1 §Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

Lag (2023:787)

2 §Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Lag (2015:472)

3 §Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.

Lag (2023:749)

4 §I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Lag (2001:1237)

5 §Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Lag (2003:547)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:2084

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2018.

 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:478

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter den 31 juli 2019.

2020:124

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

2020:1059

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2023:749

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som utges före ikraftträdandet.

2023:787

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som utges före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 1994:1920
Prop. 1994/95:122

SFS 1996:683
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:1067
Prop. 1995/96:209

SFS 1997:939
Prop. 1997/98:1

SFS 1998:700
Prop. 1997/98:151

SFS 1999:966
Prop. 1999/2000:1

SFS 1999:1291
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:995
Prop. 2000/01:8

SFS 2000:1005
Prop. 2000/01:1

SFS 2001:1237
Prop. 2001/02:25

SFS 2002:974
Prop. 2002/03:1

SFS 2003:547
Prop. 2002/03:49

SFS 2003:822
Prop. 2003/04:1

SFS 2003:1197
Prop. 2003/04:21

SFS 2004:1057
Prop. 2004/05:1

SFS 2005:828
Prop. 2005/06:1

SFS 2007:285
Prop. 2006/07:84

SFS 2007:967
Prop. 2007/08:1

SFS 2008:1267
Prop. 2008/09:7

SFS 2009:1159
Prop. 2009/10:1

SFS 2010:1828
Prop. 2010/11:1

SFS 2011:1281
Prop. 2011/12:1

SFS 2012:756
Prop. 2012/13:1

SFS 2014:1466
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:178
Prop. 2014/15:50

SFS 2015:472
Prop. 2014/15:99

SFS 2015:774
Prop. 2015/16:1

SFS 2016:1054
Prop. 2016/17:1

SFS 2018:2084
Prop. 2018/19:1

SFS 2019:478
Prop. 2018/19:99

SFS 2020:124
Prop. 2019/20:68

SFS 2020:1059
Prop. 2020/21:14

SFS 2023:749
Prop. 2023/24:14

SFS 2023:787
Prop. 2023/24:1