Pantbanksförordning (1995:1189)

(senast ändrad genom SFS 2018:1819)

Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpning av pantbankslagen (1995:1000). De termer och begrepp som används här har samma betydelse som i pantbankslagen.

Ansökan om tillstånd

2 §Ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet ska göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Frågor om ägarprövning, tillstånd, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 28–32 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i andra stycket utövar även tillsyn enligt 24–26 §§ pantbankslagen.

Förordning (2012:368)

2 a §När verksamheten ska bedrivas i flera län, prövas frågor om tillstånd, ägarprövning, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 28–32 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 24–26 §§ pantbankslagen.

Förordning (2012:368)

2 b §Avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2012:368)

2 c §När verksamheten ska bedrivas i flera län ska avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2012:368)

3 §En ansökan om tillstånd ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska drivas med uppgifter om

 1. företagets företagsnamn, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där företaget avser att driva pantbanksverksamhet,

 2. namn och postadress för styrelseledamöter och verkställande direktör,

 3. namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller annars genom aktieinnehavet har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, och

 4. företagets organisation i övrigt och hur man avser att säkerställa att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen (1995:1000) uppfylls.

Om ansökan gäller verksamhet genom filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., ska uppgifterna avse filialen. Dessutom ska de uppgifter lämnas om det utländska företaget som behövs för att visa att kraven i 4 § andra stycket pantbankslagen är uppfyllda.

Förordning (2018:1819)

4 §Sökanden skall till ansökan foga företagets bolagsordning. Länsstyrelsen får i ärendet begära in ytterligare uppgifter och handlingar, om det behövs för prövningen av tillståndsfrågan.

Ansökan om tillstånd till vissa aktieförvärv

5 §Den som avser att göra ett sådant förvärv av aktier som avses i 23 § pantbankslagen (1995:1000) skall skriftligen ansöka om tillstånd hos den länsstyrelse som skall pröva frågan.

Länsstyrelsen får förena beslut om tillstånd med villkor att förvärvet skall genomföras inom viss tid.

Pantboken

6 §För varje pant skall det i pantboken antecknas

 1. ett eget löpnummer,

 2. dagen för pantsättningen och lånets förfallodag,

 3. lånebelopp och ränta,

 4. ersättning som avses i 10 § pantbankslagen (1995:1000),

 5. pantens art och skick samt storlek, mängd eller vikt,

 6. pantens fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken, och

 7. låntagarens namn och adress samt, om denne inte är känd för pantbankens personal, personnummer och identitetshandlingens art.

Om panten löses av någon annan än låntagaren, skall uppgifter som avses i första stycket 7 antecknas även beträffande honom.

7 §Varje pant skall på ett tydligt sätt förses med det nummer som antecknats för panten i pantboken.

Underrättelse om föreläggande

8 §Länsstyrelsen skall underrätta Finansinspektionen om förelägganden enligt 30 § pantbankslagen (1995:1000), som meddelas mot någon som har tillstånd av inspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.

Förordning (1997:476)

Avgifter

9 §För prövning av ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet skall sökanden betala en avgift. I fråga om avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 8 skall tillämpas.

10 §För finansiering av länsstyrelsens tillsyn skall den som driver pantbanksverksamhet betala en årlig avgift på 4.000 kronor. Om verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, skall den som driver verksamheten därutöver betala 2.400 kronor för varje ytterligare kontor.

Avgiften skall betalas den 1 juni från och med det år verksamheten har bedrivits från årets början.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...