Lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas

  1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare,

  2. beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1997 eller senare års taxering, och

  3. beträffande skatten på vissa premiebetalningar, på premiebetalningar som görs den 1 januari 1996 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 26 oktober 1995.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1995:1232

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:543) om kupongskatt för person som är bosatt i Amerikas Förenta Stater, m.m.

  3. Den upphävda kungörelsen samt kungörelsen (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter och kungörelsen (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater skall dock fortfarande tillämpas

    1. beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1996, och

    2. beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1996 eller tidigare års taxering.