Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i revisorslagen.

Förordning (2001:958)

Revisorsexamen och lämplighetsprov

2 §De prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och 5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsinspektionen. Ett prov för revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment.

Förordning (2016:1344)

3 §Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och granskning av hållbarhetsrapporter i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisions- och granskningsarbetet.

Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision och granskning av hållbarhetsrapporter i Sverige som auktoriserad revisor. Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns utbildning och yrkeserfarenhet.

Förordning (2024:360)

4 §För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att han eller hon har

 1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller genomgått någon annan motsvarande utbildning med godkänt resultat, och

 2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revision av årsredovisningar och koncernredovisningar eller liknande redovisningshandlingar.

Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor, eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt eller i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsinspektionen bedömer som lämplig att vara handledare.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första och andra styckena inte är uppfyllda.

Förordning (2018:640)

Särskilt utbildningskrav för behörighet att granska hållbarhetsrapporter

4 a §För att en auktoriserad revisor ska få behörighet att granska hållbarhetsrapporter krävs att han eller hon under minst åtta månader har genomgått en praktisk utbildning som särskilt omfattar granskning av hållbarhetsrapporter eller utförande av andra hållbarhetsrelaterade tjänster.

Den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts inom EES under handledning av en fysisk person som har behörighet att granska hållbarhetsrapporter i en stat inom det området och får helt eller delvis ha genomgåtts inom ramen för den utbildning som avses i 4 § första stycket 2 eller efter att revisorsexamen har avlagts.

Förordning (2024:360)

Försäkring

5 §En försäkring för ersättningsskyldighet enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en stat inom EES.

Revisorsinspektionen får i ett enskilt fall besluta att en försäkring får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om försäkringsgivaren omfattas av motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringen ska innehålla följande villkor:

 1. Försäkringen ska gälla för

  1. krav som framställs mot den försäkrade så länge försäkringen gäller, och

  2. befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller.

 2. Försäkringen ska gälla även för en skada som har uppkommit före försäkringstiden, om skadan var okänd när försäkringen tecknades.

 3. Försäkringen ska vara förenad med ett efterskydd som innebär att den täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tio år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring.

 4. Försäkringsersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk.

 5. Försäkringen ska kunna upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Revisorsinspektionen har underrättats om upphörandet.

Förordning (2020:1153)

Fortbildning

6 §En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3 §.

Förordning (2009:574)

Ansökningsförfarandet

7 §En ansökan om auktorisation, behörighet att granska hållbarhetsrapporter eller registrering görs skriftligen hos Revisorsinspektionen. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

Förordning (2024:360)

8 §En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehålla

 1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

 2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

 3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. uppgifter om sökandens yrkesverksamhet,

 5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag för uppgifter om registernummer, och

 6. bevis om att sökanden omfattas av en försäkring för den ersättningsskyldighet som denne kan ådra sig i sin revisionsverksamhet och som uppfyller kraven i 5 §.

Förordning (2020:1153)

9 §En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de uppgifter som avses i 8 § 6 och 15 § andra och tredje styckena.

Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret.

Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsordningen, ett utdrag ur aktiebolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning och en kopia av bolagets aktiebok. Revisorsinspektionen får tillåta att bolaget i stället för att lämna in en kopia av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig.

Tillsammans med en ansökan om att ett företag från en annan stat inom EES än Sverige ska registreras som ett revisionsbolag, ska företaget lämna in ett intyg om att företaget har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Revisorsinspektionen får begära att intyget ska vara högst tre månader gammalt.

Förordning (2020:1153)

10 §En ansökan om registrering som revisor från tredjeland ska innehålla uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5 respektive 9 § första stycket. Av ansökan ska även framgå att den person eller det företag som ansöker om registrering uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad som gäller i detta tredjeland.

Förordning (2009:574)

Erkännande av vissa dokument

10 a §Om Revisorsinspektionen begär att sökanden ska lämna in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Revisorsinspektionen får begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

Förordning (2016:1344)

Register

11 §Revisorsinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och

 3. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  1. som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från tredjeland, eller

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information.

Förordning (2016:1344)

12 §Revisorsinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Förordning (2018:292)

13 §har upphävts genom förordning (2018:292).

14 §har upphävts genom förordning (2018:292).

15 §Registret ska för varje revisor innehålla uppgifter om

 1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,

 2. bostadsadress, tjänsteadress och e-postadress,

 3. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i, och

 4. i förekommande fall, behörighet att granska hållbarhetsrapporter.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgifter om

 1. företagsnamn, registernummer, bolagsform och organisationsnummer,

 2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,

 3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,

 4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i bolaget,

 5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,

 6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig,

 7. företagsnamn och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig, och

 8. i förekommande fall, att bolaget är ett sådant företag från en annan stat inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten.

Om organisationsnummer saknas, får registret i stället innehålla uppgift om något annat identifieringsnummer.

Om en revisor är registrerad eller om ett registrerat revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsinspektionens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen och, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbolagets utländska registernummer. För en revisor ska Revisorsinspektionens register även innehålla uppgift om registreringen avser lagstadgad revision, granskning av hållbarhetsrapporter eller båda.

Första–fjärde styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgifter om revisorer från tredjeland.

Förordning (2024:360)

16 §En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, av revisorn från tredjeland.

När Revisorsinspektionen har meddelat beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgifter om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2016:1344)

17 §De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på Revisorsinspektionens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om personnummer, födelsedatum, bostadsadresser och e-postadresser.

Förordning (2024:360)

Rapport om åtgärder med anledning av överträdelser

18 §Revisorer och registrerade revisionsbolag ska årligen upprätta en rapport med en översikt över åtgärder som har vidtagits med anledning av överträdelser av de bestämmelser som gäller för verksamheten. Rapporten ska vidarebefordras internt.

Förordning (2016:445)

Kvalitetskontroll

19 §De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller utses av Revisorsinspektionen eller i den ordning som Revisorsinspektionen bestämmer.

En kontrollant ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig för att han eller hon ska kunna utföra en kvalitetskontroll.

Kontrollanten får under de tre senaste åren före granskningen inte ha varit delägare i, anställd hos eller på något annat liknande sätt knuten till den som är föremål för granskningen. Kontrollanten ska intyga att det inte finns någon intressekonflikt mellan honom eller henne och den som är föremål för granskningen.

Förordning (2016:1344)

20 §En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar och, om den som är föremål för kontrollen utför granskning av hållbarhetsrapporter, handlingar som rör sådan granskning. Vid kontrollen ska minst följande bedömas:

 1. hur tillämpliga revisionsstandarder följs, med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som revisionsklienterna bedriver,

 2. i förekommande fall, hur tillämpliga standarder för granskning av hållbarhetsrapporter följs, med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som bedrivs av de företag som granskningen avser,

 3. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och självständighet tillämpas,

 4. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som läggs ner på revisionsuppdragen eller uppdragen om granskning av hållbarhetsrapporter,

 5. ersättningarna för revisionsuppdragen eller uppdragen om granskning av hållbarhetsrapporter, och

 6. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat revisionsbolag.

Kvalitetskontrollen ska vara ändamålsenlig och proportionell i förhållande till omfattningen av och komplexiteten i revisorns eller det registrerade revisionsbolagets verksamhet.

Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från kontrollen upprättas.

Revisorsinspektionen ska varje år sammanfatta och offentliggöra de övergripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan.

Förordning (2024:360)

Intyg om behörighet m.m.

21 §Revisorsinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i andra stater inom EES begär.

Förordning (2016:1344)

Information om beslut

22 §Om Revisorsinspektionen registrerar ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten.

Om en revisor har en motsvarande auktorisation som revisor i en annan stat inom EES än Sverige, eller om ett företag har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska Revisorsinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den staten om inspektionen beslutar om

 1. upphävande av auktorisation eller godkännande,

 2. avregistrering, eller

 3. varning.

Av en underrättelse enligt andra stycket ska skälen för beslutet framgå. Underrättelsen ska göras när beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2016:1344)

22 a §Revisorsinspektionen ska årligen till Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (CEAOB) lämna en sammanställning över beslut om disciplinära åtgärder enligt revisorslagen (2001:883) och över beslut om ingripanden enligt lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.

Revisorsinspektionen ska utan dröjsmål informera CEAOB om ett beslut som har fattats enligt revisorslagen eller enligt lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision, om beslutet innebär ett tidsbegränsat förbud att

 1. utöva revisionsverksamhet,

 2. underteckna revisionsberättelser,

 3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första stycket 3 revisorslagen, eller

 4. vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse eller ersättare för en sådan befattningshavare.

Förordning (2016:1344)

Offentliggörande av beslut om disciplinära åtgärder

22 b §Revisorsinspektionen ska offentliggöra beslut om disciplinära åtgärder på sin webbplats. Besluten ska offentliggöras i avidentifierad form.

Om ett offentliggjort beslut har överklagats, ska det anges på webbplatsen i anslutning till beslutet.

Ett beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst fem år.

Förordning (2016:1344)

Avgifter

23 §För prövning av en ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift på 3.400 kronor.

Om ansökan beviljas, ska revisorn betala en årsavgift på 6.100 kronor och revisionsbolaget en årsavgift på 22.000 kronor. Det som sägs om revisorer och revisionsbolag gäller även för sådana fysiska personer respektive företag som har registrerats som revisor från tredjeland.

Förordning (2021:911)

24 §För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 22 och 22 a §§, 25 § andra stycket och 27 § tredje stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller 914 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 ska tillämpas.

Förordning (2018:292)

25 §Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsinspektionen bestämmer storleken på avgifterna.

Förordning (2016:1344)

26 §Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkommande kvalitetskontroll som utförs av inspektionen. Avgiften ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.

Revisorer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i sådana företag och till hur stora dessa företag är.

Revisorsinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

Förordning (2016:1344)

27 §Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till Revisorsinspektionen som behövs för att inspektionen ska kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.

Om det finns särskilda skäl får inspektionen besluta att ett visst sådant uppdrag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild årsavgift.

Förordning (2016:1344)

28 §Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller även för registrerade revisionsbolag.

Förordning (2009:574)

Ytterligare föreskrifter

29 §Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.

Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation, godkännande, behörighet att granska hållbarhetsrapporter, registrering, kvalitetskontroll och villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).

Förordning (2024:360)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:292

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:640

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2018:1818

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2020:1153

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. För en försäkring enligt 27 § revisorslagen (2001:883) som har tecknats före ikraftträdandet ska de nya bestämmelserna tillämpas efter utgången av 2021. De nya bestämmelserna ska dock alltid tillämpas om en försäkring som har tecknats före ikraftträdandet förnyas.

2021:911

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

2024:360

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.

 2. En revisor som den 1 juli 2024 är auktoriserad enligt äldre bestämmelser är behörig att granska hållbarhetsrapporter.

 3. En person som före den 1 juli 2024 har varit auktoriserad, men vid den tidpunkten inte längre är det, får auktoriseras på nytt enligt äldre bestämmelser. Den som beviljas sådan auktorisation får i och med det också behörighet att granska hållbarhetsrapporter.

 4. En person som har påbörjat revisorsutbildningen före den 1 juli 2024 får till och med utgången av 2025 examineras och auktoriseras enligt äldre bestämmelser. Den som beviljas sådan auktorisation får i och med det också behörighet att granska hållbarhetsrapporter.