1 §Allmän pensionsavgift skall betalas enligt denna lag.

Lag (1997:937)

2 §Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala allmän pensionsavgift med 7 procent.

Lag (1999:965)

3 §Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 59 kap. socialförsäkringsbalken, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap. samma balk om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5.000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Lag (2010:1261)

4 §Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken.

Lag (2010:1261)

5 §Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt.

Lag (2011:1369)

6 §Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Lag (2010:1261)

7 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1369)

8 §Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Lag (2011:1369)

Propositioner

SFS 1994:1744
Prop. 1994/95:41

SFS 1994:1956
Prop. 1994/95:25
Prop. 1994/95:41

SFS 1995:503
Prop. saknas

SFS 1995:1493
Prop. 1995/96:69

SFS 1996:439
Prop. 1995/96:149

SFS 1996:682
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:1065
Prop. 1995/96:209

SFS 1996:1342
Prop. 1995/96:227

SFS 1997:544
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:936
Prop. 1997/98:1

SFS 1997:937
Prop. 1997/98:1

SFS 1998:680
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:965
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1288
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:196
Prop. 1999/2000:46

SFS 2000:1007
Prop. 2000/01:1

SFS 2001:493
Prop. 2000/01:96

SFS 2001:843
Prop. 2001/02:1

SFS 2001:844
Prop. 2001/02:1

SFS 2001:1117
Prop. 2001/02:9

SFS 2002:978
Prop. saknas

SFS 2003:546
Prop. 2002/03:49

SFS 2003:712
Prop. 2002/03:99

SFS 2007:968
Prop. 2007/08:1

SFS 2010:1261
Prop. 2009/10:222

SFS 2011:1369
Prop. 2010/11:166