Innehåll

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

(senast ändrad genom SFS 2020:989)

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses i denna lag

 1. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

 2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag på tjänstepensionsföretag ska det som sägs om

 1. livförsäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag,

 2. försäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag,

 3. ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,

 4. ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,

 5. försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och

 6. livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 d eller 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Lag (2020:657)

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 §När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Lag (2010:2058)

Definitioner

3 §Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 3 § första stycket 2 om definition av andelar,

 • 4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,

 • 4 a § om vad som avses med ägarintresse,

 • 5 § om vad som avses med intresseföretag,

 • 5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,

 • 6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,

 • 7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och

 • 8 och 9 §§ om vad som avses med närstående.

Lag (2015:818)

Normgivningsbemyndigande

4 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och

 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

5 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

6 §För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

Lag (1999:1114)

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

1 §Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkringsgrenar, ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen.

Lag (2010:2058)

Årsredovisningslagens tillämpning

2 §Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 1 § första stycket om årsredovisningens delar,

 • 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

 • 3 § om rättvisande bild,

 • 3 a § om väsentlighet,

 • 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

 • 5 § om form m.m.,

 • 6 § om valuta, och

 • 7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande.

Lag (2015:818)

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

1 §Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

2 §Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 1 § om balansräkningens innehåll,

 • 2 § om resultaträkningens innehåll,

 • 4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

 • 5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,

 • 5 a § om överkursfonder,

 • 6 § första stycket om fordran på insatser,

 • 8 § om specificering av större periodiseringsposter,

 • 9 § om avsättningar, och

 • 10 § om specificering av vissa större avsättningar.

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).

Lag (2020:989)

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

3 §En förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som en eventualförpliktelse.

Lag (2015:818)

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

4 §Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.

 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, SFS 2020:989 Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

 3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

Lag (2020:989)

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

1 §Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 2 § om immateriella anläggningstillgångar,

 • 3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

 • 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

 • 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

 • 6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

 • 7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,

 • 9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

 • 10 § om värdering av pågående arbeten,

 • 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

 • 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

 • 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

 • 13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

 • 14 § om egna aktier,

 • 14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

 • 14 e § om värdering av säkrade poster,

 • 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och

 • 15 a § om avsättningar.

Lag (2015:818)

Hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäkringsföretags tillgångar och skulder

2 §De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).

 2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte något annat följer av detta kapitel.

 3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

  1. 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

  2. 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1–7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

  1. 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

  2. Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

 4. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).

 5. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tillämpas.

 6. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 7. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

 8. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.

 9. Utgifter och inkomster enligt 14 § tredje stycket för egna aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

 10. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.

 11. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje stycket.

 12. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.

Lag (2015:818)

3 §har upphävts genom lag (2004:1177).

Periodisering av överkurs och underkurs

4 §Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not.

Lag (2004:1177)

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

5 §Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde.

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt.

Lag (2011:1556)

6 §Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554) ska redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag.

Lag (2011:1556)

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

7 §Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554), ska på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not.

Lag (2011:1556)

Förutbetalda anskaffningskostnader

8 §Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

9 §De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

Lag (2004:1177)

5 kap. Noter m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

1 §Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 3 § om noternas ordningsföljd,

 • 4 § om värderingsprinciper,

 • 5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,

 • 7 § om jämförelsetal,

 • 8 § om anläggningstillgångar,

 • 9 § om goodwill,

 • 10 § om finansiella instrument,

 • 11 § om uppskrivningsfond,

 • 12 § om fond för verkligt värde,

 • 13 § om långfristiga skulder,

 • 14 § om ställda säkerheter,

 • 15 § om eventualförpliktelser,

 • 16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,

 • 17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

 • 18 § om lån till ledande befattningshavare,

 • 19 § om exceptionella intäkter och kostnader,

 • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

 • 21 § om moderföretag,

 • 22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,

 • 23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,

 • 25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

 • 26 § om omsättningstillgångar,

 • 27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

 • 28 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,

 • 29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

 • 31 § om ytterligare upplysningar om långfristiga skulder,

 • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

 • 33 § om konvertibla lån,

 • 34 § om aktiekapitalet,

 • 35 § om disposition av vinst eller förlust,

 • 36 § om skatter,

 • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

 • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

 • 39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

 • 41 § om pensioner och liknande förmåner,

 • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

 • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

 • 44 § om avtal om avgångsvederlag,

 • 45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

 • 46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

 • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och

 • 49 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter.

Lag (2015:818)

Särskilda regler om upplysningar i noter

2 §De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Utöver värderingsprinciper enligt 4 § ska det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.

  1. 8 § första stycket och 25 § andra stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II).

  2. 8 § andra stycket och 25 § tredje stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.

 2. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om

  1. garantier,

  2. oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och

  3. övriga eventualförpliktelser.

 3. 28 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.

 4. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

 5. Utöver upplysningar enligt 20 och 37 §§ ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.

 6. Uppgift enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Lag (2015:818)

Särskilda regler om övriga upplysningar

2 a §Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

Lag (2015:818)

Upplysningar om tillgångar

3 §Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall anges.

 2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.

 3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), skall specificeras till storlek och art.

 4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.

 5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.

 6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och summan av underskridande belopp skall anges för sig.

Lag (2000:75)

Upplysningar om avsättningar och eget kapital

4 §Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om avsättningar och eget kapital:

 1. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

 2. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

 3. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.

 4. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar som försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk för.

 5. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

 6. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar.

 7. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska

  • föras mot Balanserad vinst eller förlust i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst och försäkringsföreningar som får dela ut vinst, och

  • föras mot Andra fonder i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst.

Lag (2015:818)

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 §Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 1. I fråga om skadeförsäkring skall anges

  1. premieinkomsten, brutto,

  2. premieintäkter, brutto,

  3. försäkringsersättningar, brutto,

  4. driftskostnader, brutto, samt

  5. resultat av avgiven återförsäkring.

  Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

 2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser

  1. olycksfall och sjukdom,

  2. motorfordon, ansvar mot tredje man,

  3. motorfordon, övriga klasser,

  4. sjöfart, luftfart och transport,

  5. brand och annan skada på egendom,

  6. allmän ansvarighet,

  7. kredit och borgen,

  8. rättsskydd,

  9. assistans, samt

  10. övriga försäkringsklasser.

 3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.

 4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande indelningsgrunder

   1. premier för individuell försäkring,

   2. gruppförsäkringspremier,

   1. periodiska premier,

   2. engångspremier,

   1. premier för ej återbäringsberättigade avtal,

   2. premier för återbäringsberättigade avtal, samt

   3. premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

 5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats av företaget i

  1. Sverige,

  2. andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

  3. övriga länder.

 6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret skall anges i en not.

 7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överföringen lämnas i en not.

Lag (1999:603)

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

6 §Utöver det som följer av 1 § ska för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) upplysningar lämnas om de belopp som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Lag (2015:818)

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

1 §Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

 • 2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

 • 2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

 • 10–14 §§ om hållbarhetsrapport.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

Lag (2016:949)

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 §Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplysningar lämnas om

 1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och

 2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

3 §Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat.

Lag (2010:2058)

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 §Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

2 §Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

 • 4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,

 • 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

 • 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

 • 7 § andra stycket om valuta,

 • 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

 • 9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

 • 10 § om balansdag,

 • 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

 • 13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

 • 15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

 • 16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

 • 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

 • 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,

 • 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och

 • 31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lag (2016:949)

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

3 §De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 a ska gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.

 2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.

 3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.

 4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.

 5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

Lag (2015:818)

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 §För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554),

 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det tillägget att det som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

 4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap. 21, 29, 30 och 45 §§ årsredovisningslagen, samt

 5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen.

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag.

Lag (2015:818)

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

5 §Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till

  1. 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

  2. 7 kap. 4 § 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

  3. 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

  4. 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

  5. 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,

 3. 3 § 1, 2 och 4 när det gäller hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

 4. 4 § när det gäller hänvisningarna till

  1. 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,

  2. 3 kap. 4 § denna lag om indelningen av eget kapital,

  3. 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

   • 18 § om lån till ledande befattningshavare,

   • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

   • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

   • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

   • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

   • 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

   • 41 § om pensioner och liknande förmåner,

   • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

   • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

   • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och

   • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

  4. 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,

  5. 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

  6. 5 kap. 4 § 1 och 3–5 denna lag om avsättningar och eget kapital,

  7. 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, och

  8. 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Lag (2016:949)

6 §Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 5 §.

Lag (2004:1177)

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 §Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

Lag (2004:254)

Årsredovisningslagens tillämpning

2 §Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 • 14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

 • 15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och

 • 16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

Lag (2016:949)

3 §har upphävts genom lag (2010:2058).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 §Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

Lag (1999:1115)

Ingivande till registreringsmyndighet

5 §Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original.

Lag (2009:36)

5 a §Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,

 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och

 3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Lag (2016:567)

5 b §har upphävts genom lag (2013:438).

Registrering i försäkringsregistret

5 c §Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet.

Lag (2007:1462)

Kungörande

6 §När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i försäkringsregistret.

Lag (2007:1462)

Vite

7 §Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

Lag (2000:824)

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 §Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 §Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lag (2007:543)

Årsredovisningslagens tillämpning

2 §Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

Lag (2007:1462)

10 kap. Överklagande

1 §Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2018:803)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2010:2058

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.

 2. Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) tillämpar lagen (1972:262) om understödsföreningar.

 3. Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har tillförts överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även därefter bundet eget kapital. I årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de tas upp under reservfonden.

2019:748

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

2020:657

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

2020:989

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Propositioner

SFS 1995:1560
Prop. 1995/96:10

SFS 1996:1146
Prop. 1996/97:32

SFS 1998:11
Prop. 1996/97:167

SFS 1998:1551
Prop. 1997/98:118

SFS 1999:228
Prop. 1997/98:186

SFS 1999:603
Prop. 1998/99:87

SFS 1999:1114
Prop. 1998/99:130

SFS 1999:1115
Prop. 1998/99:130

SFS 2000:44
Prop. 1999/2000:23

SFS 2000:75
Prop. 1999/2000:34

SFS 2000:824
Prop. 1999/2000:131

SFS 2002:1064
Prop. 2002/03:6

SFS 2003:488
Prop. 2002/03:56

SFS 2003:773
Prop. 2002/03:121

SFS 2004:254
Prop. 2003/04:34

SFS 2004:585
Prop. 2003/04:112

SFS 2004:976
Prop. 2003/04:157

SFS 2004:1177
Prop. 2004/05:24

SFS 2004:1178
Prop. 2004/05:24

SFS 2005:937
Prop. 2005/06:25

SFS 2006:567
Prop. 2005/06:140
Prop. 2005/06:186
Prop. 2005/06:196

SFS 2006:572
Prop. 2005/06:150

SFS 2006:873
Prop. 2005/06:116

SFS 2007:369
Prop. 2006/07:65

SFS 2007:543
Prop. 2006/07:115

SFS 2007:874
Prop. 2006/07:112

SFS 2007:1462
Prop. 2007/08:35

SFS 2008:95
Prop. 2007/08:45

SFS 2008:1234
Prop. 2008/09:56

SFS 2009:36
Prop. 2008/09:71

SFS 2010:688
Prop. 2009/10:208

SFS 2010:692
Prop. 2009/10:208

SFS 2010:1264
Prop. 2009/10:222

SFS 2010:1526
Prop. 2009/10:235

SFS 2010:2058
Prop. 2009/10:246

SFS 2011:1556
Prop. 2011/12:26

SFS 2013:438
Prop. 2012/13:74

SFS 2013:452
Prop. 2012/13:95

SFS 2015:713
Prop. 2015/16:9

SFS 2015:818
Prop. 2015/16:3

SFS 2016:567
Prop. 2015/16:72

SFS 2016:949
Prop. 2015/16:193

SFS 2018:803
Prop. 2017/18:235

SFS 2019:748
Prop. 2018/19:158

SFS 2020:657
Prop. 2019/20:148

SFS 2020:989
Prop. 2019/20:194Bilaga 1 Uppställningsform för balansräkning

Tillgångar

 1. Tecknat ej inbetalt kapital

 2. Immateriella tillgångar

  1. Goodwill

  2. Andra immateriella tillgångar

 3. Placeringstillgångar

  1. Byggnader och mark

  2. Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

   1. Aktier och andelar i koncernföretag

   2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag

   3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

   4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag och gemensamt styrda företag

   5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

   6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga företag som det finns ett ägarintresse i

  3. Andra finansiella placeringstillgångar

   1. Aktier och andelar

   2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

   3. Andelar i investeringspooler

   4. Lån med säkerhet i fast egendom

   5. Övriga lån

   6. Utlåning till kreditinstitut

   7. Övriga finansiella placeringstillgångar

  4. Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

 4. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

  1. Tillgångar för villkorad återbäring

  2. Fondförsäkringstillgångar

 5. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

  1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

  2. Livförsäkringsavsättning

  3. Oreglerade skador

  4. Återbäring och rabatter

  5. Övriga försäkringstekniska avsättningar

  6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

   1. Villkorad återbäring

   2. Fondförsäkringsåtaganden

 6. Fordringar

  1. Fordringar avseende direkt försäkring

  2. Fordringar avseende återförsäkring

  3. Övriga fordringar

 7. Andra tillgångar

  1. Materiella tillgångar och varulager

  2. Kassa och bank

  3. Övriga tillgångar

 8. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  1. Upplupna ränte- och hyresintäkter

  2. Förutbetalda anskaffningskostnader

  3. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital, avsättningar och skulder

AA.

Eget kapital

 1. Aktiekapital eller Garantikapital

 2. Överkursfonder

  1. Bunden överkursfond

  2. Fri överkursfond

 3. Uppskrivningsfond

 4. Konsolideringsfond

 5. Andra fonder

  1. Reservfond

  2. Kapitalandelsfond

  3. Fond för verkligt värde

  4. Fond för utvecklingsutgifter

  5. Övriga fonder

 6. Balanserad vinst eller förlust

 7. Årets resultat

BB.

Obeskattade reserver

CC.

Efterställda skulder

DD.

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

 1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

 2. Livförsäkringsavsättning

 3. Oreglerade skador

 4. Återbäring och rabatter

 5. Utjämningsavsättning

 6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE.

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

 1. Villkorad återbäring

 2. Fondförsäkringsåtaganden

FF.

Andra avsättningar

 1. Pensioner och liknande förpliktelser

 2. Skatter

 3. Övriga avsättningar

GG.

Depåer från återförsäkrare

HH.

Skulder

 1. Skulder avseende direkt försäkring

 2. Skulder avseende återförsäkring

 3. Obligationslån

 4. Skulder till kreditinstitut

 5. Övriga skulder

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 1. Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

 2. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Lag (2020:989)

Bilaga 2 Uppställningsform för resultaträkningen

I. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

 1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

  1. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

  2. Premier för avgiven återförsäkring (–)

  3. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/–)

  4. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/–)

 2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)

 3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

 4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

  1. Utbetalda försäkringsersättningar

   aa)

   Före avgiven återförsäkring

   bb)

   Återförsäkrares andel (–)

  2. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

   aa)

   Före avgiven återförsäkring

   bb)

   Återförsäkrares andel (–)

 5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/–)

 6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

 7. Driftskostnader

 8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

 9. Förändring i Utjämningsavsättning

 10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

II. Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse

 1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

  1. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

  2. Premier för avgiven återförsäkring (–)

 2. Kapitalavkastning, intäkter

 3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

  1. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

   aa)

   Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring

   bb)

   Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

  2. Värdeökning på övriga placeringstillgångar

 4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

 5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

  1. Utbetalda försäkringsersättningar

   aa)

   Före avgiven återförsäkring

   bb)

   Återförsäkrares andel (–)

  2. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

   aa)

   Före avgiven återförsäkring

   bb)

   Återförsäkrares andel (–)

 6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/–)

  1. Livförsäkringsavsättning

   aa)

   Före avgiven återförsäkring

   bb)

   Återförsäkrares andel (–)

  2. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

   aa)

   Villkorad återbäring

   bb)

   Fondförsäkringsåtaganden

  3. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

 7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

 8. Driftskostnader

 9. Kapitalavkastning, kostnader

 10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

  1. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

   aa)

   Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring

   bb)

   Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar

  2. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

 11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

 12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)

 13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

III. Icke-teknisk redovisning

 1.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

 2.

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)

 3a.

Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen

 3b.

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

 4.

Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

 5a.

Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen

 5b.

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

 6.

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

 7.

Övriga intäkter

 8.

Övriga kostnader

 9.

Bokslutsdispositioner

10.

Skatt på årets resultat

11.

Övriga skatter

12.

Årets resultat Lag (2015:818)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...