Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

(senast ändrad genom SFS 2010:460)

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

  1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  2. som reservofficer,

  3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande,

  4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål,

  5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller

  6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

Propositioner

SFS 1994:2076
Prop. 1994/95:6

SFS 2010:459
Prop. 2009/10:160

SFS 2010:460
Prop. 2009/10:160