1 §Lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas

  1. beträffande källskatter, på belopp som betalas den 1 januari 1996 eller senare och

  2. beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 1996 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 3 augusti 1995.

2 §Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

  2. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland

    1. beträffande källskatter, på belopp som betalas 1995 eller tidigare,

    2. beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1996, samt

    3. beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1996 eller tidigare års taxering.