Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

(senast ändrad genom SFS 2020:1059)

1 §Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå

 1. ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen, eller

 2. sådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen.

Lag (2019:478)

2 §Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Lag (2015:472)

3 §Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.

För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent.

Lag (2020:124)

4 §I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2001:1237)

5 §Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Lag (2003:547)

6 §Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av löneavgift finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

Lag (2020:1059)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:2084

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2018.

 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:478

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter den 31 juli 2019.

2020:124

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

2020:1059

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Propositioner

SFS 1994:1920
Prop. 1994/95:122

SFS 1996:683
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:1067
Prop. 1995/96:209

SFS 1997:939
Prop. 1997/98:1

SFS 1998:700
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:966
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1291
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:995
Prop. 2000/01:8

SFS 2000:1005
Prop. 2000/01:1

SFS 2001:1237
Prop. 2001/02:25

SFS 2002:974
Prop. 2002/03:1

SFS 2003:547
Prop. 2002/03:49

SFS 2003:822
Prop. 2003/04:1

SFS 2003:1197
Prop. 2003/04:21

SFS 2004:1057
Prop. 2004/05:1

SFS 2005:828
Prop. 2005/06:1

SFS 2007:285
Prop. 2006/07:84

SFS 2007:967
Prop. 2007/08:1

SFS 2008:1267
Prop. 2008/09:7

SFS 2009:1159
Prop. 2009/10:1

SFS 2010:1828
Prop. 2010/11:1

SFS 2011:1281
Prop. 2011/12:1

SFS 2012:756
Prop. 2012/13:1

SFS 2014:1466
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:178
Prop. 2014/15:50

SFS 2015:472
Prop. 2014/15:99

SFS 2015:774
Prop. 2015/16:1

SFS 2016:1054
Prop. 2016/17:1

SFS 2018:2084
Prop. 2018/19:1

SFS 2019:478
Prop. 2018/19:99

SFS 2020:124
Prop. 2019/20:68

SFS 2020:1059
Prop. 2020/21:14

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...