsammans med de skriftväxlingar som är fogade till avtalet och protokollet och som utgör en del av dessa, gälla som lag här i landet. Avtalets och skriftväxlingarnas innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2005:1088).

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §har upphävts genom lag (2011:1368).

4 §Ärende, som enligt artikel 19 punkt 4 i avtalet skall avgöras av behörig myndighet i en avtalsslutande stat, skall på svensk sida handläggas av Skatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till Finansdepartementet.

Skatteverkets beslut enligt denna paragraf får inte överklagas. Lag (2003:710).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2005:1088

 1. Denna lag träder i kraft den 30 september 2006. Förordning (2006:1080)

 2. Denna lag tillämpas i fråga om

  1. skatt på inkomst som avses i artikel 20.4 i avtalet, på inkomst som uppburits den 1 januari 1996 eller senare,

  2. källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den första i den kalendermånad som följer närmast efter den kalendermånad då lagen träder i kraft eller senare, och

  3. andra skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2011:1368

Denna lag träder i kraft vid utgången av 2011.

Bilaga Avtal mellan Sveriges regering och Amerikas Förenta Staters regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

[I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokollet den 30 september 2005; red.anm.]

Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

1.Om inte annat anges i detta avtal, tillämpas avtalet på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda de avtalsslutande staterna.

2.Avtalet begränsar inte på något sätt sådant undantag från beskattning, sådan skattebefrielse, sådant avdrag vid beskattning, sådan avräkning av skatt eller sådan annan skattenedsättning som nu medges eller senare kommer att medges

 1. enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten; eller

 2. enligt annan överenskommelse mellan de avtalsslutande staterna.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 b) skall följande gälla:

 1. Utan hinder av annat avtal som de avtalsslutande staterna ingått, skall en tvist om huruvida en åtgärd skall anses falla inom ramen för detta avtals tillämpningsområde avgöras endast av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, som anges i punkt 1 e) i artikel 3 i detta avtal, och de förfaranden som föreskrivs i detta avtal skall uteslutande användas avseende denna tvist.

 2. Såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om att en beskattningsåtgärd inte skall anses falla inom ramen för detta avtals tillämpningsområde, skall uteslutande de åtaganden i detta avtal som avser förbud mot diskriminering tillämpas på sådan åtgärd, utom såvitt avser sådan förpliktelse till nationell likabehandling eller mestgynnadnationsbehandling som gäller för varuhandeln enligt GATT. Inga förpliktelser till nationell likabehandling eller mestgynnad-nationsbehandling enligt något annat avtal skall tillämpas såvitt avser sådan åtgärd.

 3. Med uttrycket ”åtgärd” förstås i denna punkt lagstiftning, föreskrift, regel, förfarande, beslut, administrativ handling eller varje annan form av åtgärd.

4.Utan hinder av bestämmelserna i avtalet, utom punkt 5, får Förenta staterna beskatta person som enligt artikel 4 har hemvist där och, på grund av medborgarskap, person som är medborgare i Förenta staterna, som om avtalet inte hade gällt. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får en person som tidigare varit medborgare eller långvarigt bosatt i Förenta staterna beskattas i enlighet med lagstiftningen i Förenta staterna under en period av tio år efter det att denna status upphörde.

5.Bestämmelserna i punkt 4 påverkar inte

 1. de förmåner som Förenta staterna medger enligt artikel 9 punkt 2, artikel 19 punkt 2 och enligt artiklarna 23, 24 och 25, samt

 2. de förmåner som Förenta staterna enligt artiklarna 20, 21 och 28 medger fysiska personer som varken är medborgare eller har immigrantstatus i Förenta staterna.

6.Inkomst eller vinst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, skall anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten eller vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst eller vinst hos en person med hemvist i staten i fråga.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 1. i Förenta staterna: de federala inkomstskatter som utgår enligt ”Internal Revenue Code” [med undantag för skatten på uppsamlade vinstmedel (”the accumulated earnings tax”), skatten på icke utdelade vinstmedel i förvaltningsbolag (”the personal holding company tax”) och socialförsäkringsskatter (”social security taxes”)] samt punktskatterna på försäkringspremier som betalas till utländsk försäkringsgivare och på privata stiftelser. Avtalet tillämpas dock i fråga om punktskatterna på försäkringspremier som betalas till utländska försäkringsgivare endast i den mån de risker som täcks av premierna inte återförsäkras hos person som inte är berättigad till de förmåner som medges enligt detta avtal eller annat avtal som undantar dessa skatter, samt

 2. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

  5. vid tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, den statliga förmögenhetsskatten,

  6. skatten på vissa premiebetalningar som betalas till utländska försäkringsgivare, och

  7. den kommunala inkomstskatten.

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de ovan angivna skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning och om officiellt publicerat material av väsentlig betydelse för avtalets tillämpning, däri inbegripet förklaringar, föreskrifter, domstolsutslag och andra rättsliga avgöranden.

3.Den svenska statliga förmögenhetsskatten skall beträffande följande personer utgå endast i fråga om fast egendom belägen i Sverige och lös egendom hänförlig till fast driftställe som sådan person har i Sverige eller till en stadigvarande anordning som står till sådan persons förfogande i Sverige för självständig yrkesutövning:

 1. person med hemvist i Förenta staterna (i enlighet med artikel 4) som är medborgare i Förenta staterna utan att samtidigt vara medborgare i Sverige,

 2. person med hemvist i Förenta staterna (i enlighet med artikel 4) som – antingen han är medborgare i Förenta staterna eller inte – har haft hemvist i Förenta staterna under tre på varandra närmast följande år före det första beskattningsår under vilket bestämmelserna i avtalet skall tillämpas, och under varje beskattningsår därefter,

 3. medborgare i Förenta staterna, som inte är medborgare i Sverige, som tillfälligt vistas i Sverige under en period som inte överstiger två år, och som har, eller omedelbart före vistelsen hade, hemvist i Förenta staterna (i enlighet med artikel 4),

 4. dödsboet efter sådan person som anges i a), b) eller c), eller

 5. bolag med hemvist i Förenta staterna (i enlighet med artikel 4).

Artikel 3 Allmänna definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”person” inbegriper fysisk person, dödsbo, ”trust”, handelsbolag, bolag och annan personsammanslutning,

 2. ”bolag” åsyftar den som vid inkomstbeskattningen behandlas som juridisk person,

 3. ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 4. ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg utom då transporten sker uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat,

 5. ”behörig myndighet” åsyftar:

  1. i Förenta staterna, ”the Secretary of the Treasury” eller dennes befullmäktigade ombud, och

  2. i Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdragits att vara behörig myndighet enligt detta avtal,

 6. ”Förenta staterna” åsyftar Amerikas förenta stater, men omfattar inte Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam eller annan besittning eller annat område som tillhör Förenta staterna. Uttrycket omfattar Förenta staternas territorialvatten samt havsbottnen och dennas underlag i de områden under vattnet som gränsar till Förenta staternas territorialvatten över vilka områden Amerikas förenta stater i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter i fråga om utforskning och utnyttjande av områdenas naturtillgångar,

 7. ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och, när uttrycket används i geografisk bemärkelse, Sveriges territorium, dess territorialvatten liksom de andra havsområden över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion.

2.Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat eller de behöriga myndigheterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 träffar överenskommelse om uttryckets innebörd, varje uttryck, som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hemvist

1.a) Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper även denna stat samt dess politiska underavdelningar och lokala myndigheter. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller endast för inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i denna stat.

  b) En medborgare i Förenta staterna eller en utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag att varaktigt uppehålla sig i Förenta staterna, har hemvist i Förenta staterna, men endast i det fall sådan person uppehåller sig under betydande tid, har en permanent bostad eller vistas stadigvarande i Förenta staterna. Om en sådan person har hemvist även i Sverige enligt denna punkt, behandlas han också som person med hemvist i Förenta staterna enligt denna punkt och hans hemvist skall bestämmas enligt punkt 2.

  c) Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” inbegriper en juridisk person som bildats enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat och som är generellt undantagen från beskattning i denna stat samt är grundad i och administreras i denna stat antingen:

    1. i uteslutande religiöst, välgörande, vetenskapligt, konstnärligt, kulturellt eller utbildningsfrämjande syfte, eller

    2. för att tillhandahålla pensioner eller andra liknande pensionsförmåner enligt en pensionsplan.

2.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i båda de avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 1. han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 2. om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas,

 3. om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare,

 4. om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses bolaget i fråga, om det bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat eller i en av dess politiska underavdelningar, ha hemvist endast i denna stat.

4.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person och bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, avgör de behöriga myndigheterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 1. plats för företagsledning,

 2. filial,

 3. kontor,

 4. fabrik,

 5. verkstad, och

 6. gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3.En plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader. Användningen i en avtalsslutande stat av installation, borrplattform eller skepp för att utforska eller utvinna naturtillgångar utgör fast driftställe endast om användningen pågår under mer än tolv månader.

4.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 1. användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 4. innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget,

 5. innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 6. innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e).

5.Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till ett fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6.Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att en sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) får beskattas i denna andra stat.

2.Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket omfattar dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1.Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2.Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det hade varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor.

3.Vid bestämmandet av ett fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripen en skälig del av utgifterna för företagets ledning och allmänna förvaltning, forsknings- och utvecklingskostnader, räntor och andra utgifter som uppkommit för företaget i sin helhet (eller den del därav som inbegriper det fasta driftstället) oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.Inkomst hänförs inte till ett fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps för företaget genom det fasta driftställets försorg.

5.Vid tillämpningen av detta avtal skall endast inkomst som härrör från det fasta driftställets tillgångar eller verksamhet inräknas i den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Denna inkomst bestäms genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6.Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

7.Uttrycket ”inkomst” i denna artikel avser inkomst som förvärvas genom handel eller affärsverksamhet, uthyrning av materiell lös egendom häri inbegripen, vare sig verksamheten bedrivs av en fysisk person, ett bolag eller annan person eller av en grupp av personer.

8.a) Den skatt som i Förenta staterna utgår på försäkringspremier som betalas till utländska försäkringsgivare skall inte tas ut på försäkrings eller återförsäkringspremier som utgör intäkter i försäkringsrörelse som bedrivs av person med hemvist i Sverige oavsett om rörelsen bedrivs genom fast driftställe i Förenta staterna eller inte. Sådan skattebefrielse medges dock endast i den mån ifrågavarande risker inte direkt eller indirekt återförsäkrats hos person som inte är berättigad till befrielse från sådan skatt.

  b) Den skatt som i Sverige utgår på försäkringspremier som betalas till utländska försäkringsgivare skall inte tas ut på försäkringspremier som utgör intäkter i försäkringsrörelse som bedrivs av person med hemvist i Förenta staterna oavsett om rörelsen bedrivs genom fast driftställe i Sverige eller inte.

9.Utan hinder av punkt 6 i denna artikel är vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel, artikel 13 punkt 3, artikel 14 och artikel 22 varje inkomst, realisationsvinst eller utgift som hänförs till ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning under dess fortbestånd, skattepliktig eller avdragsgill i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen även om betalningarna har skjutits upp till dess att det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen har avvecklats.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1.Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2.Vid tillämpningen av denna artikel anses inkomst på grund av uthyrning av skepp eller luftfartyg som inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, om uthyrningsinkomsten äger samband med sådan annan inkomst som anges i punkt 1.

3.Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användning, underhåll eller uthyrning av containrar (trailers, pråmar och annan därtill hörande utrustning för transport av containrar däri inbegripna) som används i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1.I fall då

 1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om deras handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

3.Bestämmelserna i punkt 1 begränsar inte sådana bestämmelser i en avtalsslutande stats lagstiftning som medger fördelning, proportionering eller annan uppdelning av inkomst eller avdrag, avräkning eller betalningar mellan personer – vare sig dessa har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte – vilka ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av samma intressenter, om sådana åtgärder behövs för att förhindra skatteflykt eller för att på ett riktigt sätt bestämma sådana personers inkomst.

Artikel 10 Utdelning

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 1. 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag vilket äger andelar som representerar minst 10 procent av röstetalet i det utdelande bolaget,

 2. 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, skall sådan utdelning inte beskattas i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist om den som har rätt till utdelningen är:

 1. ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten som under en sammanhängande period av 12 månader före den dag då det bestäms vem som är berättigad till utdelningen, har ägt, direkt eller indirekt genom en eller flera personer med hemvist i endera avtalsslutande staten, andelar som representerar minst 80 procent av röstetalet i det utdelande bolaget och:

  1. uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 c) 1) eller 2),

  2. uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 e) 1) och 2), om bolaget uppfyller de villkor som anges i punkt 4 i nämnda artikel avseende utdelningen,

  3. är berättigat till avtalsförmåner beträffande utdelningen enligt artikel 17 punkt 3, eller

  4. har erhållit ett beslut enligt artikel 17 punkt 6 avseende denna punkt, eller

 2. en pensionsfond med hemvist i den andra avtalsslutande staten, om:

  1. utdelningen inte förvärvas genom en av pensionsfonden, eller ett företag i intressegemenskap med pensionsfonden, bedriven affärsverksamhet, och

  2. pensionsfonden inte säljer, eller ingår avtal om att sälja, de andelar på vilka utdelningen belöper inom två månader efter det datum då pensionsfonden förvärvade andelarna.

Vid bestämmandet av om ett bolag är berättigat till avtalsförmåner beträffande utdelningen enligt artikel 17 punkt 3, som avses i a) 3) ovan i denna punkt, skall bestämmandet av om en person, som direkt eller indirekt äger andelar i bolaget, är en jämförlig förmånstagare göras genom att en sådan person behandlas som ägare till samma röstandel i det utdelande bolaget som innehas av det bolag som yrkar på avtalsförmåner.

4.a) Bestämmelserna i punkterna 2 a) och 3 a) tillämpas inte på utdelning som betalas av ett ”U.S. Regulated Investment Company” (RIC) eller en ”Real Estate Investment Trust” (REIT). På utdelning som betalas av ett RIC tillämpas punkterna 2 b) och 3 b). På utdelning som betalas av en REIT tillämpas punkterna 2 b) och 3 b) endast om:

    1. den som har rätt till utdelningen är en fysisk person eller en pensionsfond vars innehav i trusten inte överstiger 10 procent,

    2. utdelningen betalas på ett slag av andelar som är föremål för allmän omsättning och den som har rätt till utdelningen är en person som innehar högst 5 procent av något slag av andelar i trusten, eller

    3. den som har rätt till utdelningen är en person vars innehav i trusten uppgår till högst 10 procent och trusten är diversifierad.

  b) Vid tillämpningen av denna punkt skall en REIT anses ”diversifierad” om värdet av varje enskild fastighetsinvestering uppgår till högst 10 procent av värdet av det samlade fastighetsinnehavet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall utmätt egendom inte anses utgöra ett fastighetsinnehav. En REIT som äger andelar i ett handelsbolag skall anses som direkt ägare av så stor andel av handelsbolagets fastighetsinnehav som motsvarar dess andel i handelsbolaget.

5.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist, beskattas på samma sätt som inkomst av aktier liksom även inkomst genom dispositioner, skuldförbindelser däri inbegripna, med rätt till andel i vinst i den utsträckning sådan inkomst anses utgöra utdelning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat varifrån inkomsten härrör samt, i Förenta staterna, villkorad ränta som inte klassificeras som ”portföljränta” enligt lagstiftningen i Förenta staterna.

6.Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från ett där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

7.En avtalsslutande stat får inte beskatta utdelning som ett bolag som inte har hemvist i denna stat betalar, utom i den mån:

 1. utdelningen betalas till en person med hemvist i denna stat, eller

 2. utdelningen är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna stat.

8.En organisation med hemvist i Sverige, som drivs i religiöst, vetenskapligt, litterärt, utbildningsfrämjande eller välgörande syfte och som erhållit nästan alla sina medel från personer som inte är medborgare eller har hemvist i Förenta staterna, skall i Förenta staterna vara undantagen från dess punktskatter som tas ut på privata stiftelser.

9.Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat som har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, eller är skattskyldigt i den andra avtalsslutande staten för sådan inkomst som får beskattas i denna andra stat enligt artikel 6 eller enligt artikel 13 punkt 1, får i denna andra avtalsslutande stat beskattas med en skatt utöver den skatt som får tas ut enligt andra bestämmelser i detta avtal. Sådan skatt får emellertid

 1. i Förenta staterna tas ut endast på

  1. den del av bolagets rörelseinkomst som är hänförlig till det fasta driftstället, och

  2. den del av sådan inkomst som anges i föregående mening och som beskattas enligt artikel 6 eller artikel 13 punkt 1,

  som representerar ”ett belopp motsvarande utdelning” av denna vinst eller inkomst; uttrycket ”ett belopp motsvarande utdelning” har, vid tillämpningen av denna bestämmelse, den innebörd som uttrycket har enligt lagstiftningen i Förenta staterna så som den kan komma att ändras från tid till annan utan att de allmänna principerna i denna lagstiftning ändras, och

 2. i Sverige tas ut endast på den del av sådan inkomst som anges i a) vilken motsvarar det belopp som skulle ha delats ut av ett lokalt bildat dotterbolag.

10.Den skatt som anges i punkt 9 a) och b) skall inte tas ut med högre procentsats än den som anges i punkt 2 a). Sådan skatt skall dock inte tas ut av ett bolag som:

 1. uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 c) 1) eller 2),

 2. uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 2 e) 1) och 2), under förutsättning att bolaget uppfyller villkoren i artikel 17 punkt 4 avseende sådan inkomst eller vinst som avses i punkt 9,

 3. är berättigat till avtalsförmåner enligt artikel 17 punkt 3 avseende sådan inkomst eller vinst som anges i punkt 9, eller

 4. har erhållit ett beslut enligt artikel 17 punkt 6 avseende denna punkt.

11.Uttrycket ”pensionsfond” i denna artikel avser person som:

 1. är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat,

 2. är etablerad i och förvaltas i denna avtalsslutande stat huvudsakligen för att administrera eller tillhandahålla pensioner eller liknande ersättning, inbegripet betalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen, och

 3. är undantagen från beskattning i denna avtalsslutande stat på sådan verksamhet som anges ovan under b).

Artikel 11 Ränta

1.Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

2.Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, vare sig den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och vare sig den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures samt också överränta som belöper på ett residualinnehav i en ”real estate mortgage investment conduit”. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av detta avtal. Uttrycket ”ränta” omfattar dock inte inkomst som omfattas av bestämmelserna i artikel 10.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas artikel 7 respektive artikel 14.

4.Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, vare sig han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

5.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

6.En avtalsslutande stat får inte beskatta ränta som betalas av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, utom i den mån

 1. räntan betalas till person med hemvist i den förstnämnda staten,

 2. räntan är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den förstnämnda staten, eller

 3. räntan härrör från den förstnämnda staten och inte betalas till person med hemvist i den andra staten.

7.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får överränta som belöper på ett residualinnehav i en ”real estate mortgage investment conduit” beskattas i den avtalsslutande stat varifrån överräntan enligt lagstiftningen i denna stat härrör.

Artikel 12 Royalty

1.Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

2.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripna biograffilmer och verk inspelade på film, band eller annat medel för återgivning som används för radio- eller televisionsutsändningar), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller annan liknande rättighet eller egendom eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket ”royalty” inbegriper också vinst på grund av överlåtelse av sådan rättighet eller egendom om vinsten beror på resultatet, användningen eller överlåtelsen av denna.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från ett där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Realisationsvinst

1.Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Vid tillämpningen av punkt 1 skall

 1. uttrycket ”fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten”, i det fall då Förenta staterna är denna andra avtalsslutande stat, inbegripa sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i Förenta staterna, ”a United States real property interest” och ett innehav i ett handelsbolag, dödsbo eller en trust till den del sådant innehav består av ”a United States real property interest” som är belägen i Förenta staterna,

 2. uttrycket ”fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten”, i det fall då Sverige är denna andra avtalsslutande stat, inbegripa egendom som är fast egendom enligt svensk rätt och som är belägen i Sverige samt skall, utan att inskränka vad som anges ovan, också inbegripa

  1. sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i Sverige, och

  2. andelar och liknande rättigheter i bolag vars tillgångar, direkt eller indirekt, huvudsakligen utgörs av sådan fast egendom.

3.Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som hänför sig till ett fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller till en stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

4.Vinst som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i denna stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Vinst som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av containrar som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana containrar (trailers, pråmar och annan därtill hörande utrustning för transport av containrar däri inbegripna) beskattas endast i denna stat.

5.Sådan vinst som anges i artikel 12 skall beskattas endast enligt bestämmelserna i artikel 12.

6.Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som anges i punkterna 1–5 beskattas, om inte punkt 7 föreskriver annat, endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

7.Bestämmelserna i punkt 6 inverkar inte på Sveriges rätt att, i fråga om fysisk person som haft hemvist i Sverige och som fått hemvist i Förenta staterna, beskatta vinst som förvärvas av en sådan person på grund av överlåtelse av tillgång vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt vid vilken denne person upphört att ha hemvist i Sverige.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid också beskattas i den andra avtalsslutande staten till den del verksamheten utövas eller utövats i denna andra stat och inkomsten är hänförlig till en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande i denna andra stat för att utöva verksamheten.

Artikel 15 Enskild tjänst

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om

 1. mottagaren vistas i den andra staten under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en sammanhängande tolvmånadersperiod, och

 2. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 3. ersättningen inte belastar ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning som uppbärs av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utförs i egenskap av medlem av den reguljära besättningen ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, endast i denna stat. Detta gäller även när arbetet utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). Ersättning för arbete, som utförs i egenskap av medlem av den reguljära besättningen ombord på ett skepp som används i internationell trafik av ett svenskt företag, får dock beskattas i Sverige.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem av styrelsen i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Sådant arvode beskattas emellertid endast i den förstnämnda avtalsslutande staten till den del arvodet uppbärs för arbete som utförts i denna stat.

Artikel 17 Begränsning av förmåner

1.En person med hemvist i en avtalsslutande stat skall vara berättigad till förmåner som tillkommer person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt detta avtal endast i den utsträckning som anges i denna artikel.

2.En person med hemvist i en avtalsslutande stat skall vara berättigad till samtliga förmåner som följer av detta avtal om personen är:

 1. en fysisk person,

 2. en avtalsslutande stat eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter,

 3. ett bolag om:

  1. dess viktigaste aktieslag (samt varje oproportionerligt aktieslag) regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser, och antingen

   1. dess viktigaste aktieslag huvudsakligen omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist eller, såvitt avser bolag med hemvist i Sverige, på en erkänd aktiebörs inom Europeiska unionen eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz eller, såvitt avser bolag med hemvist i Förenta staterna, på en erkänd aktiebörs i någon annan stat som är part i Nordamerikanska frihandelsavtalet (Nafta), eller

   2. bolagets huvudsakliga ledning och kontroll finns i den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist, eller

  2. minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna i bolaget (samt minst 50 procent av varje oproportionerligt aktieslag) ägs direkt eller indirekt av fem eller färre bolag som är berättigade till avtalsförmåner enligt 1) ovan i denna bestämmelse, dock, vid indirekt ägande, endast under förutsättning att varje mellanliggande ägare har hemvist i endera avtalsslutande staten,

 4. en person som anges i artikel 4 punkt 1 c), dock, såvitt avser person som anges i artikel 4 punkt 1 c) 2), endast under förutsättning att antingen:

  1. mer än 50 procent av personens förmånstagare, medlemmar eller deltagare är fysiska personer med hemvist i endera avtalsslutande staten, eller

  2. den organisation som finansierar en sådan person är berättigad till avtalsförmåner enligt denna artikel, eller

 5. en person, som inte är en fysisk person, om:

  1. minst 50 procent av varje aktieslag eller annat ägarinnehav i personen, under minst hälften av beskattningsårets dagar, ägs direkt eller indirekt av personer med hemvist i den avtalsslutande stat där personen har hemvist och som är berättigade till avtalsförmåner enligt a), b), c) 1) eller d) i denna punkt, och

  2. mindre än 50 procent av personens bruttointäkt för beskattningsåret såsom denna bestäms i personens hemviststat, direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som inte är personer med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna som har rätt till förmåner enligt detta avtal med stöd av a), b), c) 1) eller d) i denna punkt, i form av betalningar som i den stat där personen har hemvist är avdragsgilla vid beräkningen av de skatter som omfattas av detta avtal (detta gäller dock inte betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen för den sedvanliga affärsverksamheten för tjänster eller materiella tillgångar eller betalningar för finansiella förbindelser till en bank som är oberoende av utbetalaren).

3.Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat skall även vara berättigat till avtalsförmåner om:

 1. minst 95 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna i bolaget (samt minst 50 procent av varje oproportionerligt aktieslag), ägs direkt eller indirekt av sju eller färre personer som uppfyller villkoren för att vara s.k. jämförliga förmånstagare, och

 2. mindre än 50 procent av bolagets bruttointäkt för beskattningsåret såsom denna bestäms i bolagets hemviststat, direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som inte är jämförliga förmånstagare, i form av betalningar som i den stat där bolaget har hemvist är avdragsgilla vid beräkningen av de skatter som omfattas av detta avtal (detta gäller dock inte betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen för den sedvanliga affärsverksamheten för tjänster eller materiella tillgångar eller betalningar för finansiella förbindelser till en bank som är oberoende av utbetalaren).

4.a) En person med hemvist i en avtalsslutande stat är berättigad till avtalsförmåner beträffande inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten, oavsett om personen är berättigad till avtalsförmåner enligt punkt 2 eller 3, om personen bedriver en aktiv affärsrörelse i den förstnämnda staten (med undantag för rörelse som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar för personens egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare), och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten förvärvas i samband med eller på grund av denna affärsrörelse.

  b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat, eller ett företag i intressegemenskap med denna person, bedriver affärsrörelse i den andra avtalsslutande staten som ger upphov till inkomst, skall a) i denna punkt gälla sådan inkomst bara om verksamheten i affärsrörelsen i den förstnämnda staten är väsentlig i förhållande till verksamheten i affärsrörelsen i den andra staten. Beslutet huruvida verksamheten är väsentlig vid tillämpningen av denna punkt görs mot bakgrund av samtliga fakta och omständigheter.

  c) Vid bestämmandet av om en person ”bedriver en aktiv affärsrörelse” i en avtalsslutande stat enligt a) i denna punkt, skall verksamhet som bedrivs av till denna person närstående personer anses bedrivas av denna person. En person skall anses närstående till en annan om en av personerna är den rättmätige innehavaren till minst 50 procent i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller aktiekapitalet i bolaget), eller någon annan person, direkt eller indirekt, är den rättmätige innehavaren till minst 50 procent av båda personerna (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller aktiekapitalet i bolaget). En person skall dock alltid anses närstående till en annan om den ena personen, med hänsyn tagen till samtliga relevanta fakta och omständigheter, kontrollerar den andra eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer.

5.Om ett företag med hemvist i Sverige uppbär försäkringspremier, ränta eller royalty från Förenta staterna och sådan inkomst, enligt ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och en tredje stat, är undantagen från beskattning i Sverige på grund av att inkomsten är hänförlig till ett fast driftställe som företaget har i denna tredje stat skall – utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel – de förmåner som annars skulle ha gällt enligt andra bestämmelser i detta avtal inte gälla sådan inkomst om den skatt som betalas för denna inkomst i den tredje staten är lägre än 60 procent av den skatt som skulle ha betalats i Sverige om inkomsten uppburits här och inte var hänförlig till det fasta driftstället i den tredje staten. Ränta eller royalty som omfattas av bestämmelserna i denna punkt får beskattas i Förenta staterna med en skatt som inte överstiger 15 procent av betalningens bruttobelopp. Försäkringspremie som omfattas av bestämmelserna i denna punkt beskattas – utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal – enligt Förenta staternas interna lagstiftning. Bestämmelserna i denna punkt skall inte tillämpas:

 1. såvitt avser ränta som anges i artikel 11, om inkomsten från Förenta staterna är hänförlig till, eller har samband med, en aktiv affärsrörelse som bedrivs från det fasta driftstället i den tredje staten, med undantag för rörelse som består av att förvalta eller inneha investeringar för företagets egen räkning, om inte rörelsen avser bank eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank eller registrerad värdepappershandlare, eller

 2. såvitt avser royalty som anges i artikel 12, om royaltyn betalas som ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja immateriella tillgångar som har producerats eller utvecklats vid det fasta driftstället.

6.En person med hemvist i en avtalsslutande stat som i enlighet med bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel inte är berättigad till avtalsförmåner skall ändå åtnjuta avtalsförmåner om den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten finner att etableringen, förvärvet eller innehavet av en sådan person och bedrivandet av dess verksamhet inte har haft som ett av sina huvudsakliga syften att komma i åtnjutande av avtalsförmåner. Den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten skall överlägga med den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten innan den vägrar avtalsförmåner enligt denna punkt.

7.Vid tillämpningen av denna artikel:

 1. avser uttrycket ”viktigaste aktieslag” bolagets stamaktier eller motsvarande, under förutsättning att detta aktieslag representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget. Om inget enskilt slag av stamaktier eller motsvarande representerar majoriteten av det sammanlagda röstetalet i och värdet av bolaget, avses med ”viktigaste aktieslag” de aktieslag som tillsammans representerar en majoritet av det sammanlagda röstetalet i och värdet av bolaget,

 2. avser uttrycket ”oproportionerligt aktieslag” varje aktieslag hos ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, som berättigar ägaren till en oproportionerligt stor andel, genom utdelning, inlösen eller på annat sätt, av vinster som har genererats i den andra avtalsslutande staten genom vissa av bolagets tillgångar eller verksamheter, i förhållande till ägarens andel av bolagets samtliga tillgångar eller verksamheter,

 3. avser uttrycket ”aktier” även depåbevis,

 4. avser uttrycket ”erkänd aktiebörs”:

  1. ”NASDAQ”-systemet som ägs av ”the National Association of Securities Dealers, Inc.” och varje aktiebörs, som registrerats hos Värdepappers- och börskommissionen (”the U.S. Securities and Exchange Commission”) såsom en inhemsk värdepappersbörs enligt Värdepappersbörslagen (”the U.S. Securities Exchange Act”) från år 1934,

  2. Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market (NGM), och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av Finansinspektionen, och

  3. den irländska aktiebörsen samt aktiebörserna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Frankfurt, Hamburg, Helsingfors, London, Madrid, Milano, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Tallinn, Toronto, Wien, Vilnius och Zürich, och

  4. varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommer överens om,

 5. anses ett aktieslag under ett beskattningsår vara föremål för regelmässig omsättning på en eller flera aktiebörser om det sammanlagda antalet aktier i det aktieslag som omsätts på sådan aktiebörs eller sådana aktiebörser under det föregående beskattningsåret uppgår till minst 6 procent av det genomsnittliga antalet utestående aktier i det aktuella aktieslaget för det föregående beskattningsåret,

 6. anses ett bolags huvudsakliga ledning och kontroll finnas i den avtalsslutande stat där det har hemvist bara om personer i direktörs ställning eller högre tjänstemannaställning inom företagsledningen utövar ett löpande ansvar för beslut rörande bolagets strategiska, finansiella och operationella policy, inklusive dess direkt och indirekt ägda dotterföretag, i större utsträckning i denna stat än i någon annan stat, och de anställda utför mer av det löpande arbete som är nödvändigt för att förbereda och fatta dessa beslut i denna stat än i någon annan stat,

 7. avser uttrycket ”jämförlig förmånstagare” en person med hemvist i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Nordamerikanska frihandelsavtalet (Nafta) eller i Schweiz, men endast om denna person:

   1. skulle vara berättigad till samtliga förmåner enligt ett fullständigt dubbelbeskattningsavtal mellan en medlemsstat inom Europeiska unionen eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller någon stat som är part i det Nordamerikanska frihandelsavtalet (Nafta), eller i Schweiz, och den stat i vilken avtalsförmåner yrkas enligt bestämmelser som är jämförbara med punkt 2 a), b), c) 1) eller d). Om ett sådant avtal inte innehåller en långtgående bestämmelse om begränsning av förmåner, gäller dock detta endast om personen skulle ha haft rätt till avtalsförmåner enligt punkt 2 a), b), c) 1) eller d) om personen hade haft hemvist i en av de avtalsslutande staterna enligt artikel 4, och

   2. såvitt avser försäkringspremier och inkomst som anges i artikel 10, 11 eller 12, enligt ett sådant avtal hade varit berättigad till en skattesats på sådan inkomst för vilken avtalsförmåner yrkas som är minst lika låg som den skattesats som tillämpas enligt detta avtal, eller

  1. är en person med hemvist i en avtalsslutande stat som är berättigad till avtalsförmåner enligt punkt 2 a), b), c) 1) eller d),

 8. såvitt avser utdelning, ränta eller royalty som härrör från Sverige och som rätteligen tillkommer ett bolag med hemvist i Förenta staterna, anses ett bolag med hemvist i en stat inom Europeiska unionen uppfylla villkoren ovan i g) 1) B) vid bestämmandet av om bolaget med hemvist i Förenta staterna är berättigat till förmåner enligt denna bestämmelse, om utdelning, ränta eller royalty som härrör från Sverige och betalas direkt till en sådan person med hemvist i en stat inom Europeiska unionen skulle vara undantagen från beskattning enligt något av Europeiska unionens direktiv. Detta gäller utan hinder av att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och den andra medlemsstaten inom Europeiska unionen anger en högre skattesats för en sådan betalning än den som gäller för ett bolag med hemvist i Förenta staterna enligt artikel 10, 11 eller 12.

Artikel 18 Artister och idrottsmän

1.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat. Detta gäller dock inte om den bruttoinkomst som en sådan artist eller idrottsman erhåller genom sådan verksamhet, däri inbegripet kostnader som sådan person ersatts för eller som betalats för hans räkning, inte överstiger sex tusen amerikanska dollar (6 000 USD) eller motsvarande belopp i svenska kronor under en tolvmånadersperiod.

2.I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna andra persons inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, såvida det inte kan visas att varken artisten eller idrottsmannen eller denne närstående person direkt eller indirekt på något sätt får del av denna persons vinst, häri inbegripet mottagandet av uppskjuten ersättning, gratifikation, arvode, utdelning, inkomst från handelsbolag eller annan utdelning av vinst.

Artikel 19 Pension och livränta

1.Om inte bestämmelserna i artikel 20 och punkt 2 i denna artikel föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare anställning och livränta som uppbärs av och rätteligen tillkommer person med hemvist i en avtalsslutande stat endast i denna avtalsslutande stat.

2.Pension, svensk allmän tilläggspension däri inbegripen, och andra förmåner som utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutande stats socialförsäkrings eller liknande lagstiftning till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller till person som är medborgare i Förenta staterna, beskattas – utan hinder av bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 – endast i den förstnämnda staten.

3.Uttrycket ”livränta” i denna artikel åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under visst angivet eller fastställbart antal år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag (med undantag för redan utförda eller framtida tjänster).

4.a) Vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för en fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat utan att vara medborgare i denna stat, med anledning av dennes tjänsteutövning, skall avgifter som betalas av eller för denna person till en pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen, som är grundad i och administreras i den andra avtalsslutande staten och även är erkänd för beskattningsändamål i denna andra stat, vid beskattningen i den förstnämnda staten behandlas på samma sätt som avgift som betalas till en pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen, som är grundad i och administreras i den förstnämnda staten och erkänd för beskattningsändamål i denna stat. Detta gäller emellertid endast om

    1. avgifter betalades av eller för denna person till sådan plan innan han fick hemvist i den förstnämnda staten, och

    2. den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten anser att planen motsvarar en sådan plan som vid beskattningen är erkänd i denna stat.

  b) En pensionsplan eller annan plan för tryggande av ålderdomen anses som erkänd vid beskattningen i en stat om avgifter till sådan plan är avdragsgilla eller eljest medför skattenedsättning i denna stat.

Artikel 20 Offentlig tjänst

1.a) Ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

  b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist där och

    1. är medborgare i denna stat, eller

    2. inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2.a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

  b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

3.Bestämmelserna i artiklarna 14, 15, 16, 18 och 19 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

4.Utan hinder av punkt 2, skall Sverige inte beskatta pension som betalas av Förenta staternas regering till svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige (och förmånstagare som är berättigade till efterlevandestöd), om den fysiska personen anställdes av Förenta staternas regering före år 1978 för att arbeta för Förenta staternas ambassad i Stockholm eller Förenta staternas generalkonsulat i Göteborg samt omfattades av Förenta staternas ”Civil Service Retirement pension plan”.

Artikel 21 Studerande och praktikanter

En studerande, lärling eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten för undervisning eller utbildning på heltid, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 22 Annan inkomst

1.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, och inkomsten är hänförlig till det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

1.I enlighet med bestämmelserna i Förenta staternas lagstiftning – sådan den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras – och med beaktande av de begränsningar som anges i denna lagstiftning, skall Förenta staterna medge person som har hemvist eller är medborgare i Förenta staterna avräkning från i Förenta staterna utgående skatt på inkomst av

 1. den inkomstskatt som erlagts i Sverige av personen i fråga eller för hans räkning, och

 2. beträffande bolag i Förenta staterna som äger minst 10 procent av röstetalet för aktierna i ett bolag som har hemvist i Sverige och från vilket förstnämnda bolag erhåller utdelning, den inkomstskatt som erlagts i Sverige av eller för det utdelande bolaget på vinst av vilken utdelningen betalas.

Vid tillämpningen av denna punkt och punkterna 3 och 4 skall de skatter som anges i artikel 2 punkterna 1 b) och 2 anses vara inkomstskatter utom såvitt avser de skatter som anges i punkt 1 b) 5) och 6).

2.a) I fall då en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenta staterna, skall Sverige, utom då inkomsten beskattats endast enligt bestämmelserna i artikel 1 punkt 4, med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning – såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras – från denna persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Förenta staterna.

     Bestämmelserna ovan i denna punkt tillämpas på motsvarande sätt vid beräkningen av skatt på sådan vinst som förvärvas av person med hemvist i Förenta staterna och som får beskattas i Sverige enligt artikel 13 punkt 7.

  b) I fall då en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 och artikel 20 skall beskattas endast i Förenta staterna, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Förenta staterna.

  c) Utdelning från ett bolag med hemvist i Förenta staterna till ett bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska. Denna bestämmelse tillämpas endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats allmän bolagsskatt i Förenta staterna.

3.I fall då en medborgare i Förenta staterna eller tidigare medborgare eller tidigare långvarigt bosatt person har hemvist i Sverige skall följande regler gälla.

 1. Sverige skall i enlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning – såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras – från den svenska skatten avräkna den inkomstskatt som betalats till Förenta staterna på inkomst eller vinst som härrör från Förenta staterna. Sådan avräkning skall dock inte ske med högre belopp än den skatt som enligt detta avtal skulle ha erlagts till Förenta staterna om personen inte var medborgare i Förenta staterna eller tidigare medborgare eller tidigare långvarigt bosatt där.

 2. Vid beräkningen av skatten i Förenta staterna skall Förenta staterna, med beaktande av de begränsningar som finns i Förenta staternas lagstiftning – såsom den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras – från den inkomstskatt som utgår i Förenta staterna avräkna den inkomstskatt som betalats till eller tillkommer Sverige efter det att avräkning medgivits enligt punkt a) ovan. Den sålunda medgivna avräkningen skall dock inte minska den del av skatten i Förenta staterna som får avräknas från svensk skatt enligt punkt a) ovan.

 3. Vid tillämpning av punkt b) ovan skall inkomst eller vinst anses härröra från Sverige i den omfattning som behövs för att undvika dubbelbeskattning av inkomsten.

4.Vid undanröjande av dubbelbeskattning enligt denna artikel och med förbehåll för sådana källregler i en avtalsslutande stats interna lagstiftning som syftar till att begränsa avräkning av utländsk skatt skall frågan varifrån en inkomst anses härröra avgöras uteslutande enligt följande regler.

 1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat skall anses härröra från den andra avtalsslutande staten om den får beskattas i denna andra stat i enlighet med detta avtal, såvida den inte får beskattas i denna andra stat endast 1) på grund av medborgarskap eller tidigare medborgarskap eller tidigare långvarigt boende enligt artikel 1 punkt 4 eller 2) på grund av tidigare hemvist enligt artikel 13 punkt 7.

 2. Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat som enligt avtalet inte får beskattas i den andra avtalsslutande staten skall anses härröra från den förstnämnda staten.

Bestämmelserna i denna punkt skall inte tillämpas vid avräkning från skatt i Förenta staterna av andra utländska skatter än de som anges i artikel 2 punkterna 1 b) och 2.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1.En medborgare i en avtalsslutande stat eller en juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat, skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som en medborgare i denna andra stat, en juridisk person eller en annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. Därvid gäller emellertid vid beskattning i Förenta staterna, att en medborgare i Förenta staterna, som inte har hemvist i Förenta staterna, inte anses befinna sig under samma förhållanden som en medborgare i Sverige, som inte har hemvist i Förenta staterna.

2.Beskattningen av ett fast driftställe, som ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av ett företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen och sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3.Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas är ränta, royalty och andra betalningar från en person med hemvist i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för den förstnämnda personen på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som person med hemvist i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av den förstnämnda personens beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4.Ett företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som ett annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5.Bestämmelserna i denna artikel hindrar inte uttagande av sådan skatt som anges i artikel 10 punkt 9.

6.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet som påförs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller är medborgare.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser eller andra processuella begränsningar i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De behöriga myndigheterna kan även överlägga med varandra i syfte att komma överens om

 1. fördelningen av inkomst, avdrag, avräkning eller betalningar mellan ett företag i en avtalsslutande stat och dess fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten,

 2. fördelningen av inkomst, avdrag, avräkning eller betalningar mellan olika personer,

 3. till vilket inkomstslag viss inkomst skall hänföras,

 4. tillämpningen av källregler beträffande viss inkomst, samt

 5. definitionen av ett visst uttryck.

De kan även överlägga i syfte att undvika dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär, administrerar eller driver in de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2.Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i något fall medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 1. vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 2. lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lag eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 3. lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

3.Om en avtalsslutande stat begär upplysning enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten inhämta de upplysningar som framställningen avser på samma sätt och i samma omfattning som om den förstnämnda statens skatt var denna andra stats skatt och påförd av denna andra stat. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av ej redigerade originalhandlingar (däri inbegripet böcker, dokument, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i samma omfattning som sådana intyg och handlingar kan erhållas enligt lag och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

4.De behöriga myndigheterna kan genom ömsesidig överenskommelse bestämma sättet för tillämpningen av föregående punkter i denna artikel. Sådana överenskommelser kan omfatta, men behöver inte begränsas till, förfaringssättet för genomförandet av automatiskt eller spontant utbyte av upplysningar och branschomfattande utbyte av upplysningar på begäran, samtidiga skatterevisioner och andra sådana metoder att utbyta upplysningar som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att genomföra de i punkt 1 angivna syftena.

5.Vid tillämpningen av denna artikel tillämpas avtalet, utan hinder av bestämmelserna i artikel 2, på skatter av varje slag som påförs av en avtalsslutande stat.

Artikel 27 Administrativ handräckning

1.De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra handräckning och bistånd vid indrivning av skatter på vilka avtalet tillämpas, jämte räntor, kostnader och tillägg hänförliga till sådana skatter.

2.I fråga om framställning om indrivning av skatt kan en avtalsslutande stats skattefordran, som har blivit slutgiltigt fastställd, godtas för indrivning av den andra avtalsslutande staten och kan drivas in i denna stat enligt de lagar som gäller beträffande indrivning och uppbörd av dess egna skatter.

3.Framställning skall vara åtföljd av bekräftelse som visar att skatten blivit slutgiltigt fastställd enligt lagstiftningen i den stat som gör framställningen.

4.Handräckning enligt denna artikel skall inte medges beträffande medborgare, bolag eller andra sammanslutningar i den stat hos vilken framställningen görs. Detta gäller dock inte handräckning som är nödvändig för att garantera att den skattebefrielse eller skattenedsättning som enligt avtalet medges sådan medborgare, sådant bolag eller sådana sammanslutningar inte tillkommer personer som inte är berättigade till sådana förmåner.

5.Denna artikel medför inte skyldighet för någon av de avtalsslutande staterna att vidta förvaltningsåtgärder som är av annat slag än de som används för att driva in dess egna skatter eller som skulle strida mot dess suveränitet, säkerhet eller allmänna hänsyn.

Artikel 28 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Artikel 29 Ikraftträdande

1.Detta avtal skall ratificeras enligt det förfarande som gäller i vardera avtalsslutande staten och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Washington snarast möjligt.

2.Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 1. i Förenta staterna

  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare, och

 2. i Sverige

  1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs det andra kalenderår som följer på det under vilket avtalet träder i kraft eller senare,

  3. beträffande skatten på vissa premiebetalningar som betalas till utländska försäkringsgivare, på premiebetalningar som görs den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3.I och med att förevarande avtal blir tillämpligt skall det avtal mellan Sverige och Amerikas förenta stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst och andra skatter och det till avtalet hörande protokollet, vilka undertecknades i Washington den 23 mars 1939 och ändrades genom tilläggsavtal, som undertecknades i Stockholm den 22 oktober 1963, upphöra att gälla. Bestämmelserna i 1939 års avtal i dess ändrade lydelse skall upphöra att tillämpas beträffande Förenta staterna och Sverige från och med den dag då motsvarande bestämmelser i förevarande avtal skall tillämpas första gången enligt bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel. Beträffande den svenska förmögenhetsskatten skall 1939 års avtal tillämpas sista gången på skatt som påförs det första året som följer på det under vilket avtalet träder i kraft.

Artikel 30 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills det uppsägs av en avtalsslutande stat. Endera avtalsslutande staten kan säga upp avtalet när som helst efter fem år räknat från den dag då avtalet träder i kraft, under förutsättning att meddelande om uppsägningen lämnats på diplomatisk väg minst sex månader i förväg. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 1. i Förenta staterna

  1. beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

  2. beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare, och

 2. i Sverige

  1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

  2. beträffande förmögenhetsskatten, för skatt som påförs det andra kalenderåret som följer efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

  3. beträffande skatten på vissa premiebetalningar som betalas till utländska försäkringsgivare, på premiebetalningar som görs den 1 januari som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat avtalet.

Som skedde i Stockholm den 1 september 1994 i två exemplar på engelska språket.