1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Innehåll

1 §I denna lag finns bestämmelser om beskattning av bränslen och elektrisk kraft.

Lagens innehåll är uppdelat enligt följande

 • 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

 • 2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

 • 3 kap. Svavelskatt

 • 4 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

 • 4 a kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

 • 4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

 • 4 c kap. Distansförsäljning

 • 4 d kap. Förfarandet för beskattade varor

 • 4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

 • 5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

 • 6 kap. Hantering och skattskyldighet avseende övriga bränslen

 • 6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

 • 7 kap. Avdrag

 • 8 kap. Skattebefriade förbrukare

 • 9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

 • 10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta oljeprodukter, m.m.

 • 11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

 • 12 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lag (2022:166)

Lagens tillämpningsområde

1 a §Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft.

Lag (2022:166)

2 §Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 210 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

Lag (2009:1494)

2 a §Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt avseende de energiprodukter som omfattas av 3 a §.

Lag (2022:166)

Innebörden av vissa uttryck

2 b §Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan.

För vissa produkter i denna lag finns uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i

 • kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter, eller

 • sådant senare genomförandebeslut som har fattats med stöd av artikel 2.5 andra stycket i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Lag (2022:166)

2 c §I denna lag avses med

 • punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

 • unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Lag (2022:166)

3 §Med energiprodukter förstås produkter enligt

 1. KN-nr 1507–1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

 2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704–2715,

 3. KN-nr 2901 och 2902,

 4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

 5. KN-nr 3403,

 6. KN-nr 3811,

 7. KN-nr 3817,

 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

Lag (2006:1508)

3 a §I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

 1. KN-nr 1507–1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,

 3. KN-nr 2710 11–2710 19 69,

 4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,

 5. KN-nr 2901 10,

 6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,

 7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

 8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, samt

 9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter.

Lag (2012:836)

4 §En verksamhet är yrkesmässig, om den

 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller

 2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30.000 kronor.

Lag (1999:1289)

5 §Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Lag (2001:569)

6 §Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg.

Lag (2017:1057)

7 §Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av en produkt som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilken en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om produkten hade varit belagd med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med export avses att en produkt, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen om Europeiska unionens punktskatteområde. Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Lag (2022:166)

8 §har upphävts genom lag (2009:1497).

9 §Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.

Med biogasol förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från propan eller butan.

Lag (2020:1045)

10 §Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

 1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och

 2. elverkningsgraden uppgår till minst 15 procent.

Lag (2009:1495)

11 §Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

 1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,

 2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,

 3. frivilliga försvarsorganisationers användning,

 4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller

 5. yrkesmässigt fiske.

Lag (2015:214)

11 a §I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

1.

6 a kap. 1 § 8 och 11 a,

2.

6 a kap. 1 § 11 b,

3.

6 a kap. 2 a § första stycket 1,

4.

6 a kap. 2 a § första stycket 2,

5.

6 a kap. 2 c §,

6.

7 kap. 3 a och 3 b §§,

7.

7 kap. 4 §,

8.

9 kap. 5 §,

9.

11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,

11.

11 kap. 9 § första stycket 8,

12.

11 kap. 10 §,

13.

11 kap. 12 §,

14.

11 kap. 12 a §,

15.

11 kap. 12 b §.

Lag (2022:1781)

11 b §Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–5,

 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige från ett annat EU-land eller genom import i fall som avses i 11 a § 6 eller 7,

 3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller

 4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 9–15.

Lag (2022:166)

11 c §har upphävts.

Lag (2023:435)

12 §Med företag utan rätt till statligt stöd avses

 1. företag i ekonomiska svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och

 2. företag som är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Lag (2016:505)

12 a §har upphävts.

Lag (2022:285)

13 §Med uppgifter om stödmottagare avses uppgift om

 1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) stödmottagaren hör till enligt bilaga I till den förordning som avses i 12 §,

 2. den region där stödmottagande företag är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), och

 3. stödmottagande företags verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

För den som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet och får stöd genom en stödordning som avses i 11 a § 3 och 13 avses med uppgifter om stödmottagare även uppgift om

 1. huruvida stödmottagaren bedriver primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

 2. hur stor andel av bränsle- och elförbrukningen inom ramen för respektive stödordning som hänför sig till primär jordbruksproduktion.

Lag (2023:435)

14 §har upphävts.

Lag (2022:1781)

15 §Med landström avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Som landström anses inte elektrisk kraft som förbrukas när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

Lag (2016:1072)

16 §De belopp i euro som anges i denna lag ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Lag (2016:505)

17 §Med nätinnehavare avses den som överför elektrisk kraft med stöd av en koncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).

Lag (2016:1073)

17 a §Med koncessionspliktigt nät avses ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).

Lag (2018:1887)

18 §Med elektrisk kraft framställd från förnybara källor avses kraft som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,

 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,

 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller

 • bränsleceller.

Lag (2017:408)

19 §Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel 226.2 i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Lag (2022:166)

20 §I denna lag avses med

 • uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av bränsle som avses i 3 a §,

 • släppas för konsumtion: att bränsle som avses i 3 a §

  1. avviker från ett uppskovsförfarande,

  2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

  3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

  4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

  5. är föremål för otillåten införsel,

 • beskattat bränsle: bränsle som avses i 3 a § som släppts för konsumtion i ett EU-land,

 • förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 4 d kap. ska användas vid flyttning av beskattat bränsle till, från eller via ett annat EU-land,

 • det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

Lag (2022:166)

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m.m.

1 §Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a. miljöklass 1

   – motorbensin

2 kr 57 öre per liter

3 kr 14 öre per liter

5 kr 71 öre per liter

   – alkylatbensin

1 kr 42 öre per liter

3 kr 14 öre per liter

4 kr 56 öre per liter

b. miljöklass 2

2 kr 61 öre per liter

3 kr 14 öre per liter

5 kr 75 öre per liter

2.

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

3 kr 61 öre per liter

3 kr 14 öre per liter

6 kr 75 öre per liter

3.

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a. har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,
305 kr per m3
3.887 kr per m3
4.192 kr per m3

b. inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

   – miljöklass 1

1.470 kr per m3

2.723 kr per m3

4.193 kr per m3

   – miljöklass 2

1.868 kr per m3

2.723 kr per m3

4.591 kr per m3

   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

2.074 kr per m3

2.723 kr per m3

4.797 kr per m3

4.

2711 12 11–2711 19 00

Gasol m.m. som används för

a. drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 kg

4.363 kr per 1.000 kg

4.363 kr per 1.000 kg

b. annat ändamål än som avses under a

1.407 kr per 1.000 kg

4.363 kr per 1.000 kg

5.770 kr per 1.000 kg

5.

2711 11 00, 2711 21 00

Naturgas som ­används för

a. drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 m3

3.104 kr per 1.000 m3

3.104 kr per 1.000 m3

b. annat ändamål än som avses under a

1.209 kr per 1.000 m3

3.104 kr per 1.000 m3

4.313 kr per 1.000 m3

6.

2701, 2702 eller 2704

Kol och koks

833 kr per 1.000 kg

3.608 kr per 1.000 kg

4.441 kr per 1.000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

2 kr 61 öre per liter

3 kr 14 öre per liter

5 kr 75 öre per liter

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Lag (2023:810)

1 §1Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller krav för

a. miljöklass 1

   – motorbensin

2 kr 19 öre per liter

3 kr 27 öre per liter

5 kr 46 öre per liter

   – alkylatbensin

1 kr 57 öre per liter

3 kr 27 öre per liter

4 kr 84 öre per liter

b. miljöklass 2

2 kr 23 öre per liter

3 kr 27 öre per liter

5 kr 50 öre per liter

2.

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

3 kr 30 öre per liter

3 kr 27 öre per liter

6 kr 57 öre per liter

3.

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a. har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,
318 kr per m3
4.048 kr per m3
4.366 kr per m3

b. inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

   – miljöklass 1

1.615 kr per m3

2.836 kr per m3

4.451 kr per m3

   – miljöklass 2

2.037 kr per m3

2.836 kr per m3

4.873 kr per m3

   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

2.256 kr per m3

2.836 kr per m3

5.092 kr per m3

4.

2711 12 11–2711 19 00

Gasol m.m. som används för

a. drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 kg

4.544 kr per 1.000 kg

4.544 kr per 1.000 kg

b. annat ändamål än som avses under a

1.465 kr per 1.000 kg

4.544 kr per 1.000 kg

6.009 kr per 1.000 kg

5.

2711 11 00, 2711 21 00

Naturgas som ­används för

a. drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 m3

3.233 kr per 1.000 m3

3.233 kr per 1.000 m3

b. annat ändamål än som avses under a

1.259 kr per 1.000 m3

3.233 kr per 1.000 m3

4.492 kr per 1.000 m3

6.

2701, 2702 eller 2704

Kol och koks

868 kr per 1.000 kg

3.758 kr per 1.000 kg

4.626 kr per 1.000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

2 kr 23 öre per liter

3 kr 27 öre per liter

5 kr 50 öre per liter

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt lag (2023:811) [red.anm.].

Lag (2023:811)

1 a §Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.

Lag (1998:1699)

1 b §För kalenderåret 2026 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska

  1. koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och

  2. energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2024.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören.

Lag (2023:810)

2 §För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15 °C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 °C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0 °C och ett tryck av 101,325 kilo­pascal.

Lag (2006:1508)

2 a §Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden.

Bränslen som inte har fördelats enligt andra stycket ska av den skattskyldige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans räkning.

Lag (2010:1089)

3 §Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som

 1. bränsle för uppvärmning,

 2. motorbränsle,

 3. tillsats till motorbränsle, eller

 4. medel för att öka motorbränslets volym.

Skatt ska i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §.

Lag (2012:836)

4 §Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller

 2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten.

Lag (2006:1508)

4 a §har upphävts genom lag (2009:1494).

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

5 §Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i 4–6 och 12 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i 8–10 och 13–15 §§ drivmedelslagen.

Lag (2011:321)

6 §har upphävts genom lag (1999:1323).

7 §Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela bränsleblandningens egenskaper.

Märk- och färgämnen

8 §Skatt enligt 1 § första stycket 3 b ska inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Om tulldeklaration för importen lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen eller om bränslet förs in från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde, ska första stycket 2 tillämpas.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

Lag (2022:166)

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m.m.

9 §Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt, om den används uteslutande för annat än privat ändamål.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2015:747)

9 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.

Lag (2007:779)

10 §har upphävts genom lag (2009:1492).

Undantag från skatteplikt

11 §Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

 1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

 2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter.

Lag (2022:166)

12 §Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § som

 1. förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

 2. förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är motorbränsle och är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten, eller

 3. förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte

 1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, och

 2. bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som

  1. är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och

  2. förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig handel med sådant bränsle.

Lag (2022:166)

13 §Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som under ett uppskovsförfarande, på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle.

Lag (2022:166)

14 §Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller

 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Lag (2022:166)

15 §Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om bränslet flyttas

 1. under förfarandet för beskattade varor, eller

 2. genom distansförsäljning.

Lag (2022:166)

16 §Vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet ska energiskatt och koldioxidskatt inte betalas för det som har gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådant bränsle, om förlusten inträffar

 1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

 2. vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller

 3. vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av ett visst bränsle avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

Lag (2022:166)

17 §Energiskatt och koldioxidskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet under uppskovsförfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 14 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 16 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för det aktuella bränslet.

Lag (2022:166)

3 kap. Svavelskatt

1 §Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

 1. torvbränsle ur KN-nr 2703,

 2. bränsle som avses i 2 kap. 1, 3 och 4 §§.

2 §För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent.

Lag (2006:1508)

3 §För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet vid en temperatur av 15 °C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas om till 15 °C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

4 §Svavelskatt ska inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap. 1117 §§.

Lag (2022:166)

3 a kap. har upphävts genom lag (2022:166).

4 kap. Godkännande inom uppskovsförfarandet

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

1 §Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen som avses i 1 kap. 3 a §,

 2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller

 3. i större omfattning hålla bränslen som avses i 1 kap. 3 a § i lager.

För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

 2. disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Lag (2022:166)

Skatteupplag

2 §Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lag (2022:166)

Lagerbokföring

3 §En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktigt bränsle och regelbundet inventera lagret av sådant bränsle.

Lag (2022:166)

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

4 §En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Lag (2022:166)

Säkerhet för flyttning av bränsle under uppskovsförfarandet

5 §En upplagshavare som avser att flytta bränsle under uppskovsförfarandet enligt 4 a kap. 2 eller 4 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle sker enligt 4 a kap. 2 eller 4 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Lag (2022:166)

Säkerhet för betalning av skatt

6 §Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Vid beräkningen får det bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Lag (2022:166)

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

7 §Säkerheterna enligt 5 och 6 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 5 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 a kap. 7 §.

Lag (2022:166)

Registrerad varumottagare

8 §Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Lag (2022:166)

Ordinarie mottagningsplats

9 §En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Lag (2022:166)

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

10 §Bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §.

Lag (2022:166)

Säkerhet

11 §En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

Lag (2022:166)

12 §Säkerheten enligt 11 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

 1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

 2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Lag (2022:166)

13 §Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 12 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

 1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

 2. skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Lag (2022:166)

Tillfälligt registrerad varumottagare

14 §Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Lag (2022:166)

Registrerad avsändare

15 §Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 5 och 7 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 a kap. 3 och 4 §§.

Lag (2022:166)

Ansökan och beslut

16 §Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Lag (2022:166)

Återkallelse av godkännande

17 §Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

 3. den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:166)

Konkurs

18 §Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkursbeslutet.

Om sådant bränsle ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 6 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Lag (2022:166)

Jämkning av säkerhetsbelopp

19 §Om leverans av bränsle sker via rörledning behöver säkerhet enligt 5 eller 15 § inte ställas. Skatteverket får dock besluta att säkerhet ska ställas om det finns särskilda skäl.

Om leverans av bränsle sker med fartyg får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet enligt 5 eller 15 §. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

Lag (2022:166)

20 §I de fall som avses i 6 och 1113 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

Lag (2022:166)

4 a kap. Flyttningar under uppskovförfarandet

När får bränsle flyttas under uppskovsförfarandet?

1 §Bränsle som avses i 1 kap. 3 a § får flyttas under uppskovsförfarandet endast i de fall som anges i 24 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 8 §.

Lag (2022:166)

Flyttningar från ett skatteupplag

2 §Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från ett skatteupplag till

 1. ett annat skatteupplag,

 2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,

 3. en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU,

 4. ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

 5. någon av följande mottagare:

  1. en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

  2. en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

  3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit bränslet flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om bränslet är avsett för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

  4. väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit bränslet flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om bränslet flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

Flyttningar från platsen för import

3 §Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 2 §, om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

Lag (2022:166)

Flyttningar till en direkt leveransplats

4 §Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Lag (2022:166)

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

5 §För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att det bränsle som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §, och

 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 5 eller 15 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination finns på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

Lag (2022:166)

Ytterligare krav vid import

6 §Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

 1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,

 2. det punktskattenummer som identifierar den mottagare som bränslet sänds till, och

 3. bevis för att avsikten är att det importerade bränslet ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för bränslet ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstullkodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

När avslutas en flyttning?

7 §En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 24 §§. Vid export avslutas flyttningen när bränslet har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 2 § första stycket 4 avslutas flyttningen när bränslet har hänförts till förfarandet för extern transitering.

Lag (2022:166)

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

8 §Bränsle som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

Lag (2022:166)

4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

1 §I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

 2. administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

 3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

 4. underrättelser enligt 8 § om att bränsle inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

 5. mottagningsrapporter enligt 10 §, och

 6. exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 1416 §§.

Bestämmelserna i 46, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

Lag (2022:166)

2 §När en flyttning under uppskovsförfarandet sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination finns på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i detta kapitel om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

Lag (2022:166)

3 §Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Lag (2022:166)

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 §Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 4 a kap. 24 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av bränslet inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Lag (2022:166)

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 §Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Lag (2022:166)

Ändrad destination

6 §Den som har avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Lag (2022:166)

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 §Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för bränsle som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för det bränsle som avses i exportdeklarationen till Tullverket.

Lag (2022:166)

Underrättelse om att bränsle inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 §Om bränsle har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för bränslet har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Lag (2022:166)

Intyg om skattefrihet ska medfölja bränsle i vissa fall

9 §Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 5, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

Mottagningsrapport

10 §Den som på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 4 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Lag (2022:166)

Exportrapport

11 §Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att bränslet har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att bränslet hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Lag (2022:166)

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 §Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 eller 4 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Lag (2022:166)

13 §Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Lag (2022:166)

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 §När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en bränsleflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

 1. bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

 2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

Lag (2022:166)

15 §När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar bränsle vilket följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser bränsle som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

Lag (2022:166)

16 §Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Lag (2022:166)

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 §När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt bränsle enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

 3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna en mottagningsrapport.

 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

Lag (2022:166)

4 c kap. Distansförsäljning

1 §Med distansförsäljning avses att beskattat bränsle

 1. köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet, och

 2. avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Lag (2022:166)

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 §Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren blir gällande.

Lag (2022:166)

Registrerad distansförsäljare

3 §Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

 2. inte har obetalda belopp med mer än 2.000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

 3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Lag (2022:166)

4 §En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för bränslet i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på det bränsle som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Lag (2022:166)

Avregistrering

5 §Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,

 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

 3. distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:166)

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

6 §Den som avser att ta emot bränsle som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket innan bränslet avsänds från det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

4 d kap. Förfarandet för beskattade varor

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

1 §Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

 1. omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning,

 2. omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

 3. utgör distansförsäljning enligt 4 c kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

Bestämmelser om undantag från första och andra styckena finns i 8 kap. 5 §.

Lag (2022:1487)

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

2 §För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att det bränsle som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 4 e kap. 3 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 e kap. 9 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Lag (2022:166)

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

3 §Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 5 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot.

Lag (2022:166)

4 §En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Lag (2022:166)

Certifierad mottagare

5 §Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 6 §,

 2. har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 7 §,

 3. inte har obetalda belopp med mer än 2.000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

 4. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Lag (2022:166)

6 §En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tillfälle motsvarar skatten för det bränsle som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

Lag (2022:166)

7 §En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot bränsle på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Lag (2022:166)

Tillfälligt certifierad avsändare

8 §Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 9 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken bränslet kommer att avsändas.

Lag (2022:166)

Certifierad avsändare

9 §Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända bränsle från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Lag (2022:166)

Avregistrering

10 §Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,

 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

 3. mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:166)

När påbörjas och avslutas en flyttning?

11 §En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när bränslet lämnar

 1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

 2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när bränslet tagits emot av

 1. den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

 2. den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinationsmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Lag (2022:166)

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

12 §Beskattat bränsle som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

Lag (2022:166)

Särskild bestämmelse för bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket

13 §Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Lag (2022:166)

4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Det datoriserade systemet

1 §I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

 1. elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 3 § första stycket,

 2. förenklade administrativa referenskoder enligt 3 § tredje stycket,

 3. uppgifter om ändrad destination enligt 5 §, och

 4. mottagningsrapporter enligt 6 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

Lag (2022:166)

2 §Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Lag (2022:166)

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

3 §Innan en flyttning av bränsle under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Lag (2022:166)

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

4 §Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Lag (2022:166)

Ändrad destination

5 §Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

 1. en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

 2. avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Lag (2022:166)

Mottagningsrapport

6 §Vid mottagandet av bränsle som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Lag (2022:166)

7 §Mottagningsrapporten utgör bevis på att bränslet har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida bränslet inte är undantaget från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

Lag (2022:166)

8 §Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Lag (2022:166)

Reservsystemet

Ersättningsdokument

9 §När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

 1. bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

 2. den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 5 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

Lag (2022:166)

10 §Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 6 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Lag (2022:166)

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

11 §När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

 2. En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 5 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

 3. Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 9 §.

Lag (2022:166)

5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 §Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §.

Lag (2022:166)

Godkänd upplagshavare

2 §Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet.

Lag (2022:166)

3 §Skattskyldigheten inträder när

 1. bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 a kap. 2, 4 och 5 §§,

 2. bränsle tas emot på en direkt leveransplats,

 3. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

 4. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

Lag (2022:166)

4 §Skattskyldigheten inträder även när bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

 1. bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet,

 2. mottagandet av bränslet accepteras genom en mottagningsrapport enligt 4 b kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 4 b kap. 16 §, och

 3. bränslet inte tas in i skatteupplaget.

Lag (2022:166)

5 §Skattskyldighet enligt 3 § 2 inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige.

Lag (2022:166)

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 §Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet.

Lag (2022:166)

7 §Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av bränslet.

Lag (2022:166)

Distansförsäljning

8 §Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § avsänder bränsle genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även bränsle som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

Lag (2022:166)

9 §Mottagaren av bränsle som avsänts till Sverige genom distansförsäljning ska vara skattskyldig för bränslet i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 §.

Lag (2022:166)

10 §Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när bränslet tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när bränslet förs in till Sverige.

Lag (2022:166)

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 §Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § eller certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § tar emot bränsle som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot bränsle för vilket denne var certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

Lag (2022:166)

12 §Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktigt bränsle.

Lag (2022:166)

Import och otillåten införsel

13 §Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränsle till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Lag (2022:166)

14 §Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

15 §Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 4 a kap. 35 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Lag (2022:166)

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 §Skattskyldig är den som

 1. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

 2. för in bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket från ett annat EU-land,

 3. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

 4. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350℃ och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

 5. använder bränsle som vid införseln till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att bränslet undantogs från skatteplikt,

 6. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål,

  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller

  3. i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål.

Lag (2022:166)

17 §Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 16 § 1, när bränslet tillverkas eller bearbetas,

 2. den som är skattskyldig enligt 16 § 2, när bränslet förs in till Sverige,

 3. den som är skattskyldig enligt 16 § 3, 4, 5 eller 6, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Lag (2022:166)

Särskild skattskyldighet i vissa fall för bränsle för vilket skatten inte har redovisats eller påförts

18 §Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

 1. den som är skattskyldig för bränslet enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §, eller

 2. den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar bränsle för vilket skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för bränslet kommer att redovisas.

Lag (2022:166)

19 §Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då bränslet kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 18 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

Lag (2022:166)

20 §Om den som är skattskyldig enligt 18 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma bränsle med anledning av att bränslet beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på bränslet som har beslutats enligt 18 §.

Lag (2022:166)

Särskilt undantag för biogas

21 §Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Lag (2022:166)

Beskattning vid oegentligheter

Bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet

22 §Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller

 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

 1. den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

 2. någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion.

Lag (2022:166)

23 §Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och bränslet beskattas här, om

 1. bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och

 2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § på ett tillfredsställande sätt visas

  1. att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 a kap. 7 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

  2. på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Lag (2022:166)

Bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

24 §Om bränsle som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

 1. begåtts i Sverige, eller

 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

 1. den som ställt säkerhet för skatten, eller

 2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Lag (2022:166)

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

25 §En oegentlighet vid flyttning av beskattat bränsle anses föreligga om bränsle flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för bränsle som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om bränsle som förts in i Sverige, ska det beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

 1. den som för in eller tar emot bränslet från det andra EU-landet, eller

 2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot bränslet. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet fördes in i landet.

Lag (2022:166)

Undantag från skatt

26 §Bestämmelserna i 2 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 22–25 §§.

Lag (2022:166)

Särskilt ansvar för betalning

27 §Den som omfattas av 22 § andra stycket, 24 § andra stycket eller 25 § tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 12 kap. 3 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

Lag (2022:166)

6 kap. Hantering och skattskyldighet avseende övriga bränslen

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 §Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för

 1. energiskatt för råtallolja,

 2. energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

  1. bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6,

  2. andra bränslen enligt 2 kap. 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §,

  3. bränslen enligt 2 kap. 4 §, och

 3. svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1.

Lag (2022:166)

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

2 §Som lagerhållare får den godkännas som

 1. avser att

  1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller

  2. i större omfattning

   • hålla bränslen i lager, eller

   • återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten, och

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter särskild ansökan.

Lag (2022:166)

Återkallelse av godkännande

3 §Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:166)

Konkurs

4 §Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 § inträder efter konkursbeslutet.

Lag (2022:166)

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Godkänd lagerhållare

5 §Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

Lag (2022:166)

6 §Skattskyldigheten inträder när

 1. bränsle av lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå,

 2. bränsle tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

 3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar bränsle som då ingår i dennes lager.

Lag (2022:166)

Import och otillåten införsel

7 §Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränslen till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Lag (2022:166)

8 §Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Lag (2022:166)

9 §Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som ägs av en godkänd lagerhållare vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Lag (2022:166)

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

10 §Skattskyldig är den som

 1. i annat fall än som avses i 5 §, utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,

 2. i annat fall än som avses i 5 §, för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans,

 3. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

 4. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller

  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

Lag (2022:166)

11 §Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 10 § 1, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas,

 2. den som är skattskyldig enligt 10 § 2, när bränslet förs in till Sverige, och

 3. den som är skattskyldig enligt 10 § 3 eller 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Lag (2022:166)

Särskilt undantag för biogas

12 §Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Lag (2022:166)

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

1 §Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål

Bränsle som inte ger ­befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

    a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100 %

100 %

100 %

    b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl

100 %

100 %

100 %

    c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning

100 %

100 %

100 %

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 %

100 %

100 %

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 %

100 %

100 %

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiske­licens som inte är begränsad till ­fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 %

100 %

100 %

5. Förbrukning i

    a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

Andra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)

100 %

100 %

100 %

    b) luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

Andra bränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen

100 %

100 %

100 %

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100 %

100 %

100 %

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 %

100 %

8.Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 %

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor

100 %

10. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

 100 %

 100 %

 100 %

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

    a) i kraftvärmeproduktion

  100 %

    b) i annan värmeproduktion

  100 %

Lag (2022:1775)

2 §Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 8 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 11, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Lag (2022:1775)

2 a §För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2.456 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

 1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

 2. vattenbruksverksamhet.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1.470 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

Lag (2023:810)

2 a §2För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1.930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

 1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

 2. vattenbruksverksamhet.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt lag (2023:362) [red.anm.].

Lag (2023:362)

2 b §har upphävts genom lag (2020:1045).

2 c §För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.

Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Om bränslet förbrukas i en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar ett hållbarhetsbesked som omfattar bränslet enligt 3 kap. samma lag.

Lag (2021:669)

3 §Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen.

Lag (2019:491)

3 a §För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 11 a.

Lag (2022:650)

3 b §har upphävts genom lag (2019:491).

3 c §har upphävts genom lag (2019:491).

4 §Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

Lag (2008:561)

5 §De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

Lag (2019:491)

7 kap. Avdrag

1 §Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. som av den skattskyldige exporterats eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

 2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

 3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

 4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

 5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

Lag (2022:166)

1 a §En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

Den som godkänts som lagerhållare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

 1. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet, eller

 2. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare.

Lag (2012:836)

2 §En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 10 kap. 8487 §§ mervärdesskattelagen (2023:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet.

Lag (2023:203)

2 a §Bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet till sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § 3–5.

Lag (2022:166)

3 §Den som är skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på bränsle som avses i 6 a kap. 2 c § och som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är en stödmottagare.

Lag (2020:1045)

3 a §För bränslen som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa och som en skattskyldig har förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent.

Lag (2017:1231)

3 b §För andra bränslen än biogas, biogasol eller de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle göra avdrag för

 1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

 2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

 3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Lag (2020:1045)

3 c §Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

 1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

 2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och

 3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

Lag (2021:669)

3 d §har upphävts genom lag (2017:1231).

4 §En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

Första stycket gäller endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,

 2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och

 3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

Lag (2021:669)

4 a §En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3 a, 3 b eller 4 § är skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida det statliga stöd som genom skattebefrielsen ges för bränslet medför överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Första stycket gäller även den som medges skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

Lag (2020:1045)

5 §Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat.

Lag (2001:518)

5 a §har upphävts genom lag (2014:285).

5 b §En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bränslet.

Lag (2011:287)

6 §har upphävts.

Lag (2022:166)

7 §har upphävts genom lag (2001:518).

8 kap. Skattebefriad förbrukare

Godkännande som skattebefriad förbrukare

1 §Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 9 eller 10 om förbrukaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Lag (2021:410)

1 a §Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

Lag (2022:166)

2 §En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som tagits emot helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen.

Lag (2022:166)

3 §Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,

 4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

 5. förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2011:1370)

3 a §har upphävts.

Lag (2001:518)

Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs

4 §Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs får ges en sökande som

 1. i sin verksamhet är avsändare för sådan flyttning som avses i 5 §, och

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att ges ett sådant godkännande.

Skatteverket beslutar om godkännande efter särskild ansökan. Ett godkännande får gälla för en viss tid eller tills vidare.

Lag (2022:1483)

4 a §har upphävts.

Lag (2001:518)

5 §Den som har ett godkännande enligt 4 § behöver inte använda förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp.

Första stycket gäller endast för sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om bränsle som omfattas av en flyttning som påbörjats med stöd av första stycket flyttas via det andra EU-landet till en plats i Sverige, omfattar undantaget hela flyttningen av bränslet.

Lag (2022:1483)

6 §Den som har fått ett godkännande enligt 4 § ska löpande bokföra flyttningar för vilka undantaget i 5 § tillämpas.

Lag (2022:1483)

7 §Godkännande enligt 4 § får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

 2. bränsle för vilket undantag enligt 5 § har tillämpats används för annat ändamål utanför Sverige än som följer av 5 § första stycket eller flyttningen av bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med 5 §,

 3. den som har godkänts inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 §,

 4. den som har godkänts inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

 5. den som har godkänts begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:1483)

9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

1 §Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller

 3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Lag (2022:165)

2 §Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatten på bränslet.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per kalenderår uppgår till minst

 1. 10.000 euro i fall som avses i 6 a kap. 2 a § första stycket 1 eller 2, eller

 2. 100.000 euro i övriga fall.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §.

Lag (2023:435)

3 §Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatten på bränsle om någon har

 1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,

 2. förbrukat bensin i båt för vilken fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,

 3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a i båt utan fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, när båten inte använts för privat ändamål, eller

 4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget inte använts för privat ändamål.

Lag (2014:1023)

4 §har upphävts genom lag (2015:747).

5 §Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10, 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 eller 12 a §. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,

 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges återbetalning för

 1. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

 2. andra bränslen än råtallolja med 100 procent av koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

Lag (2021:410)

5 a §har upphävts.

Lag (2022:1781)

5 b §Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukats samtidigt för framställning av värme eller kyla enligt 5 §, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Fördelningen mellan respektive bränsle får dock väljas fritt. Motsvarande gäller elektrisk kraft om den elektriska kraft som förbrukats vid framställningen av värmen eller kylan till någon del utgörs av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eller elektrisk kraft för vilken en lägre skattenivå än den som anges i 11 kap. 3 § kan uppnås enligt bestämmelser i denna lag.

Lag (2022:1781)

6 §Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat.

Lag (2001:518)

7 §Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 26 §§ ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt.

Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderkvartalet.

Lag (2023:810)

8 §Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1.000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och

 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Rätt till återbetalning enligt 5 § föreligger endast för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 2.000 kronor per kalenderkvartal och endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och

 2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50.000 euro under kalenderåret.

Lag (2022:1781)

8 a §Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

Lag (2007:779)

9–9 b §§har upphävts genom lag (2009:1497).

10 §Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 4 e kap. 6 och 7 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 4 e kap. 8 §.

Lag (2022:166)

10 a §Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i destinationsmedlemsstaten eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 10 b § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Lag (2022:166)

10 b §Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att bränslet beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Lag (2022:166)

10 c §Om skatt har betalats i Sverige för annat bränsle än som omfattas av 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land för att användas där, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

För den som har godkänts för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § gäller första och andra styckena även i fråga om skatt på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Detta gäller dock endast om undantag enligt 8 kap. 5 § har tillämpats för bränslet. Den som begär återbetalning ska då även visa att bränslet är avsett att användas för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål eller att skatt har betalats i det andra EU-landet.

Lag (2022:1487)

11 §Har bränsle beskattats enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § och visar den skattskyldige att bränslet inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Lag (2022:166)

11 a §Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Lag (2022:166)

12 §En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 26 §§, 8 a § eller 1011 a §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Lag (2022:166)

13–15 §§har upphävts genom lag (2002:422).

10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta oljeprodukter, m.m.

Straffbestämmelser m.m.

1 §Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år.

Lag (2007:779)

2 §För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Lag (2007:779)

3 §Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Lag (2005:308)

4 §Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

Lag (2007:779)

5 §En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10.000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

     0– 3.500

10.000

 3.501–10.000

20.000

10.001–15.000

30.000

15.001–20.000

40.000

20.001–

50.000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10.000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Lag (2007:779)

6 §Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

7 §I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Lag (1995:912)

8 §Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge nedsättning av eller befrielse från avgiften.

Tillsyn och kontroll

9 §Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs ska utövas av Polismyndigheten när det gäller motordrivna fordon och av Tullverket när det gäller gränskontroll.

Kustbevakningen ska utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheten ska dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen.

Lag (2014:668)

10 §För att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel följs har Polismyndigheten och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning.

Lag (2014:668)

Regler om förfarandet

11 §Bestämmelserna i 68 kap. 1 § och 70 kap. 13 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

Lag (2011:1370)

12 §har upphävts genom lag (2002:422).

13 §Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

1 §Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

2 §Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts

  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,

  2. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

  3. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,

 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,

 3. framställts och förbrukats på ett fartyg eller annat transportmedel,

 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller

 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b.

Lag (2021:411)

Skattebelopp

3 §Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet avrundas till hela tiondels ören.3

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Skatten är 42,8 öre/kWh för år 2024 enligt förordning (2023:590) [red.anm.].

Lag (2017:400)

Förteckning över vissa kommuner

4 §Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

Norrbottens län

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Samtliga kommuner

Jämtlands län

Västernorrlands län

Samtliga kommuner

Sollefteå

Ånge

Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Dalarnas län

Ljusdal

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Älvdalen

Värmlands län

Torsby

Lag (2017:409)

Vem som är skattskyldig

5 §Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),

 2. är nätinnehavare,

 3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller

 4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857). Införsel av elektrisk kraft till Sverige via ett elnät på Öresundsbron medför inte att den som för in den elektriska kraften blir skattskyldig för införseln enligt första stycket 4.

Lag (2020:1045)

6 §Som frivilligt skattskyldig får godkännas den som beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar elektrisk kraft per kalenderår

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,

 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter, eller

 5. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter.

För ett sådant godkännande krävs att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den frivilligt skattskyldige begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Lag (2022:1781)

Skattskyldighetens inträde m.m.

7 §Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när skattepliktig elektrisk kraft

  1. överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, eller

  2. förbrukas av den skattskyldige, och

 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till ett järnvägsfordon om den elektriska kraften omfattas av 18 § första stycket 1.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte om skattskyldighet för den elektriska kraften redan har inträtt, utom i fråga om elektrisk kraft som omfattas av rätt till återbetalning enligt 13 §.

Lag (2020:1045)

7 a–7 b §§har upphävts genom lag (2016:1073).

Mätning av elektrisk kraft

8 §Energiskatt som ska betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § ska bestämmas utifrån mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften.

Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket ska den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

Lag (2016:1072)

Avdrag

9 §Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

1.

förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

2.

i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,

3.

förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4.

förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5.

förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2,

6.

förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

8.

förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än

 1. i industriell verksamhet,

 2. i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,

 3. i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,

 4. som landström, eller

 5. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

Avdrag enligt första stycket 6 medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter.

Lag (2022:1781)

10 §Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

Lag (2021:411)

11 §har upphävts genom lag (2017:1208).

11 a–11 c §§har upphävts genom lag (2016:1073).

Återbetalning av energiskatt

12 §Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Lag (2020:1045)

12 a §Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Lag (2023:435)

12 b §Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat som landström.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme.

Lag (2020:1045)

13 §Efter ansökan från någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3 beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som sökanden efter batterilagring matat in på det koncessionspliktiga nät från vilket den elektriska kraften dessförinnan matats ut.

Lag (2018:1887)

13 a §Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,

 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av 2.

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2.000 kronor per kalenderår.

Lag (2017:1208)

14 §Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av föregående bestämmelser. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8.000 kronor per kalenderår.

Lag (2020:1045)

15 §har upphävts.

Lag (2022:1781)

Vissa villkor för avdrag och återbetalning av skatt

16 §Ansökan om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft enligt 1214 §§ ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150.000 kilowattimmar per kalenderår för dessa nedsättningsberättigande ändamål, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte längre finns.

Ansökan om återbetalning ska lämnas elektroniskt. Det gäller dock inte för återbetalning enligt 12 b §.

Ansökan om återbetalning ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden.

Lag (2022:1781)

17 §Avdrag eller återbetalning enligt 9 § första stycket 6 eller 8 eller enligt 10, 12, 12 a, 12 b eller 14 § medges endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och

 2. den skattskyldige respektive sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare och stödets fördelning mellan stödmottagare.

Kraven i första stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 50.000 euro under kalenderåret. För avdrag enligt 10 § och återbetalning enligt 12 eller 12 a § gäller kraven i första stycket 2 för uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 10.000 euro under kalenderåret.

Lag (2023:436)

Förbrukare vid spårbunden trafik

18 §Vid tillämpningen av 6 § första stycket 1, 7 §, 9 § första stycket 1, 13 a § första stycket 1 och 16 § ska elektrisk kraft som förbrukats

 1. i järnvägsfordon i ett järnvägsnät inom ramen för sådana tjänster som avses i 9 kap. 1 eller 4 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) anses förbrukad av den tjänsteleverantör som tillhandahållit den elektriska kraften,

 2. i ett järnvägsnät, för annat ändamål än som avses i 1, anses förbrukad av den infrastrukturförvaltare som med säkerhetstillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller nationellt infrastrukturtillstånd enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem förvaltade järnvägsnätet vid förbrukningstillfället,

 3. i en spåranläggning eller ett spårfordon inom spåranläggningen anses förbrukad av den spårinnehavare som med tillstånd enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid förbrukningstillfället.

Järnvägsnät, infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantör har i första stycket samma betydelse som i järnvägsmarknadslagen. Spåranläggning och spårinnehavare har i första stycket samma betydelse som i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Första stycket gäller endast om den som anses vara förbrukare är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3.

Lag (2022:372)

12 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

1 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 28 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2022:166)

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

2 §Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 kap. 13 § eller 6 kap. 7 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Lag (2022:166)

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

3 §Skatteverket beslutar om skatt som avses i 5 kap. 2225 §§ och ansvar enligt 5 kap. 27 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

Lag (2022:166)

4 §Om skatt som avses i 5 kap. 2225 §§ eller ansvar som avses i 5 kap. 27 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 1521, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

Lag (2022:166)

5 §Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

Lag (2022:166)

6 §Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

 1. skattskyldighet enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 §, eller

 2. om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 314 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

Lag (2022:166)

7 §Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 36 §§:

 • 3 kap. 4 § om beskattningsår,

 • 43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

 • 45 kap. om bevissäkring,

 • 46 kap. om betalningssäkring,

 • 47 kap. om undantag från kontroll,

 • 60 kap. om befrielse från skatt,

 • 61 kap. om skattekonton,

 • 62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

 • 63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

 • 64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

 • 65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

 • 66 kap. om omprövning,

 • 67 kap. om överklagande,

 • 68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 5 kap. 27 § denna lag.

Lag (2022:166)

8 §Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 5 kap. 27 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 24 eller 25 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2022:166)

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

9 §Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 7 och 8 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

Lag (2022:166)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:1023

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 3. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § fiskelagen (1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014 gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av fartygstillståndet.

2015:747

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

 2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska dock vara 1.700 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2015:845

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2015:747; red.anm.]

2016:505

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

 2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska vara 1.700 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2018.

 3. Bestämmelserna om avdragets fördelning på stödmottagare i 7 kap. 3 a § tredje stycket 3, 3 c § tredje stycket 3, 3 d § tredje stycket 3 och 4 § andra stycket 2 tillämpas först när skattskyldigheten för bränslet inträder efter utgången av 2016.

 4. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § om sökandens skyldighet att lämna uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet tillämpas först då återbetalning söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

 5. Bestämmelserna i 9 kap. 7 § första stycket om att en ansökan ska lämnas elektroniskt tillämpas först då återbetalning eller kompensation söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

 6. Den som gör avdrag för skatt på motorbränsle enligt 7 kap. 3 a4 §§ under redovisningsperioder från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016 är skyldig att senast den 1 juli 2017 lämna uppgift till Skatteverket om de sammanlagda avdragens fördelning på respektive stödmottagare under de redovisningsperioder då avdrag gjorts. Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

 7. Den som söker återbetalning av skatt på bränsle enligt 9 kap. 2 § med stöd av 6 a kap. 1 § 9–11, 13 eller 17 eller 2 a, 2 b, 2 c eller 3 § för en period som omfattar hela eller delar av tiden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016, är skyldig att senast den 1 juli 2017 lämna uppgifter om stödmottagare till Skatteverket för sin verksamhet, om det sammanlagda belopp som återbetalning för respektive stödordning söks med för tiden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016 uppgår till minst

  1. 7.500 euro i fall där återbetalning söks med stöd av 6 a kap. 1 § 10 eller 2 a § 2, eller

  2. 100.000 euro i övriga fall.

 8. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2016:1072

 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2016 i fråga om 11 kap. 6 § och i övrigt den 1 januari 2017.

 2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska vara 1.700 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 4. Bestämmelserna i 6 kap. 1 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande.

2017:400

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2017:1208

 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2017 i fråga om 11 kap. 6 § och i övrigt den 1 januari 2018.

 2. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 2 a § tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

 3. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 § i den äldre lydelsen.

 4. För ansökningar om återbetalningar eller kompensation före ikraftträdandet gäller 9 kap. 7 § i den äldre lydelsen.

 5. Bestämmelserna i den nya 9 kap. 12 § tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning eller kompensation efter ikraftträdandet.

 6. Ett godkännande som frivilligt skattskyldig för ändamål i 11 kap. 6 § första stycket 1–4 gäller tidigast från och med den 1 januari 2018.

 7. Ett medgivande från Skatteverket om kvartalsvis återbetalning enligt 11 kap. 12 a, 12 b och 14 §§ i den äldre lydelsen ska från och med den 1 januari 2018 anses vara ett medgivande om månatlig återbetalning enligt 11 kap. 16 §.

 8. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2019:447

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

 2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § i den nya lydelsen ska vara 2.236 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2019. För denna förbrukning ska även befrielse från energiskatt medges med 194 kronor per kubikmeter.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2019:491

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2019:1244

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2020:1045

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2020:1155

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2020:1176

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:165

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning och begäran om omprövning som har gjorts före ikraftträdandet.

2021:166

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts under perioden 1 april 2021–30 juni 2021.

2021:409

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2021:410

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2021:411

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som framställts före ikraftträdandet.

2021:669

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2021:882

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

2021:883

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.

2021:1151

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Bestämmelserna i 12 kap. 1 § andra och tredje styckena tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraftträdandet.

 3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:165

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:166

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 4 c kap. 24 §§, 4 d kap. 39 §§ och 12 kap. 9 § och i övrigt den 13 februari 2023.

 2. Skyldigheten enligt 4 c kap. 2 § och 4 d kap. 3 och 8 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

 3. Om en flyttning av bränsle genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 1 § 3 och 4 samt 910 §§ och 5 kap. 3 § 1 i den äldre lydelsen.

 4. Om en flyttning av beskattat bränsle från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och bränslet förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 4 kap. 1 § 5, 1 a och 11 §§, 5 kap. 2 § 2 samt 6 kap. 12 § i den äldre lydelsen.

 5. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 6. Om bränslen har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i de upphävda 3 a kap. 2, 3 och 5 §§, ska de nya bestämmelserna i 4 a kap. 15 och 8 §§ anses ha tillämpats.

 7. Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller lagerhållare eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt det upphävda 4 kap. gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt nya 4 och 6 kap.

 8. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket tillämpas inte på skatteupplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

 9. Underrättelser enligt nya 4 b kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

2022:247

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:248

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2021:883; red.anm.]

2022:284

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning och begäran om omprövning som har gjorts före ikraftträdandet.

2022:285

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts under perioden 1 juli 2022–31 december 2022.

2022:294

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikrafträdandebestämmelserna till SFS 2022:247; red.anm.]

2022:295

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:372

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

2022:650

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om återbetalning och yrkande om avdrag som gjorts före ikraftträdandet.

2022:1045

 1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2022.

 2. Bestämmelserna tillämpas dock för förbrukning som sker från och med den 1 juli 2022.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före den 1 juli 2022.

2022:1046

 1. Denna lag träder i kraft den 29 september 2022.

 2. Bestämmelserna tillämpas dock för förbrukning som sker från och med den 1 oktober 2022.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före den 1 oktober 2022.

2022:1047

har utgått. Lag (2023:360)

2022:1048

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2022:1049

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Bestämmelserna i 6 a kap. 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022.

 3. För sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022 ska befrielse från koldioxidskatt enligt 6 a kap. 2 a § första stycket i stället medges med 2.262 kronor per kubikmeter.

 4. För sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022 ska befrielse från energiskatt enligt 6 a kap. 2 a § andra stycket i stället medges med 2.478 kronor per kubikmeter.

 5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som skett före den 1 januari 2022.

2022:1050

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före den 1 oktober 2022.

2022:1483

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2022:1487

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2022:166; red.anm.]

2022:1775

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:1776

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2022:166; red.anm.]

2022:1781

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 3. Bestämmelserna i 11 kap. 17 § andra stycket i den nya lydelsen ska dock tillämpas för ansökan om återbetalning och yrkande om avdrag som görs efter ikraftträdandet. Lag (2023:436)

2023:203

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:360

Lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå.

2023:361

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

 3. För sådan förbrukning som sker från och med den 1 juli 2023 till och med den 20 oktober 2023 ska befrielse från koldioxidskatt enligt 6 a kap. 2 a § första stycket 1 medges med 2.491 kronor per kubikmeter. Lag (2023:437)

2023:362

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025. Lag (2023:812)

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

2023:435

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om återbetalning och yrkande om avdrag som gjorts före ikraftträdandet.

2023:436

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2022:1781; red.anm.]

2023:437

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2023:361; red.anm.]

2023:810

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:811

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:812

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2023:362; red.anm.]

Propositioner

SFS 1994:1776
Prop. 1994/95:54

SFS 1995:611
Prop. 1994/95:213

SFS 1995:912
Prop. 1994/95:203

SFS 1995:1133
Prop. saknas

SFS 1995:1525
Prop. 1995/96:57

SFS 1995:1526
Prop. saknas

SFS 1995:1533
Prop. saknas

SFS 1996:687
Prop. 1995/96:198

SFS 1996:967
Prop. 1995/96:224

SFS 1996:1220
Prop. 1996/97:1

SFS 1996:1324
Prop. 1995/96:232

SFS 1996:1408
Prop. 1996/97:14

SFS 1997:359
Prop. 1996/97:116

SFS 1997:449
Prop. 1996/97:150

SFS 1997:450
Prop. 1996/97:150

SFS 1997:479
Prop. 1996/97:29

SFS 1997:592
Prop. 1996/97:122

SFS 1997:1130
Prop. 1997/98:18

SFS 1997:1131
Prop. 1997/98:18

SFS 1998:289
Prop. 1997/98:140

SFS 1998:849
Prop. 1997/98:90

SFS 1998:1680
Prop. 1998/99:18

SFS 1998:1699
Prop. 1998/99:18
Prop. 1998/99:26

SFS 1999:431
Prop. 1998/99:79

SFS 1999:1006
Prop. 1998/99:134

SFS 1999:1063
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1070
Prop. 1998/99:127

SFS 1999:1109
Prop. 1998/99:130

SFS 1999:1289
Prop. 1999/2000:2

SFS 1999:1323
Prop. 1998/99:127
Prop. 1999/2000:9

SFS 1999:1324
Prop. 1999/2000:9

SFS 2000:484
Prop. 1999/2000:105

SFS 2000:1155
Prop. 2000/01:1

SFS 2000:1426
Prop. 1999/2000:126
Prop. 2000/01:31

SFS 2000:1435
Prop. saknas

SFS 2001:193
Prop. 2000/01:33

SFS 2001:518
Prop. 2000/01:118

SFS 2001:523
Prop. saknas

SFS 2001:569
Prop. 2000/01:95

SFS 2001:901
Prop. 2001/02:29

SFS 2001:962
Prop. 2001/02:1

SFS 2001:1081
Prop. 2001/02:31

SFS 2002:422
Prop. 2001/02:127

SFS 2002:684
Prop. 2001/02:177

SFS 2002:757
Prop. saknas

SFS 2002:884
Prop. 2002/03:10

SFS 2002:890
Prop. 2002/03:10

SFS 2002:1141
Prop. saknas

SFS 2002:1142
Prop. 2002/03:1

SFS 2003:810
Prop. 2003/04:1

SFS 2004:121
Prop. 2003/04:41

SFS 2004:223
Prop. 2003/04:1

SFS 2004:628
Prop. 2003/04:144

SFS 2004:1038
Prop. 2004/05:1

SFS 2004:1153
Prop. 2004/05:9

SFS 2004:1197
Prop. 2003/04:170

SFS 2005:308
Prop. 2004/05:135

SFS 2005:960
Prop. 2005/06:1

SFS 2005:1189
Prop. 2005/06:44

SFS 2006:234
Prop. 2005/06:65

SFS 2006:592
Prop. 2005/06:125

SFS 2006:925
Prop. 2005/06:181

SFS 2006:1394
Prop. 2006/07:1

SFS 2006:1508
Prop. 2006/07:13

SFS 2006:1512
Prop. saknas

SFS 2007:778
Prop. 2006/07:13

SFS 2007:779
Prop. 2006/07:123

SFS 2007:1168
Prop. 2007/08:1

SFS 2007:1387
Prop. 2007/08:11

SFS 2007:1393
Prop. saknas

SFS 2008:204
Prop. 2007/08:122

SFS 2008:561
Prop. 2007/08:121

SFS 2008:562
Prop. 2007/08:121

SFS 2008:1219
Prop. 2008/09:1

SFS 2008:1319
Prop. 2008/09:48

SFS 2009:1492
Prop. 2009/10:41

SFS 2009:1493
Prop. 2009/10:40

SFS 2009:1494
Prop. 2009/10:41

SFS 2009:1495
Prop. 2009/10:41

SFS 2009:1496
Prop. 2009/10:41

SFS 2009:1497
Prop. 2009/10:41

SFS 2009:1505
Prop. 2009/10:40

SFS 2010:107
Prop. 2009/10:63

SFS 2010:181
Prop. 2009/10:94

SFS 2010:600
Prop. 2009/10:164

SFS 2010:1088
Prop. 2009/10:144

SFS 2010:1089
Prop. 2009/10:144

SFS 2010:1090
Prop. 2009/10:144

SFS 2010:1820
Prop. 2010/11:12

SFS 2010:1821
Prop. 2010/11:12

SFS 2010:1822
Prop. 2010/11:12

SFS 2010:1823
Prop. 2010/11:12

SFS 2010:1824
Prop. 2010/11:32

SFS 2010:1896
Prop. 2010/11:28

SFS 2011:101
Prop. 2010/11:48

SFS 2011:287
Prop. 2010/11:52

SFS 2011:321
Prop. 2010/11:51

SFS 2011:1094
Prop. saknas

SFS 2011:1197
Prop. 2010/11:154

SFS 2011:1370
Prop. 2010/11:166

SFS 2012:678
Prop. 2011/12:155

SFS 2012:680
Prop. 2011/12:155

SFS 2012:681
Prop. 2011/12:155

SFS 2012:796
Prop. 2012/13:1

SFS 2012:797
Prop. 2012/13:1

SFS 2012:798
Prop. 2012/13:1

SFS 2012:808
Prop. 2011/12:162

SFS 2012:836
Prop. 2012/13:27

SFS 2012:837
Prop. 2012/13:27

SFS 2013:19
Prop. saknas

SFS 2013:371
Prop. 2012/13:124

SFS 2013:957
Prop. 2013/14:1

SFS 2013:969
Prop. 2013/14:1

SFS 2013:970
Prop. 2013/14:1

SFS 2013:1004
Prop. 2013/14:1

SFS 2013:1074
Prop. 2013/14:10

SFS 2013:1075
Prop. 2013/14:10

SFS 2014:285
Prop. 2013/14:147

SFS 2014:668
Prop. 2013/14:110

SFS 2014:945
Prop. 2013/14:224

SFS 2014:1023
Prop. 2013/14:184

SFS 2014:1024
Prop. 2013/14:184

SFS 2014:1364
Prop. 2013/14:246

SFS 2014:1496
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:214
Prop. 2014/15:40

SFS 2015:640
Prop. 2015/16:2

SFS 2015:747
Prop. 2015/16:1

SFS 2015:749
Prop. 2015/16:1

SFS 2015:750
Prop. 2015/16:1

SFS 2015:845
Prop. 2015/16:38

SFS 2015:846
Prop. 2015/16:38

SFS 2015:890
Prop. 2015/16:19

SFS 2016:266
Prop. 2015/16:79

SFS 2016:505
Prop. 2015/16:159

SFS 2016:506
Prop. 2015/16:159

SFS 2016:791
Prop. 2015/16:99

SFS 2016:1072
Prop. 2016/17:1

SFS 2016:1073
Prop. 2016/17:1

SFS 2016:1079
Prop. 2016/17:1

SFS 2017:399
Prop. 2016/17:142

SFS 2017:400
Prop. 2016/17:142

SFS 2017:408
Prop. 2016/17:141

SFS 2017:409
Prop. 2016/17:141

SFS 2017:410
Prop. 2016/17:141

SFS 2017:1057
Prop. 2016/17:205

SFS 2017:1208
Prop. 2017/18:1

SFS 2017:1220
Prop. 2017/18:1

SFS 2017:1223
Prop. 2017/18:1

SFS 2017:1225
Prop. 2017/18:1

SFS 2017:1230
Prop. 2017/18:1

SFS 2017:1231
Prop. 2017/18:1

SFS 2018:1887
Prop. 2017/18:294

SFS 2019:447
Prop. 2018/19:94

SFS 2019:491
Prop. 2018/19:99

SFS 2019:1244
Prop. 2019/20:24

SFS 2020:1045
Prop. 2020/21:1

SFS 2020:1155
Prop. 2020/21:29

SFS 2020:1176
Prop. 2020/21:27

SFS 2021:165
Prop. 2020/21:65

SFS 2021:166
Prop. 2020/21:65

SFS 2021:409
Prop. 2020/21:97

SFS 2021:410
Prop. 2020/21:97

SFS 2021:411
Prop. 2020/21:113

SFS 2021:669
Prop. 2020/21:185

SFS 2021:882
Prop. 2020/21:196

SFS 2021:883
Prop. 2020/21:196

SFS 2021:1151
Prop. 2021/22:23

SFS 2022:165
Prop. 2021/22:61

SFS 2022:166
Prop. 2021/22:61

SFS 2022:247
Prop. 2021/22:84

SFS 2022:248
Prop. 2021/22:84

SFS 2022:284
Prop. 2021/22:71

SFS 2022:285
Prop. 2021/22:71

SFS 2022:294
Prop. 2021/22:221

SFS 2022:295
Prop. 2021/22:221

SFS 2022:372
Prop. 2021/22:83

SFS 2022:650
Prop. 2021/22:165

SFS 2022:1045
Prop. 2021/22:269

SFS 2022:1046
Prop. 2021/22:269

SFS 2022:1047
Prop. 2021/22:269

SFS 2022:1048
Prop. 2021/22:270

SFS 2022:1049
Prop. 2021/22:270

SFS 2022:1050
Prop. 2021/22:270

SFS 2022:1483
Prop. 2021/22:256

SFS 2022:1487
Prop. 2021/22:256

SFS 2022:1775
Prop. 2022/23:17

SFS 2022:1776
Prop. 2022/23:17

SFS 2022:1781
Prop. 2022/23:1

SFS 2023:203
Prop. 2022/23:46

SFS 2023:360
Prop. 2022/23:69

SFS 2023:361
Prop. 2022/23:69

SFS 2023:362
Prop. 2022/23:69

SFS 2023:435
Prop. 2022/23:112

SFS 2023:436
Prop. 2022/23:112

SFS 2023:437
Prop. 2022/23:112

SFS 2023:810
Prop. 2023/24:24

SFS 2023:811
Prop. 2023/24:24

SFS 2023:812
Prop. 2023/24:24